Начало » Новини » Коментари
05.04.2021 г.

За какви грешки субсидията ще се реже при инвестиции по подмярка 4,1 от новия прием

Как ще изглеждат бъдещите договори
За какви грешки субсидията ще се реже при инвестиции по подмярка 4,1 от новия прием

sinor

Ако се спазят сроковете на кабинета Борисов и от 19 април започне прием по подмярката 4,1 за инвестиции в земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020, до края на тази седмица администрацията трябва да одобри проекта на договорите, които фонд „Земеделие” ще сключва по одобрените проекти.

Самият проект за това как ще изглеждат бъдещите договори вече е обсъждан от Комитета по наблюдение на ПРСР. В няколко поредни текста Синор.бг ще представи важни проектодокументи, свързани с условията за кандидатстване, на които трябва да отговарят бъдещите получатели на субсидии.

Припомняме, че този път по подмярката ще имат предимство стопанствата, които ще купуват техника или ще обновяват производствата си в секторите на плодовете и зеленчуците, животновъдството, розопроизводството и биофермерството.

В този текст ще се спрем на задълженията, които фермерът с вече одобрен договор трябва да спазва и те са свързани с размера на обработваемата земя, с броя на отглежданите животни, с наетите работници и др.

Когато фонд „Земеделие” извършва оценка за това как са спазени изискванията за броя на отглежданите животни, представени в бизнес плана му, администрацията трябва да се съобрази с начина на формиране на прираста и оборота на стадото, посочени от животновъда в одобрения бизнес план (Таблица 5.1 „Вид и брой животни, в т.ч. естествения им прираст“ и писмената обосновка към него). 

Когато преди плащане бенефициентът не е изпълнил задълженията си по договора, тогава субсидията се намалява в следните размери:

1. Ако има  намаление на размера на земята, което надвишава 50 на сто от размера, посочен в бизнесплана и в договора за предоставяне на финансова помощ, финансовата помощ за разходите изобщо не се не се изплащат.

2. Ако намалението на размера на земята е между 5% и 50%, без да ги надвишава, тогава субсидията се намалява с установения процент на намаление на размера на земята.

Ето какви са санкциите при неизпълнение на критериите за критериите за оценка, по които проектното предложение е получило приоритет.

Когато проектното предложение на бенефициента е било оценено по първия критерий „Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор "Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и медицински култури“ задължението се счита за изпълнено, когато над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към секторите посочени в критерия за оценка.

Ако пък проектното предложение на Бенефициента е било оценено по критерия за оценка 2.1. „Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти“, задължението се счита за изпълнено, когато групата/организацията на производители продължава да е призната съгласно изискванията на законодателството.

Когато проектното предложение на Бенефициента е било оценено по критерия за оценка 3. „Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства“ задължението се счита за изпълнено, когато бенефициентът поддържа средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство, установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение.

Когато одобреният проект е бил оценен по критерия за оценка 4.1. „Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти“ задължението се счита за изпълнено, когато фермерът използва всички подпомагани активи, включени в проектното предложение за производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти. В тези случаи бенефициентът се задължава да поддържа непрекъсната сертификация за всички селскостопански култури и/или животни в животновъдния обект/обекти, който/които е включен/са включени в проектното предложение за производство на биологични продукти.

Когато одобреният проект е бил оценен по критерия за оценка 4.2. „Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство“ задължението се счита за изпълнено, когато най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи.

Когато одобреният проект е бил оценен по критерия за оценка 4.3. „Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ задължението се счита за изпълнено, когато най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции,  осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.

Когато проектното предложение е било оценено по критерия за оценка 4.4. „Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии“ задължението се счита за изпълнено, когато най-малко 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции  в иновативни за стопанството технологии.

Когато проектното предложение е било оценено по критерия за оценка 5. „Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000“ задължението се счита за изпълнено, когато най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени в землището на населено място в обхвата на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., (обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г.) и/или в защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите.

Данните за размера на обработваната земя се определят въз основа на данните за общия размер на земята, регистрирана от Бенефициента в ИСАК за съответната стопанска година и от данните за общия размер на земята, посочена в анкетната карта и формулярите към нея. При разлика в размера на земята при определяне на общия размер на обработваната земя се взема по-големият от двата размера земя. Когато проектът е за инвестиции, насочени изцяло в сектор "Животновъдство", условието се смята за изпълнено, ако животновъдният/те обект/и на Бенефициента е/са разположен/и на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000.

За групи или организации на производители, чието проектното предложение е оценено по критерии за оценка 4.1 или 5 от критериите и методите за оценка задължението се счита за изпълнено, когато над 50 на сто от стопанствата на членовете на групата/организацията кандидат, отговарят на посочените изисквания.

За период от всеки 12 месеца, считано от датата на подаване на искане за окончателно плащане до изтичане на 24-те или 36-те месеца за изпълнението на договора, кандидатите се задължава при осъществяване на подпомаганата дейност да постигат и подържат резултати от изпълнението, които не са по-ниски от 50 % от заложените в представения от него и одобрен от Фонда бизнес план показатели, а именно - средногодишно количество на планираната произведена в изпълнение на инвестицията продукция и/или размера на планираните приходи от продажби на тази продукция.

Няма да се счита за неизпълнение на задължението, ако бенефициентът докаже пред фонда, че непостигането на някой количествен показател не се дължи на негово бездействие или недостатъчно положена дължима грижа. Вероятно става въпрос за извънредни ситуации като тази с Ковид 19 и последвалата криза.

Когато фонд „Земеделие” извършва контрол за изпълнение на проекта преди окончателно плащане по договора и/или след изплащането му и към датата на проверката 12-месечният период не е изтекъл, постигнатите за проверявания период  показатели се сравняват чрез пропорционално изчисление спрямо заложените показатели в Таблица 3 от одобрения бизнес план за същия период. При преценката за спазване на изискването въз основа на постигнатите от бенефициента показатели, фондът отчита сезонния характер на производството и предвижданията на бизнес плана за  периода за производство на земеделската продукция.

В договора още е записано, че 6 месеца преди приключване на изпълнението фермерът може да поиска авансово плащане. Дава се възможност и за междинни плащания, които пък стават 4 месеца преди да изтече крайният срок за изпълнение на договора.

В случай, че преди изплащането на помощта кандидатът наруши някое от задълженията си по този договор, условията за изпълнение или в приложим нормативен акт, фондът намалява или отказва изцяло заявената безвъзмездна финансова помощ. При установяване на хипотеза по чл. 8, ал. 2 Фондът има право да откаже изцяло или частично изплащането на безвъзмездната финансова помощ, като взема предвид вида на неспазването, размерът на разходите, които то засяга, тежестта и степента на неспазването, неговата продължителност и системност или други обстоятелства, имащи отношение към определяне на размера на допустимите разходи и вземането на решение за размера на подлежащата на изплащане финансова помощ.

При установяване на хипотеза по чл. 8, ал. 3, т. 3-7 Фондът отказва изцяло изплащането на безвъзмездна финансова помощ. Наличието на хипотеза по чл. 8, ал. 3, т. 1 и 2 води до пълен отказ от изплащане на безвъзмездна финансова помощ при съобразяване с размера на засегнатите от неспазването разходи и при съответно прилагане на санкцията по чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие.

При установяване на хипотеза по чл. 8, ал. 3, т. 8 Фондът отказва изцяло изплащането на безвъзмездна финансова помощ, когато неизползването на подпомаганите активи съгласно предназначението и при условията, посочени в одобрения проект води до нефункциониране на цялата инвестиция.

Фондът отказва изцяло изплащането на финансовата помощ и в случаите, посочени в чл. 8, ал. 3, т. 9 и 10, както и в други, изрично посочени в Условията за изпълнение случаи на неспазване, като Бенефициентът дължи връщане на полученото по договора авансово или междинно плащане (ако има такива). В случаите, когато неспазването на критерий за допустимост или на друго, изрично посочено в Условията за изпълнение, е установено след изплащане на окончателното плащане, Бенефициентът дължи връщане на пълния размер на изплатената по договора безвъзмездна финансова помощ.

Когато бенефициентът не изпълни задължението си да започне изпълнението на одобрената инвестиция в съответния срок по чл. 5, ал. 2, както и когато след изрично поискване не представи в указания му срок надлежни доказателства за започване на изпълнението на одобрената инвестиция в срока по чл. 5, ал. 2, той дължи връщане на полученото авансово плащане по този договор (ако такова е изплатено), ведно със законната лихва върху него, считано от датата на получаването му.

Във всички случаи, когато в резултат на частичен отказ от изплащане на заявената с искане за плащане безвъзмездна финансова помощ размерът на определената като допустима за плащане финансова помощ е по-малък от размера на полученото авансово плащане по договора, бенефициентът дължи връщане на разликата между размера на авансовото плащане и приетата като допустима за плащане безвъзмездна финансова помощ.

При пълен отказ от изплащане на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът дължи връщане на пълния размер на полученото междинно плащане, ведно със законната лихва върху него, считано от датата, на която изпадне в забава за връщането му, когато обособената част от одобрения проект и платените за това разходи не отговарят  на всички изисквания за получаване на пълния размер на финансовата помощ, посочени в този договор, Условията за изпълнение или приложим нормативен акт.

При пълен отказ от изплащане на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът дължи връщане на пълния размер на полученото авансово плащане, ведно със законната лихва върху него, считано от датата, на която изпадне в забава за връщането му.

Когато след изплащане на помощта бенефициентът не поддържа съответствие с критерий за допустимост, критерий за оценка или не спази ангажимент или друго задължение, произтичащо от този договор, той дължи връщане на цялата или част от получената по договора безвъзмездна финансова помощ. Размерът на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ се определя съгласно Правилата за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по чл. 27, ал. 9 от ЗПЗП, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор.

Бенефициентът се задължава да възстанови всички неправомерно изплатени или подлежащи на възстановяване средства, включително такива, които са обект на финансова корекция, наложена от Фонда или е в резултат на проверки от страна на сертифициращи или одитиращи органи. На възстановяване подлежат и всички средства, произтичащи от разходи, които са в резултат на констатирани нередности независимо от датата на тяхното установяване, включително държавна/минимална помощ, предоставена в нарушение на приложимите регламенти.

В случай, че Фондът не удовлетвори вземането си във връзка с дължимите му суми по реда на ал. 1 (доброволно възстановяване), той има право да го прихване от всяко следващо плащане по одобрения проект. Фондът може да прихване неправомерно изплатените и подлежащите на възстановяване суми, включително начислените върху тях лихви, от последващи плащания на средства, дължими към бенефициента, включително от други действащи договори, сключени между страните или произтичащи от заявено финансово подпомагане от бенефициента по други схеми, мерки или програми, администрирани от Фонда. 

Във всички случаи, когато е налице валидно обезпечение на подлежащото на възстановяване авансово плащане, Фондът има право да пристъпи незабавно към  упражняване на права по учредените в негова полза обезпечения.

Невъзстановените чрез способите по ал. 1-3 вземания представляват публични държавни вземания и подлежат на принудително събиране чрез Националната агенция за приходите.

Бенефициентът не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение, ако то е възникнало като пряка последица от действието на непреодолима сила/извънредни обстоятелства.

Непреодолима сила /извънредни обстоятелства/ по ал. 1 е понятие по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета и може да бъде всяко от следните събития:

а) смърт на бенефициента;

б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента;

в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;

г) случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;

д) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициента;

е) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.

За настъпването на което и да е обстоятелство по ал. 2 Бенефициентът или упълномощено от него лице е длъжен да уведоми писмено Фонда в срок до 15 работни дни от датата, на която има възможност да го направи, като представя надлежни доказателства за това с документи, включително, когато е възможно - издадени от компетентен орган. При неизпълнение на задължението по ал. 3 Бенефициентът не може да се позовава на непреодолима сила.

(Очаквайте още подробности за кандидатстването по подмярка 4,1)

За какви грешки субсидията ще се реже при инвестиции по подмярка 4,1 от новия прием
16474

Последни материали
Виж
За последните 10 дни
ДФЗ преведе поредните близо 10 милиона лева на 24 бенефициенти по ПРСР
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 20-23 юли 2021 година
И търговците на царевица и слънчоглед на борсата явно са във ваканция
Идея на служебния кабинет
След 30 години отпор правят взаимоспомагателен фонд за лозаро-винарския сектор
Проектонаредба
Фермерите сами ще проверяват за анаболи, стероиди и антибиотици в животинските продукти
Фермерите свалят масово цените с надеждата да вземат поне някакви пари
Проливните дъждове съсипаха картофите в Украйна
Защо пиперът не трябва да се отглежда на едно място?
Свързани материали
Виж
Връчени договори на фермерите
Шефът на фонд „Земеделие” обещава на фермерите рязка промяна в обслужването
Как да действате при промени в залегналите в договор обстоятелства
В кои случаи може да промените договорите по ПРСР, подписани с ДФЗ
Информацията по договорите за ловностопанската дейност в ловните стопанства става публична
Инспекции
Прекратените договори за наем на общински пасища във Варненско
Позиция
Людмил Работов: Нужна ни е сигурност с поне петгодишни договори за ползване на земята
Всички договори по Националната програма по пчеларство за 2021 г. са подписани
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам