Начало » Новини » Коментари
17.02.2021 г.

Интересни промени в наръчника за директните плащания Кампания 2021 г.

Важно за фермерите!
Интересни промени в наръчника за директните плащания Кампания 2021 г.

sinor

Предизборните изненади за фермерите започват - две седмици преди началото на Кампанията за директните плащания 2021 г. те вече разполагат с Наръчник за кандидатстване, в който са включени интересни промени, свръзани с еврорегламентите за прилагане на преходния период 2021-2022 г.

Още в определението за активен земеделски производител е записано, че с регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих.

Към тях, с национално решение на България, са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения.

Но ето и любопитната новост. Всичките лица от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания:

1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;

2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;

3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;

4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.

Според новия наръчник изскванията за активен земеделски стопанин не се прилагат по отношение на фермери, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3 хиляди евро.

В Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) има изискване всички кандидати за директни плащания да бъдат регистрирани като земеделски стопани, за да получават директни плащания.

Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

Проверки за кръстосаното съответствие за 2020 г.

Регистрацията като земеделски стопани не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ.

Както и досега допустимата площ за получаване на директните площи в стопанството трябва да бъде минимум 5 декара, или 0,5 ха, и минимален размер на парцела от 0.1 ха. Земеделски площи са обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения.

На земеделските площи, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да се извършва земеделска дейност, т.е. да се произвежда земеделска продукция, да се извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша, за да бъдат допустими за подпомагане.

Освен това земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м.

Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато:

* на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м. (за орлова папрат, чемерика, айлант, къпина, клек, хвойна и аморфа – независимо от височината), които са с мозаечно разположение;

* разпръснато разположените на тях сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени заемат не повече от 10 % от общата площ, след изключване на компактните (над 100 кв. м.) неподходящи за подпомагане площи;

* постоянните пасища се използват за паша, като при заявяването им в ИСАК се следи за гъстота от минимум 0,15 ЖЕ/ха;

* ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0,7 м във всеки момент на годината;

* на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена минимална земеделска дейност, съгласно Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ и в същото време максималният тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0,35 м.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:

* най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, са живи (неизсъхнали);

* почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

Земеделските площи, с които се кандидатства, трябва да бъдат на разположение на кандидата, което се проверява в специализиран софтуер за наличие на регистрирано валидно правно основание.

Изключително важно е при попълването на заявлението за подпомагане на земеделските стопани да бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите грешки, които могат да доведат до отказване или намаляване на размера на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението с цел минимизиране и избягване на пропуски.

Фермерът подробно трябва да се запознае със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите, след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.

Кандидатите по схемите за директни плащания, които използват площите за производство на коноп представят всички оригинални етикети, от използваните опаковки семена.

Държавен фонд „Земеделие“ маркира, предоставените етикети, с УРН на кандидата и година на кампанията на кандидатстване. Държавен фонд „Земеделие“ съхранява копия на маркираните етикети и при писмено искане от страна на кандидата връща оригиналите с приемно-предавателен протокол. Площите със заявена култура коноп са допустими за подпомагане по схемите за директни плащания, когато бенефициерите, заявили културата, са получили разрешение за отглеждане на коноп от министъра на земеделието, храните и горите, съгласно Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листна маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (Обн. ДВ. бр. 25 от 2018 г.).

В поредица от текстове Синор.бг ще ви запознае с новите изисквания при кандидатстването по отделните схеми.

Интересни промени в наръчника за директните плащания Кампания 2021 г.
35282
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини