Начало » Новини » Коментари
14.02.2020 г.

Важни елементи от наръчника за млечното говедовъдство през 2020 г.

Обвързана подкрепа животновъди
Важни елементи от наръчника за млечното говедовъдство през 2020 г.

sinor

В Кампанията за директни плащания 2020 г. помени при кандидатстването в областта на млечното говедовъдство почти липсват, затова ще представим досега прилаганите изисквания, които ще бъдат интересни основно за начинаещите фермери в този бизнес.

По Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави са допустими физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави над 24 месеца, чиято продукция е предначначена за пазара. В случая фермерът трябва да е впише в заявлението си всички животновъдни обекти, регистрирани на негово име по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, които фигурират и в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“;

3. да имат индивидуален паспорт;

4. да са вписани в регистъра на стопанството.

Подсигурете се, че информацията от:

1. Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ

2. индивидуалния паспорт

3. регистъра на стопанството за съответното заявено за подпомагане животно съвпада.

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2020 г. периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август (включително) 2020 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления).

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

В периода от 1 октомври 2019 г. до 30 септември 2020 г. фермерите трябва да продадат на мандри или на пазара следните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на:

- най-малко 1 500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони, т.е. когато всички животновъдни обекти на земеделския стопанин са разположени в планински район;

- най-малко 2 000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.

За земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект извън планински район, се счита, че стопанството им е извън планински район и те следва да доказват реализация на мляко, валидна за останалите стопанства в размер на 2 000 кг мляко на млечна крава.

ВАЖНИ ПРОМЕНИ в схемите за обвързано подпомагане за животни, които са предложени н наредба 3 за прилагане на директните плащания през 2020 г., които се очаква да бъдат одобрени на 17 февруари.

Залага се промяна в модела на диференцирано подпомагане, която се изразява с въвеждането му и при Схемата за обвързана подкрепа за биволи. Според него това диференцирано подпомагане ще се прилага:

- за първите 50 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 50-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1 по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол и Схемата за обвързано подпомагане за биволи. В чл. 28, ал. 2 се добавя референция към чл. 18, т . 8;

-  за първите 200 (включително) допустими животни за всички стопанства и за над 200-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1 по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

2. промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно:

 – по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави се предвижда реализация от поне 1 500 кг. мляко на млечна крава в преход или преминала период на преход към биологично производство.

3. промяна на възрастта на биволите, допустими за подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за биволи, а именно женски животни на 27 месеца и повече.

Наредбата  предвижда още млекопреработвателните предприятия да бъдат вписани в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход- Секция ІХ- Млечни продукти, както това е посочено и в т.5 на същата алинея.

Дава се и допълнителна възможност и извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което да бъде предоставено от страна на ДФЗ - РА за проверка от Националната агенция за приходите.

Постановява се още при придвижване на животни на територията на страната страните по ветеринарномедицинското свидетелство (ВМС) и по документа за реализация на животни да съвпадат.

Според новия наръчник задължителните документи, с които фермерите ще доказват продаденото мляко са:

1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти;

6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.

По схемата е важно да не забравите, освен заявлението за подпомагане за директни плащания сте длъжни да подадете и документите за реализация на мляко в срок от 5 до 31 октомври 2020 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

При реализация на количества, доказани с директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – ще се осъществи завишен контрол от страна на БАБХ. Резултатите ще бъдат предоставени на МЗХГ. При установяване неспазване на секторното законодателство за фуражопроизводство на мляко, административните санкции ще включват и отписване на съответните лица като производители на първични фуражи от регистъра по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

За първите 30 животни по схемата, земеделските стопани получават с 10% по- висока ставка отколкото за останалите животни.

Схема за обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави над 24 месеца от една порода с предназначение за производство на мляко, които са под селекционен контрол и са вписани в Главния раздел на 18 Министерство на земеделието, храните и горите Министерство на земеделието, храните и горите 19 Родословната книга.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Животните са допустими за подпомагане, когато:

1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;

2. са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“;

3. имат индивидуален паспорт;

4. вписани са в регистъра на стопанството;

5. вписани са в Главния раздел на Родословната книга и тази информация да е отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;

6. вписани са в регистрите по чл.18 ал. 6 от Закона за животновъдство и тази информация да е отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;

7. имат издаден зоотехнически сертификат.

Подсигурете се, че информацията в:

1. Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ

2. индивидуалния паспорт

3. регистъра на стопанството

4. зоотехническия сертификат за съответното заявено за подпомагане животно съвпада.

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2020 г. периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август (включително) 2020 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления).

Кандидатите могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, извършената замяна.

Фермерите трябва да притежават зоотехнически сертификати за заявените за подпомагане животни. При проверка на стопанството земеделският стопанин трябва да може да покаже зоотехническия сертификат за всяко животно заявено за подпомагане по схемата.

Земеделските стопани трябва да реализират на пазара за периода от 1 октомври 2019 г. до 30 септември 2020 г. количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на най-малко 1 500 кг на млечна крава от застрашените от изчезване и комбинираните породи (Българско сиво говедо; Искърско говедо; Родопско късорого говедо; Българско родопско говедо; Българско червено говедо; Българско кафяво говедо; Млечен Симентал) и най-малко на 4 000 кг мляко на млечна крава за другите породи.

Реализацията на мляко се доказва със следните документи:

1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти;

6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.

По схемата е важно да не забравите да подадете освен заявлението за подпомагане за директни плащания, също и документите за реализация на мляко в срок от 5 до 31 октомври 2020 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА .

При реализация на количества, доказани с директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – ще се осъществи завишен контрол от страна на БАБХ.

Резултатите ще бъдат предоставени на МЗХГ. При установяване неспазване на секторното законодателство за фуражопроизводство на мляко, административните санкции ще включват и отписване на съответните лица като производители на първични фуражи от регистъра по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

За първите 30 животни по схемата, земеделските стопани получават с 10% по-висока ставка отколкото за останалите животни.

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни)

За да бъде допустим по тази схема, всички животновъдни обекти на фермера трябва регистрирани и да се намират в планински район. Допустими за подпомагане са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (включително) крави над 24 месеца с предназначение за производство на мляко. Под 5 крави и над 9 не се подпомагат.

Ако стопанинът има дори един обект, който е извън планински район, не може да кандидатства по тази схема.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Изискванията към животните:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“;

3. да имат индивидуален паспорт;

4. да са вписани в регистъра на стопанството.

Подсигурете се, че информацията от:

1. Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ

2. индивидуалния паспорт

3. регистъра на стопанството за съответното заявено за подпомагане животно съвпадат.

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2020 г. периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август (включително) 2020 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления).

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено лично или чрез упълномощено

с нотариално пълномощно лице в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

Важни елементи от наръчника за млечното говедовъдство през 2020 г.
16119

Последни материали
Виж
Фермерите ще бъдат подпомогнати да реализират своята продукция
Отварят до седмица приема по подмярката за късите вериги за доставки и местните пазари
Всички зърнени култури вече се внасят безмитно в общността
ЕК отмени митото върху вноса на царевицата и соргото в ЕС
Грижи за костилковите овошни видове през юли
Образувани са досъдебни производства
Зачестяват случаите на незаконна сеч в частни имоти
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 30 юни – 3 юли 2020 година
Само купувачите на царевица на борсата коригираха офертите си
Според последната прогноза на Организацията за земеделие и прехрана
Рекордна реколта и световни наличности от зърно през 2020/21 г.
Свързани материали
Виж
Започват обсъждания
На финала е подготовката на Зелен наръчник, важен елемент от Националния стратегически план
Наръчник за директните плащания
Добивите по обвързаната подкрепа при зеленчуците през 2020 г.
Наръчник за директните плащания
Заявете градините с плодове в Кампания 2020 при следните добиви
Наредба 5
Редът за кандидатстване по 30-те схеми на директните плащания за 2020 г.
Важно за фермера
До 1 март ще бъде готов наръчникът за директните плащания 2020
Наръчник за директните плащания - трета част
Какви минимални добиви ще доказвате за плодове и зеленчуци през 2019 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам