Начало » Новини » Страната
04.07.2019 г.

Последни решения за промяна на предназначението на земеделските земи

Министерство на земеделието, храните и горите
Последни решения за промяна на предназначението на земеделските земи

sinor

На последното си заседание в края на юни Комисията по земеделските земи в министерството на земеделието е издала близо 115 разрешения за промяна на предназначението на земеделски земи и е утвърдила различни площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.

На основание чл. 22, ал. 1 и във връзка с чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи комисията е издала следните разрешения.

1. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 6 626 кв.м. земеделска земя, шеста категория, поливна, собственост на Я. А. М., за изграждане на обект: „Бензиностанция, търговски обект и заведение за бързо хранене“, в землището на гр. Сандански, поземлен имот с идентификатор 65334.57.52, местност „Горни орман“, община Сандански, област Благоевград, при граници, посочени в приложената скица.

2. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 263,50 кв.м. земеделска земя, шеста категория, поливна, собственост на наследници на Г. С. С. и И. С. Г., за изграждане на обект: „Склад за селскостопанска техника, продукция и инвентар”, в землището на гр. Кресна, поземлен имот с № 1449215.4, община Кресна, област Благоевград, при граници, посочени в приложената скица.

3. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 965 кв.м. земеделска земя от осма категория, поливна, собственост на Б. А. В. и М. А. К., за изграждане на обект: „Жилищно строителство и паркинг”, в землището на гр. Сандански, за имот с идентификатор 65334.94.601, местност Нишан таши, община Сандански, област Благоевград, при граници, посочени в приложената скица.

4. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 1 801 кв.м земеделска земя, шеста категория, поливна, собственост на Й. С. К., за изграждане на обект „Авторемонтна работилница”, в землището на с. Марикостиново, поземлен имот с идентификатор 47189.158.13, местност Горничето, община Петрич, област Благоевград, при граници, посочени в приложената скица.

5. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга общо около 3 479 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, частна собственост, за нуждите на „Б.” ЕАД, за реализиране на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Б.“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница етап „Линейна част“, част Б1“, от която 3 031 кв.м. земеделска земя, за изграждане на обект: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“, части от поземлени имоти с идентификатори 31005.3.33 и 31005.3.34 по КККР на с. Златина и 448 кв.м. земеделска земя за транспортен достъп до СОГ и КВ „Златина“, част от поземлен имот с идентификатор 31005.3.33 по КККР на с. Златина, местност „Мерата“, община Провадия, област Варна, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП – ПП.

6. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 200 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на И. Н. Ч., за изграждане на обект: „Жилищни сгради”, в землището на с. Близнаци, за имот с идентификатор 04426.502.660, местност Кантона,  община Аврен, област Варна, при граници, посочени в приложената скица.

7. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 12 611 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на Х. Д. Х., за изграждане на обект: „ПСД за складиране на селскостопанска продукция, техника и инвентар”, в землището на с. Крушари, местност Стопански двор, поземлен имот с идентификатор 40097.29.15, община Крушари, област Добрич, при граници, посочени в приложената скица.

8. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 2 801 кв.м. земеделска земя от шеста категория, поливна, собственост на Х. И. Г., за изграждане на обект: „Автокъща – паркинг, автосервиз и административна сграда”, в землището на гр. Бобошево, местност Бистреница, поземлен имот с идентификатор 04532.92.34, община Бобошево, област Кюстендил, при граници, посочени в приложената скица.

9. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 500 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на Д. Т. Т., за изграждане на обект: „Жилищна сграда ”, в землището на гр. Голяма Железна, за част от имот с идентификатор 15703.44.8 /проектен имот с идентификатор 15703.44.128/, местност „Старо бранище“,  община Троян, област Ловеч, при граници, посочени в приложената скица и скица-проект.

10. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 800 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Б. Г. Б., за изграждане на обект: „Жилищно строителство ”, в землището на с. Сарая, част от поземлен имот с идентификатор 65437.94.11(проектен номер 65437.94.34), община Пазарджик, област Пазарджик, при граници, посочени в приложената скица.

11. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 400 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Г. В. М., за изграждане на обект „Сграда за търговия - магазин за пакетирани хранителни стоки”, в землището на гр. Пазарджик, част от поземлен имот с идентификатор 55155.27.18 /проектен идентификатор 55155.27.202/, местност „Татар мезер“, община Пазарджик, област Пазарджик, при граници, посочени в приложената скица и скица-проект.

12. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 482 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Г. С. П., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, в землището на гр. Плевен, поземлен имот с идентификатор 56722.701.3255, община Плевен, област Плевен, при граници, посочени в приложената скица.

13. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 042 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Д. Р. М., Г. Г. М. и Р. Д. М., за нуждите на Р. Д. М., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, в землището на с. Златитрап, част от поземлен имот с идентификатор 31036.19.58, местност Османица, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица - проект.

14. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 2 000 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на М. Н. Г., П. Ж. П. и Д. Ж. П., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Марково, поземлен имот с идентификатор 47295.66.7, местност Исака, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

15. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 025 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на наследници на М. А. Н., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Браниполе, част от поземлен имот с идентификатор 06077.40.107, местност Прав камък, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

16. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 2 398 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на наследници на В. А. Т., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Браниполе, поземлен имот с идентификатор 06077.50.158, местност Тръновица, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

17. Утвърждава площадка за проектиране, с което се засяга 1 000 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на А. З. П., А. З. К. и И. Л. К., за изграждане на обект „Жилищно строителство“, землище на с. Златитрап, част от поземлен имот с идентификатор 31036.11.25, местност МЕРИТЕ-1, община „Родопи“, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

18. Утвърждава площадка за проектиране, с което се засяга 2 950 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Д. Х. А., за изграждане на обект „Жилищно строителство (четири жилищни сгради)“, землище на с. Белащица, поземлен имот с идентификатор 03304.01.169, местност Калчевица, община „Родопи“, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

19. Утвърждава площадка за проектиране, с което се засяга 3 500 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на И. Д. В., за изграждане на обект „Жилищно строителство (една жилищна сграда)“, землище на с. Крумово, поземлен имот с идентификатор 40004.15.82, местност Бахчите, община „Родопи“, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

20. Утвърждава трасе за проектиране, с което се засяга около 774,90 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на община „Р.“ за нуждите на Д. В. Г. за изграждане на обект „Транспортен достъп до поземлен имот 47295.20.425“, землище на с. Марково, част от поземлен имот с идентификатор 47295.20.281, община „Родопи“, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица и проект на ПУП-ПП.

21.

1. Утвърждава площадка за проектиране, с което се засяга 8 351 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на „П.“ ООД, за изграждане на обект „Производство на пластмасови изделия”, землище на гр. Асеновград, поземлен имот с идентификатор 00702.22.219, местност „Кацаря“, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици.

2. Утвърждава трасе за проектиране, с което се засяга 2 227 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на община А. за нуждите на „П.“ ООД за изграждане на обект „Транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 00702.22.219“, землище на гр. Асеновград, част от поземлен имот с идентификатор 00702.22.43, местност Кацаря, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица и проект на ПУП-ПП.

22.

1. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 622 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на Т. П. П., за изграждане на обект: „Търговска, складова и ООД - Автосервиз ”, в землището на с. Браниполе, поземлен имот с идентификатор 06077.30.6, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица .

2. Утвърждава трасе за проектиране, с което се засяга около 390 кв. м земеделска земя. Четвърта категория, поливна, общинска собственост, за изграждане на транспортен достъп до обекта, в землището на с. Браниполе, част от поземлен имот с идентификатор 06077.30.143, община Родопи, област Пловдив, при граници посочени в приложените скица и ПУП-ПП.

23. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 2 177 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на В. Г. К., И. Д. Б. и Б. Д. Б., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Ягодово, поземлен имот с идентификатор 87240.35.163, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица.

24. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 2 318 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на И. П. А., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Марково, поземлени имоти с идентификатор 47295.43.416 и 47295.43.415, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

25. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 3 301 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Р. Б. С., Е. Р. А. и А. Р. Ш., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване”, в землището на р-н Долни Воден, поземлен имот с идентификатор 99088.139.18, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

26. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 4 803 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на „С. м.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност - Цех за производство /сглобяване/ на съдове от неръждаема стомана”, в землището на гр. Куклен, за поземлен имот № 010193, местност „Михов орех“, община Куклен, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

27. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 4 803 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на „С. м.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност - Цех за производство /сглобяване/ на съдове от неръждаема стомана”, в землището на гр. Куклен, за поземлен имот № 010193, местност „Михов орех“, община Куклен, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

28. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 8 791 кв.м. земеделска земя от трета категория, неполивна, собственост на К. О. В. и А. А. И., за изграждане на обект: „Жилищно строителство и ТП”, в землището на с. Белащица, местност Калчевица, поземлен имот с идентификатор 03304.1.93, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

29. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 7 374 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на „У.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Складова и търговска дейност – складове и хладилни камери за хранителни стоки”, в землището на с. Крумово, местност Кошарата, поземлен имот с идентификатор 40004.25.89, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

30. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 8 200 кв.м земеделска земя, пета категория, поливна, собственост на Р. Д. С., за изграждане на обект: „Вилно строителство”, в землището на с. Лесново, имот № 101004, местност Чакмаклия, община Елин Пелин, Софийска област, при граници, посочени в приложената скица.

31. Утвърждава площадка за проектиране, с което се засяга 1 534 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Х. И. Х., за изграждане на обект „Автосервиз“, землище на гр. Елин Пелин, имот № 044149, местност „Блатото“, община Елин Пелин, област Софийска, при граници, посочени в приложената скица.

32. Утвърждава площадка за проектиране, с което се засяга 1 176 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на В. Ц. И. и И. Ц. Ц., за изграждане на обект „Сграда за съхранение на земеделски инвентар“, землище на гр. Ботевград, поземлен имот с идентификатор 05815.54.60, местност Широко ливаде, община Ботевград, област Софийска, при граници, посочени в приложената скица

33. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 606 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на А. Р. А. , за изграждане на обект: „ Жилищно строителство ”, в землището на с. Петърч, поземлен имот с № 026019, община Костинброд, област София, при граници, посочени в приложената скица.

34. Утвърждава площадка за проектиране, с което се засяга 1 101 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на С. Н. Г., за изграждане на обект: „Жилищна сграда“, в землището на с. Драговищица, поземлен имот №620090, местност ЛАКА ИЗОМАТ, община Костинброд, област Софийска, при граници, посочени в приложената скица.

35. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 4 399 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на наследници на А. Д. И., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Пролеша, поземлен имот с идентификатор 58606.20.60, община Божурище, област София, при граници, посочени в приложената скица.

36. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 2 645 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „С.“ ООД, за изграждане на обект „Сервиз за автоцистерни и офиси”, в землището на гр. Костинброд, поземлен имот с идентификатор 38978.16.63, община Костинброд, област Софийска, при граници, посочени в приложената скица.

37. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 4 202 кв.м земеделска земя, пета категория, поливна, собственост на К. В. К., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на гр. Ихтиман, поземлен имот № 084035, местност Череплика, община Ихтиман, Софийска област, при граници, посочени в приложената скица.

38. Утвърждава площадка за проектиране, с което се засяга 549 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Й. Т. Б., за изграждане на обект: „Жилищна сграда“, в землището на гр. Раднево, поземлен имот с идентификатор 61460.302.1, община Раднево, област Стара Загора, при граници, посочени в приложената скица.

39. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 5 000 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на Р. Т. Р., за изграждане на обект: „Склад за селскостопанска техника и инвентар”, в землището на гр. Хасково, поземлен имот с идентификатор 77195.208.25, местност Увата, община Хасково, област Хасково, при граници, посочени в приложената скица.

40. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 4 969 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Д. П. П., К. Б. Б., Й. М. К., С. Б. Г., К. И. С. и З. С. М., за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар ”, в землището на гр. Хасково, поземлен имот с идентификатор 77195.553.14, община Хасково, област Хасково, при граници, посочени в приложената скица.

41. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 3 496 кв.м. земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на Е. К. К., за изграждане на обект: „Еднофамилна жилищна сграда ”, в землището на гр. Хасково, поземлен имот с идентификатор 77195.208.23, община Хасково, област Хасково, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП – ПЗ.

42. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 8 499 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на Б. А. Г., за изграждане на обект: „Мобилен бетонов център, склад за строителни материали и собствен водоизточник”, в землището на гр. Хасково, местност Идимирли, поземлен имот с идентификатор 77195.424.16, община Хасково, област Хасково, при граници, посочени в приложената скица

43. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 5 524 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на „И. К.” ЕООД, за изграждане на обект: „Автосервиз, автомивка, пункт за ГТП, бензиностанция и газстанция”, в землището на с. Ново Лески, поземлен имот с идентификатор 52101.1.44, местност Тумбите, община Хаджидимово, област Благоевград, при граници, посочени в приложената скица.

IІ. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, променя предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, както следва:

44. На 3 833 кв.м. земеделска земя, пета категория, поливна, собственост на „А.“ ООД, за изграждане на обект: „Магазини, офиси и кафе”, в землището на гр. Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.129.70, местност „Царевоселско шосе-Ш.08“, община Благоевград, област Благоевград, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 на тарифата в размер на 10 583,68 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката

45. На 1 269 кв.м. земеделска земя, шеста категория, поливна, собственост на Н. М. П., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Изгрев, поземлен имот 007015, местност Чуката, община Благоевград, област Благоевград, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 1 932,43 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

46. На общо 449 кв.м. земеделска земя, от шеста категория, поливна, собственост на „Н. Д. - д-р Н. П. ИППДП“, за изграждане на обект: „Дентална клиника”, в землището на с. Дъбница, поземлен имот с идентификатор 2467.77.12, местност „Кури Чаир“, община Гърмен, Благоевград, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 2 на тарифата в размер на общо 38,79 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката

47. На общо 2 303 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, поливна, собственост на „К. П. Б.“ ООД за изграждане на обект: „Заведение за бързо хранене и паркинг”, в землището на с. Чучулигово, поземлен имот с идентификатор 81832.14.5, местност Градините, община Петрич, Благоевград, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 и т. 7 на тарифата в размер на общо 3 233,41 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

48. На 6 893 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на „У. И.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Склад за промишлени стоки”, в землището на гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.2.466, местност Оникилика, община Бургас, област Бургас, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 3 на тарифата в размер на 26 882,70 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

49. На 8 738 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на община П., с отстъпено право на строеж на „Е. С. О.” ЕАД (договор вх.рег. № 2918/14.11.2014 г. за отстъпено право на строеж върху общинска земя), за изграждане на обект: „Електрическа подстанция „Поморие” 110/20кV”, в землището на гр. Поморие, поземлен имот с идентификатор 57491.15.408, местност „Харманите”, община Поморие, област Бургас, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПРЗ.

„Е. С. О.” ЕАД да заплати на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ, местна такса, определена от общинския съвет и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

50. На 1 172 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „К. ш.“ АД, за изграждане на обект: „Сгради за отдих и курорт”, в землището на гр. Черноморец, поземлен имот с идентификатор 81178.3.184, местност „Акра“, община Созопол, област Бургас, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точки 5 и 7 на тарифата в размер на 2 971,02 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

51. На общо 3 640 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, неполивна, собственост на Й. Х. Л., Л. Х. Я. и Л. Х. Д. за изграждане на обект: „Три броя жилищни сгради”, в землището на с. Равда, поземлен имот с идентификатор 61 056.78.7, местност „Чатал Тепе“, община Несебър, Бургас, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на общо 9 227,40 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена върху който ще се извършва строителство.

52. На около 8 472 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Т.” ЕООД, за изграждане на обект: „Комплекс от 20 броя жилищни сгради”, в землището на с. Неофит Рилски, поземлен имот с идентификатор 51487.90.20, местност Кашлата, община Ветрино, област Варна, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 19 824,48 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

53. На около 9 045 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на В. Д. М., за изграждане на обект: „Комплекс от 20 броя жилищни сгради”, в землището на с. Неофит Рилски, поземлен имот с идентификатор 51487.90.24, местност Кашлата, община Ветрино, област Варна, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 21 165,30 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

54. На 8 925 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „И. К.“ ООД, за изграждане на обект: „20 броя жилищни сгради”, в землището на с. Неофит Рилски, имот с идентификатор 51487.90.21, местност „Кашлата“, община Ветрино, област Варна, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 13 923,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

55. На около 997 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на С. И. К., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, в землището на гр. Велико Търново, поземлен имот с идентификатор 10447.519.337, местност Пишмана, община Велико Търново, област Велико Търново, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1 684,93 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

56. На 2 349 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Т. Т. Р., за изграждане на обект: „Жилищни нужди”, в землището на с. Беляковец, поземлен имот с идентификатор 03798.21.441, местност Лозищата, община Велико Търново, област Велико Търново, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 4 756,73 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

57. На общо 3 000 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Н. Ю. Ю. за изграждане на обект: „Гараж, работилница и навес за селскостопанска техника”, в землището на гр. Дебелец, местност Дръндарски мочур, имот № 084004, община Велико Търново, област Велико Търново, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 9 на тарифата в размер на 360,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

58. На 1 992 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „А Б.“ ЕАД, за изграждане на обект „Базова станция на А1-VID0058.A000_Dunaw most”, землище на с. Антимово, поземлени имоти № 095008, местност Гриндури, община Видин, област Видин, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП–ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 на Тарифата в размер на 2 330,64 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

59. На 835 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Д. Д. Б., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, в землището на гр. Габрово, за имот с идентификатор 14218.192.225, местност Ръта-блока-запад, община Габрово, област Габрово, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 1 411,15 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство

60. На 1 076 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на В. Д. И. за изграждане на обект „Едноетажна жилищна сграда”, землище на с. Пороминово, поземлен имот с идентификатор 57830.15.29, местност Кадънката, община Кочериново, област Кюстендил, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1 510,70 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

61. На 602 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на „К.“ ООД, за изграждане на обект: „Склад за съхранение на селскостопанска продукция”, в землището на гр. Панагюрище, поземлен имот с идентификатор 55302.470.14, местност „Полето“, община Панагюрище, област Пазарджик, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, точка 9 на тарифата в размер на 108,36 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

62. На 600 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Б. О. К. за изграждане обект: „Жилищна сграда”, в землището на гр. Плевен, поземлен имот с идентификатор 56722.734.62, местност „Мъртва долина“, община Плевен, област Плевен, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1 014,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката, върху който ще се извършва строителство.

63. На 1 919 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на В. Х. А., Е. Р. К., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване”, в землището на гр. Пловдив, поземлен имот с идентификатор 56784.384.1, местност „Коматевско шосе”, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 5 837,60 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

64. На 2 000 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на М. Н.. Г., П. Ж. П. и Д. Ж. П., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Марково, поземлен имот с идентификатор 47295.66.7, местност „Исака”, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 3 510,00 лева и да отнемат и оползотворят хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

65. На 18 756 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „П.” ЕАД, за изграждане на обект: „Автосалон, магазин за промишлени стоки и офиси”, в землището на с. Костиево, поземлен имот с идентификатор 38950.35.14, местност „Дъбите”, община Марица, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 и 4 на тарифата в размер на 54 861,30 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

66. На 3 004 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Д.-Б.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – Склад за промишлени стоки“, в землището на с. Рогош, поземлен имот с идентификатор 62858.19.77, местност „Кераните”, община Марица, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 3 на тарифата в размер на 5 272,02 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

67. На около 1 000 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на М. П. К.-В., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване и обществено обслужване”, в землището на гр. Пловдив, поземлен имот с идентификатор 56784.533.437 (УПИ І-1070013, кв.89), местност „кв.Остромила”, район „Южен“, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила извлечение от ПУП – ПЗ на „кв.Остромила-кв.Беломорски“ за УПИ І-1070013.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1 690,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

68. На около 3 000 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на И. К. К., Д. Н. Л., Д. Д. Б.-Л. и А. И. К., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване и обществено обслужване”, в землището на гр.Пловдив, поземлен имот с идентификатор 56784.382.1082, местност „Бялата воденица”, район „Южен“, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 и т.7 на тарифата в размер на 7 605,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

69. На около 1 768 кв.м земеделска земя, пета категория, неполивна, собственост на „И. М. Г.” ООД, за изграждане на обект: „Автокъща” и обединяване с УПИ 329021-бензинастанция, газстанция /ПИ 36498.329.21/, в землището на гр. Карлово, поземлен имот с идентификатор 36498.329.34, местност „Амечевото”, община Карлово, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл.67а, ал.1 от ППЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 и т. 4 на тарифата в размер на 3 792,36 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

70. На 5 000 кв.м. земеделска земя, пета категория, поливна, собственост на „Б. О.“ ООД, за изграждане на обект: „База за поддръжка и експлоатация на товарни и леки МПС ”, в землището на гр. Първомай, част от поземлен имот с № 223150 (проектен № 223163), местност „Дол.Комсал под село“, община Първомай, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 на тарифата в размер на 12 870,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

71. На 520 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Р. Н. М., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване”, в землището на с. Руен, поземлен имот с № 180034 /зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, община Куклен, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 399.36 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

72. На 44 614 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „И. О.“ ЕООД, за изграждане на обект:„Промишлена и складова дейност ”, в землището на с. Стряма, поземлен имот с № 105516, местност „Шипа“, община Раковски, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 3 на тарифата в размер на 130 495,95 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката

73. На 7 464 кв.м. земеделска земя, пета категория, поливна, собственост на К. Т. М. и Н. Д. Г., за изграждане на обект: „Производствени, складови и обществено обслужващи дейност”, в землището на с. Труд, поземлени имоти с идентификатор 73242.42.61 и 73242.42.62 и 479 кв. м пета категория, поливна, общинска собственост за изграждане на „Пътна връзка“ част от поземлен имот с идентификатор 73242.42.688, местност Висината, община Марица, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 2 и 3 на тарифата в размер на 17 734,46 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

На основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ за 479 кв.м земеделска земя, общинска собственост се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.

74. На 4 000 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на „В.“ ЕООД, за изграждане на обект: „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника ”, в землището на с. Браниполе, поземлен имот с идентификатор 06077.20.84, местност Герена, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 9 на тарифата в размер на 480,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

75. На 1 723 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на П. Д. Г.-П. и К. А. П., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване”, в землището на гр. Асеновград, р-н „Долни Воден“, за имот с идентификатор 99088.19.48, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 5 039,78 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

76. На 1 544 кв.м, от които 1 468 кв.м. за жилищно строителство и 102 кв.м. за транспортен достъп, земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на С. Г. С., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, в землището на с. Марково, за имот с идентификатор 47295.65.3 /нов УПИ III-65.48/, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ и ПП.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 2 709,72 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

77. На общо 6 001 кв.м. земеделска земя, пета категория, поливна, собственост на „Г. ф. к.“ ООД, за изграждане на обект: „Разширение на съществуващ обект – Производствена и складова дейност – Оризарна в УПИ 101073”, в землището на с. Стряма, местност Арджовица, имот №101036, община Раковски, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 67а от ППЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 9 на тарифата в размер на 633,71 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

78. На общо 3 005 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на П. П. П., Е. П. П., Г. В. Д. и Д. Г. Д., за изграждане на обект: „Жилищно строителство“, в землището на гр. Пловдив, поземлен имот с идентификатор 56784.510.742, местност „Прослав”, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на общо 7 617,68 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терените върху които ще се извърши строителството.

79. На общо 5 023 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на П. И. Т., за изграждане на обект: „Жилищно строителство“, в землището на гр. Пловдив, поземлени имоти с идентификатори 56784.533.215 и 56784.533.216, местност „кв. Остромила”, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на общо 16 977,74 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терените върху които ще се извърши строителството.

80. На общо 773 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, неполивна, собственост на Р. А. П. за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Руен, имот № 180014 по ПНИ на местност „Гробът“, местност „Гробът“, община Куклен, Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на общо 593,66 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена върху който ще се извършва строителство.

81. На общо 8 494 кв.м. земеделска земя, от които 3 000 кв.м. пета категория, поливна, собственост на „Т.“ ЕООД и  5 494 кв.м. десета категория, поливна, собственост на „Л. и Л.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Изложбена зала и технически център за металообработващи машини”, в землището на с. Бенковски, местност „Кошутките“, поземлени имоти с идентификатори 03839.35.55 и 03839.35.56, община Марица, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6 т. 1 и т. 7 на тарифата в размер на общо 6 532,70 лева, от които за ПИ 03839.35.55 таксата е в размер на 1 186,70 лева, а за ПИ 03839.35.56 таксата е в размер на 5 346,00 лева.

82. На 4 974 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на М. С. Д.-П., Ю. А. М., И. К. П., М. К. Д., И. А. М., В. Ч. Ч., П. И. М. и И. Г. В., за изграждане на обект „Жилищно строителство”, землище на гр. Пловдив, поземлени имоти с идентификатори 56784.273.38 и част от 56784.273.56, местност „Прослав”, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици и влязъл в сила ПУП–ПРЗ.

Собствениците на земята да заплатят, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на Тарифата в размер на 12 609,09 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извърши строителството.

83. На общо 4 724 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на В. Т. К. и И. К. Л.-Г., поземлен имот с идентификатор 47295.40.35, за изграждане на обект „Жилищно строителство” в землището на с. Марково, местност „Каратопрак”, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на Тарифата в размер на 13 264,99 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителството.

84. На около 2 515 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на М. Б. М., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на гр. Куклен, поземлен имот № 022030, местност „Дерменлика”, община Куклен, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 4 413,83 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство

85. На около 15 262 кв.м земеделска земя, втора категория, неполивна, собственост на „С.” ЕООД, за изграждане на обект: „Производствени и складови дейности – Рибарници за развъждане и отглеждане на риба за спортен риболов”, в землището на с. Малък Поровец, поземлен имот с идентификатор 46913.93.7, местност „Азман Кулак”, община Исперих, област Разград, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 2, т. 3 и т.6 на тарифата в размер на 38 918,10 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

86. На 3 551 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на ЕТ „Л. М. – Р. К.“, за изграждане на обект: „Разширение на птицеферма“, в землището на с. Тополчане, имот № 039066, местност „Забития камък”, община Сливен, област Сливен, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 9 на тарифата в размер на 545,34 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

87. На 143 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на община Е. П., предоставена за нуждите на „К. и. е. т. к.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Транспортен достъп до УПИ I-069046, 069047, 069048 в кв. 16”, в землището на гр. Елин Пелин, за част от поземлен имот с № Част от № 000279, община Елин Пелин, област София, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПП.

Инвеститорът на обекта да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 3 и чл. 6, точки 1, 2 и 3 на тарифата в размер на 290,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

88. На 1 101кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на С. Н. Г., за изграждане на обект: „Жилищна сграда“ в землището на с. Драговищица, поземлен имот № 620090, община Костинброд, област Софийска, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПП.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1 932,26 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

89. На 2 645 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „С.“ ООД, за изграждане на обект „Сервиз за автоцистерни и офиси”, в землището на гр. Костинброд, поземлен имот с идентификатор 38978.16.63, община Костинброд, област Софийска, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т.т. 1 и 4 на тарифата в размер на 6 705,08 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

90. На 8 121 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на „Б. Р.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Складово-административна сграда”, в землището на с. Кривина, поземлен имот с идентификатор 39791.6016.980, местност „Хаджийница”, община Столична, област София, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 3 и 4 на тарифата в размер на 33 445,53 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

91. На 1 993 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Г.-90-Ц.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Склад за строителни материали, офиси, център за смяна на автомобилни гуми”, в землището на гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.2813.152, местност „До форта”, район Връбница, Столична община, област София, при граници, посочени в приложените скица и влязло в сила ИПУП – ИПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1, 3 и 4 на тарифата в размер на 5 440,89 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

92. На 1 538 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на В. Г. Х. и М. Л. Х., за изграждане на обект „Жилищна сграда със склад и изгребна яма“, землище на с. Бусманци, район Искър, поземлен имот с идентификатор 07106.1428.658, местност „Прогоно“, община Столична, област София (Столица), при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПЗ.

Собственикът на земята да заплати, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на Тарифата в размер на 3 658,90 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителството.

93. На общо 7 992 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Р. Д. П. и И. А. Г., за изграждане на обект: „Две еднофамилни жилищни сгради”, в землището на с. Волуяк, р-н Връбница, поземлен имот с идентификатор 12084.2761.140, община Столична, област София, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на общо 29 090,88 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена върху който ще се извърши строителството.

94. На 1 366 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на Г. Д. Л., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, в землището на гр. Стара Загора, поземлен имот с идентификатор 68850.43.44, местност „Каймака”, община Стара Загора, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязло в сила изменение на ПУП – ИПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 4 155,37 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

95. На 549 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Й. Т. Б., за изграждане на обект: „Жилищна сграда“ в землището на гр. Раднево, поземлен имот с идентификатор 61460.302.1, община Раднево, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 927,81 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

96. На 3 140 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на „Ф. Б.“ ООД, за изграждане на обект „Автосервиз“, землище на с. Хрищени, поземлен имот с идентификатор 77476.37.17, местност „Под голеш“, община Стара Загора, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПЗ.

Собственикът на земята да заплати, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 на Тарифата в размер на 6 612,84 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителството.

97. На 3 217,9 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на М. И. Т., за изграждане на обект: „База за съхранение на селскостопанска техника”, в землището на с. Хрищени, поземлен имот с идентификатор 77476.178.21 и 72,9 кв.м общинска собственост, за изграждане на транспортен достъп до обекта, за нуждите на М. И. Т., част от поземлен имот с идентификатор 77476.178.16, местност „Карасулука“, община Стара Загора, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 9 на тарифата в размер на 334,67 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

98. На общо 3 104,7 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, поливна, от която 3 000 кв.м. собственост на И. С. С. и Х. Г. С., за изграждане на обект: „Автокъща и автосервиз“, имот с идентификатор 77476.32.24  в землището на с. Хрищени, местност „Влавошка могила“ и 104,7 кв.м. общинска собственост, за нуждите на И. С. С. и Х. Г. С., за изграждане на транспортен достъп до обекта, част от имот с идентификатор 77476.32.27 в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скици и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 3 и чл. 6, т.т. 2, 1 и 7 на тарифата в размер на 9 444,50 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката, върху която ще се извършва строителство.

99. На общо 4 549 кв.м. земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на Б. Н. Б., за изграждане на обект: „Склад за промишлени стоки”, в землището на гр. Стара Загора, поземлен имот с идентификатор 68850.133.8, община Стара Загора, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1, т. 3 и т. 7 на тарифата в размер на общо 15 966,99 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

100. На 121,4 кв.м. земеделска земя, от която 30,19 кв.м са част от поземлен имот с идентификатор 77195.208.46 и 91,24 кв.м са част от поземлен имот с идентификатор 77195.208.44, трета категория, неполивна, публична общинска собственост за изграждане обект: „Транспортен достъп до имот с идентификатор 77195.208.5“, в землището на гр. Хасково, поземлен имот № 073005, местност „Увата“, община Хасково, област Хасково, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ

На основание  чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.

101. На общо 4 559 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Г.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Търговски комплекс с бензиностанция с АГСС, паркинг и обслужваща сграда”, в землището на с. Капитан Андреево, поземлен имот с идентификатор 36110.20.502, община Свиленград, област Хасково, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6 т. 1 и т. 7 на тарифата в размер на общо 8 001,05 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

102. На 1 980 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на А. С. А., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, в землището на гр. Велики Преслав, част поземлен имот с идентификатор 58222.122.26(скица-проект 58222.122.48), местност Средния път, община Велики Преслав, област Шумен, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 5 250,96 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

103. На 4 009 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „С.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Склад за метал и метални изделия с офис ”, в землището на гр. Шумен, поземлен имот с идентификатор 83510.366.3, местност Якова, община Шумен, област Шумен, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 3 и 4 на тарифата в размер на 10 944,57 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

104. На общо 480 кв.м. земеделска земя, от трета категория, неполивна, собственост на С. Х. З., за нуждите на „Т. Б.“ ЕАД за функциониране на обект: „Мобилна базова станция № 4403”, в землището на с. Мировци, част от поземлен имот с идентификатор 48386.9.14 /проектен 48386.9.18/, местност „Гьоловете“, община Нови Пазар, Шумен, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 на тарифата в размер на общо 420,48 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

105. На общо 18 015 кв.м. земеделска земя, трета категория, поливна, от които 11 676 кв.м., за изграждане на подобект: „ОС и КВ Горни Дъбник“ от обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Б.“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“ и 6 339 кв.м., за изграждане на транспортен достъп до обекта, частна и общинска собственост, с учредено право на строеж за нуждите на „Б.“ ЕАД, землището на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, при граници, посочени в регистърът на засегнатите имоти и влязъл в сила ПУП-ПП.

Инвеститорът на обекта да заплати, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 4 на Тарифата в размер на 2 594,16 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

106. На около 989 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Г. Д. Ч., за изграждане на обект: „Жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности”, в землището на гр.Пловдив, поземлен имот с идентификатор 56784.533.660 (част от УПИ VІІІ 1010151, кв.22), местност „кв.Беломорски”, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила извлечение от  ПУП – ПРЗ „кв.Остромила-кв.Беломорски“.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл.5, ал.2, т.3 и чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 2 507,12 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

III. На основание чл. 40, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 36 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 64, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:

107. Изменя Решение КЗЗ-10/28.05.2019 г., точка 40 на Комисията за земеделските земи, както следва:

В изречение първо думите „622 кв.м.” се заменят с „662 кв.м.“, а в изречение второ думите „1051,18 лева“ се заменят с „1 118,78 лева“.

108. Изменя свое Решение КЗЗ-02/24.01.2019 г., т. 37, както следва:

Думите „с която се засягат около 1 214 кв.м. земеделска земя, част от поземлен имот 77195.208.46/302 кв.м./ и част от поземлен имот 77195.208.44/912 кв.м./” да се заменят с „с която се засягат около 121,4 кв.м. земеделска земя, от която 30,19 кв.м са част от поземлен имот с идентификатор 77195.208.46 и 91,24 кв.м са част от поземлен имот с идентификатор 77195.208.44”.

IV. На основание § 30, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал:

109. Потвърждава Решение № КЗЗ-9/28.11.2000г., точка 13 на Комисията за земеделските земи.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1517,48 лева, която представлява разликата между внесената такса посочена в Решение № КЗЗ-9/28.11.2000г., точка 13 и определената към момента. Собственикът да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

V. На основание чл. 40, ал. 1, т. 10 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 59б, ал. 1, във връзка с чл. 56, ал. 3 и чл. 59а от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:

110. Разрешава временно ползване за срок до 16.09.2019г. на общо 235 кв.м земеделска земя от девета категория, собственост на Р. К. А., за нуждите на „Д. П. М. К.” ЕАД за реализиране на обект: „Разполагане на сондажна площадка”, в землището на с. Къклица, част от имот с идентификатор 40823.17.951, община Крумовград, област Кърджали, при граници посочени в приложената скица и ситуационна схема.

След изтичане на срока инвеститорът да премахне съоръжението и да върне земята в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване.

VІ. На основание чл. 3, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, включва отново в ЗРП на населените места земи, изключени от тях с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети, в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет, или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове, както следва:

111. В границите на ЗРП на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик, на 5 299 кв.м земеделска земя, имот с идентификатор 81089.18.242 в местност „100“, собственост на Н. И. В. и Л. И. Х., с който се изменя имот с идентификатор 81089.18.242, като се обособява новo УПИ I-242, била в строителните граници и изключен от тях, съгласно утвърдения регулационен план Указ №287/19.07.1934г. на Борис III.

На основание чл. 30, ал. 3 от ЗОЗЗ такса не се дължи.

112. В границите на ЗРП на с. Костиево, община Марица, област Пловдив, на 815 кв.м земеделска земя, имот с идентификатор 38950.61.629 в местност „Стари лозя“, собственост на Т. В. Д., с който се изменя имот с идентификатор 38950.61.629, като се обособява новo

Последни решения за промяна на предназначението на земеделските земи
6476

Последни материали
Виж
На предишната инстанция Петър Пищалов дори бе оправдан
Глобяват с 4500 лева собственика на загиналите коне в Осогово
Иззети са лодка с изтекла регистрация и 200 метра мрежи
Заловиха бракониер на карагьоз край Галата
Въпреки очакваните рекордни приходи от износа
Още 10 години фермерите в САЩ няма да достигнат миналогодишните си печалби
Свиването на вътрешното потребление натиска вноса на царевица надолу
ЕК повиши прогнозата си за износа на пшеница от ЕС с още милион тона
Продажбите в магазините не компенсират загубите в сектора за обществено хранене
Пивоварните в Германия изливат бирата и търсят помощ от правителството
Да почетем паметта на падналите за Родината
България отбелязва 143 години от Освобождението!
Свързани материали
Виж
Проектонаредба, по която тече обсъждане
И биофермите в преход получават шанс за субсидии през 2021 г.
Промени в наредбата за агроекологията
Как се променят субсидиите за постоянно затревените площи през 2021 г.
Решения на Министерския съвет
Правителството с важни промени по втория пенсионен стълб
Закон за корпоративното подоходно облагане
Земеделците ще могат да удължат срока на инвестициите си при преотстъпен данък печалба
Нормативни промени
Само агенцията по храните ще разрешава регистрацията на пчеларите
Нормативни промени
Браншовите организации ще участват в разработването на Стратегическия план
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам