Начало » Новини » Коментари
22.05.2020 г.

Няма извинение за мълчанието на властта по въпроса с ДДС за храните

Бюджетът няма да се ощети, категоричен е бизнесът
Няма извинение за мълчанието на властта по въпроса с ДДС за храните

sinor

Въпреки безнадеждността на искането си да се въведе диференцирана ставка за ДДС при храните, този път браншовите организации в сектора на плодовете и зеленчуците плюс преработвателната индустрия са решени с мотивирани анализи да докажат на властта, че понижаването на данъка няма да се отрази негативно върху бюджета. За втори път в рамките на десетина дни 22-те фермерски и преработвателни организации , които на 14 май поискаха среща с премиера Борисов, днес са депозирали поредно писмо до институциите – този път включвайки и депутатите от Народното събрание.

Първото писмо и организациите, които стоят зад тези искания

Публикуваме с малки съкращения текста на писмото с надеждата, че този път бизнесът ще получи аргументиран отговор.

Уважаеми дами и господа, целта на настоящето писмо НЕ ЦЕЛИ противопоставяне в обществото – политическо, икономическо или социално! Организациите, подкрепили изложението, споделят възгледа, че не трябва да има дебение и между секторите на икономиката, нито пък социално противопоставяне на хората с ниски или високи доходи !

Сектор ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ в БЪЛГАРИЯ, който е тясно свързан с производството на земеделска продукция, включително плодове, зеленчуци и всички първични непреработени селскостопански продукти от години страдат от неравнопоставеност и нелоялна конкуренция – първо по линия на неравностойното субсидиране спрямо конкурентите си от другите Европейски страни, с които са на един общ пазар, и второ от изключително големия дял на сивата икономика, която никой не оспорва.

Тук е мястото да отбележим особеността на агросектора, към който принадлежим спрямо всички останали, а именно ХРАНА се консумира всеки ден и от всички членове на обществото! Това е най-бързо оборотната и най-бързо ликвидната стока, с всички предимства и недостатъци от този факт.

Предимствата са безспорни, защото при всякакви кризи храната винаги е необходима и в този смисъл стабилността на сектора като продоволствена сигурност са и елемент на националната сигурност!

Недостатъците – като бързо оборотна стока храната често допуска разпространението й на „черно“, а контролът от страна на държавата доказано не решава проблема. Каквито и анализи да има по темата, никой не може да бъде категоричен относно размера на загубите за бюджета от сивата икономика в сектора.

В тази връзка ще цитираме аргументите на Министерството на финансите, изразени в писмото им от 19 май по повод 9-процентната ставка за ресторантьорството и книгите, предложени в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗДДС, който днес се гледа в парламента.

1. Твърдението, че „България вече се е възползвала от „..възможност… за въвеждане на две намалени ставки“ е невярно. Има се предвид нулевата ставка и ставката от – %. Съгласно разпоредбата на чл. 98 и 99 от Директива 2006/112/ЕО цитирана на първа страница на писмото “Държавите членки могат да прилагат една или две намалени ставки, които не могат да бъдат по-ниски от 5 %” т.е. нулевата ставка прилагана от всички страни за износ, а и в някои други случаи, не попада в обхвата на намалените ставки по смисъла на цитираната Директива и прилагането на още една ставка в България – например 5% е допустимо.  Освен това  цитираното становища на ЕК – „Communication …on VAT rates other than standard rates, 2007” – не е ДИРЕКТИВА, а по скоро „…заключения от проучването на въздействието от прилагането на намалени данъчни ставки“ и съгласно т.4 от съдържанието на документа „Покана за политически дебат“ по темата на ниво ЕС. Следва да се отбележи първо, че документът съдържа много тези в подкрепа на намалените ставки, но най-общо казано приканва към единни ставки в ЕС.    Тринадесет години по-късно от датата на цитирания документ ЕС не само, че не е въвел единна ставка, но в много от държавите-членки освен двете намалени ставки продължават да се прилагат и свръхнамалени – до 3 и 4 %, т.е. под 5 %, както и така наречените паркинг ставки от 12 до 15 % т.е. под минимално установената с Директивата ставка от 15 %.

Предвид гореизложеното е крайно време концепцията на българското ДДС законодателството да бъде преосмислена с оглед отстраняване на всички негативни ефекти от единната 20% ставка на ДДС.

2. Твърденията за отрицателен ефект върху бюджетните приходи – общо в размер на 225 млн. лв., в т. ч. 39 млн. лв. от детски храни …, 13 млн. лв. от книги …, 150 млн. лв. от ресторантьорство, 19 млн. от общи туристически услуги и 4 млн. лв. от фитнес услуги, дори и намалението на ставките за всички тях да е допустимо и бъдат приети, то очакваното намаление от тях ще представлява около 1/3 от публично оповестените от МФ несъбрани приходи в бюджета от хазарт. И за най-непредубедените е ясно, че МФ може да подобри ефективността си и приеме намаляването на някои ставки за наложително и неотложно за сметка на подобряване на събираемостта от други приходоизточници.

Заплахата от увеличение на общата ставка на ДДС и на данък печалба по същество представлява противопоставяне на бизнесите един на друг и разделение на обществото. Най-вече противопоставяне на сектор производство на храни срещу всички останали или по-скоро обратното.  След като се елиминира ефектът при  лекарствата от позитивния списък, доколкото загубата за бюджета би била икономия за бюджета на НЗОК, като най-голямо перо остава очакваното намаление на приходите от ДДС за храни.

Тук следва да припомним резултатите от въвеждането на Обратното начисляване на ДДС върху зърното от началото на 2014 г., а именно в противовес на твърдената и очаквана щета за бюджета НАП официално отчете 297 млн. лв. положителен ефект за първата година на въвеждането спрямо предходната 2013 г. Този ефект беше отчетен и през следващите 2015г. с нарастване спрямо 2014г. и 2016г. - спрямо 2015 г. Следователно с въвеждането на обратното начисляване бяха предотвратени данъчните измами и източването на ДДС в зърнотърговията, след като това беше отричано повече от три години.

По аналогия може да се очаква, че намаляването на ДДС ставката върху храните ще даде положителен ефект, като премахне измамите с вътрешнообщностните доставки и изсветли предлагането на храни в търговската мрежа.      

3. Аргументът за увеличаването на административните разходи и тежест за бизнеса е изобщо несъстоятелен. Отчитането на ДДС е изцяло електронизирано, като сега се прилага една намалена ставка и никой от бизнеса не е споделил в публичното пространство такива опасения.

4. Увеличаване риска от данъчни измами и намаляване ефективността на данъчната система – тъкмо обратното – с намаляване на ставките изчезва икономическата изгода от източване на ДДС, от неотчитане на продажби и съответно невнасяне на ДДС, т.е. риска намалява с намаляване на ставките, а не се увеличава, респективно ефективността на данъчната система се увеличава.

5. Риск от непостигане на социални и икономически цели – няма такъв! На първо място пазарът и предлагането ще отговорят еднозначно на въпроса ще има ли намаление на цените и до колко. Този процес е извън желанията или вижданията на отделни участници в условията на  конкурентна пазарна среда. Големите социални цели, които ще бъдат постигнати обаче са няколко.

Първо – частично задържане на работна сила в страната – българските производители на първична селскостопанска продукция ще могат да плащат повече на сезонните работници, така че част от тях да останат по домовете си, а не да бъдат обект на недостойно третиране в „старите страни членки“ на какъвто случай бяхме свидетели наскоро в Париж.

Второ – ще отпадне нуждата произведените в  България храни да бъдат налагани на пазара с административни мерки, за което да ни критикува ЕК и да ни предупреждава за евентуални санкции. С намалената ставка на ДДС ще станат по-конкурентоспособни на вносните и  ще заемат мястото си на рафтовете в магазините т.к. са качествени, здравословни и вкусни.

С настоящото писмо подкрепяме предложението за 9% на ДДС за ресторантьорството и предвид всичко гореизложено ние производителите на ХРАНИ в България апелираме към вас, представителите на политическата класа, на законодателната и изпълнителна власт за въвеждане на намалена ДДС ставка за храните като част от цялостна промяна на концепцията на българското ДДС законодателството - с оглед отстраняване на всички негативни ефекти от единната 20 % ставка и конкурентно-способността на българската икономика".

Няма извинение за мълчанието на властта по въпроса с ДДС за храните
6294

Последни материали
Виж
Уловът е дарен на социалния патронаж в Габрово
Иззеха километър мрежи и 130 кила риба от бракониери в Северна България
Да си отгледаме воден лук за семе
Европейската комисия публикува препоръки за единен подход на ЕС при тестване за COVID-19
Седмичен обзор на Софийска стокова борса
Закупуването на пшеница от Полша на търга в Египет е показателно
Поскъпването на черноморската пшеница заплашва конкурентоспособността
Средната цена и паднала до 32,58 евроцента за килограм
Производството на мляко в ЕС е нараснало с близо 2 на сто за 6 месеца
Свързани материали
Виж
Променя се стандартната ставка по ДДС в Ирландия
Преговори
В ход са преговори за опрощаване на ДДС при доказана загуба от суша при зърното
Компенсации за бизнеса
Борисов обещал на зеленчукопроизводителите обратно начисляване на ДДС, но след депутатската ваканция
Нови мерки заради COVID-19
ДДС за вино и бира също пада на 9 процента
Само през август от понеделник до сряда и до 10 паунда на човек
Британското правителство ще плаща 50 на сто от сметките на клиентите в ресторантите
Решения на Министерския съвет
Общините получават още 20 млн. лв. за ДДС за проектите си по ПРСР
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам