Начало » Новини » Страната
08.08.2018 г.

Над 1,7 милиона лева се отпускат за нови пазари на рибните ни продукти

Европейско подпомагане
Над 1,7 милиона лева се отпускат за нови пазари на рибните ни продукти

sinor

На 6 август изтече общественото обсъждане за прилагане на мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020), съобщиха от агроведомството. Подробните условия за кандидатстване бяха качени на 30 юли на интернет страницата на оперативните програми eurofonds.bg и е странно, че периодът за обсъждане е съкратен на 6 дни вместо за месец.

Бюджетът за предстоящия прием надхвърля 1,7 милиона лева, като тези средства се разпределят в четири подсектора. Най-важният от тях е финансирането на проекти за търсене на нови пазари, където максимално могат да бъдат одобрени 7 проекта. Бюджетът от 979 357 лв и ще се използва за търсене на пазари в страни членки на ЕС или трети страни от страна на български компании.

Вторият сектор е за „Провеждане на пазарни проучвания“, където максимално могат да участват 2 проекта, от които 1 на територията на страната и 1 извън страната. Там бюджетът е само 27 981 лв.

Сектор „Спомагане на проследяемостта на продуктите“ е с по-голям бюджет от 373 088 лв., като по него могат да се финансират 10 проекта.

Последният сектор е за „Провеждане на информационни кампании“ и е с общ бюджет от 335 779 лв. Там ще бъдат финансирани 9 проекта, от които 3 в  населени места по крайбрежието на Черно море, 2 – по поречието на река Дунав и 4 – в административни области във вътрешността на страната, като не се предвижда повече от една кампания в една административна област.

При всички сектори минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 5 000 лева.

Максималните тавани обаче са различни по отделните сектори – при търсенето на нови пазари един проект не трябва да превишава 146 687.25 лв. За „Провеждане на пазарни проучвания“ – 14 668.73 лв., за „Спомагане на проследимостта на продуктите“ – 39 116.60 лв. и за „Провеждане на информационни кампании“ – 39 116.60 лв.

Ако кандидатстват държавни и общински дружества, помощта покрива изцяло стойността на проекта, ако са частни компании, еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите – помощта е 50 на сто, останалото е съфинансиране. За малките и средни предприятия има преференция и те съфинансират само 30 на сто.

Целта на тези мерки е да се осигури възможност за навлизане на нови пазари, включително чрез търговски мисии, участия в изложения, двустранни срещи и др.; провеждане на пазарни проучвания с цел разширяване на асортимента на производство и преработка, в зависимост от търсенето на определени продукти; подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури; провеждането на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурата.

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по точка 13.1 „Допустими дейности”:

14.1.3.1. за проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за разширяване пласмента на продуктите от риболов и аквакултура;

14.1.3.2. за търговски консултации и други услуги, насочени към търговците на едро и дребно;

14.1.3.3. за организация на посещения с цел проучване на пазара;

14.1.3.4. разходи за командировки в страната и чужбина;

14.1.3.5. за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и/или провеждането на промоционална кампания;

14.1.3.6. по закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на промоционалната кампания;

14.1.3.7. за създаване на плакати, банери и надписи за периода на промоционалната кампания;

14.1.3.8. за изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод, отпечатване и разпространение;

14.1.3.9. по осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционална кампания;

14.1.3.10. свързани с организация и участие в рекламни кампании, включени в семинари, търговски панаири и изложения от национално или европейско значение;

14.1.3.11. за използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи) за целите на промоционалната кампания (от и на български език);

14.1.3.12. за проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампания;

14.1.3.13. разходи за информация и комуникация - до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти;

14.1.3.14. разходи за наемане на оборудване за провеждане на информационни кампании;

14.1.3.15. Разходи, свързани с проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури – маркировка и етикетиране, вкл. и разработване на екомаркировка.

14.1.3.4. Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г. за:

1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

2. консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, , оценки и анализи, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта и не надвишават левовата равностойност на 25 000 евро.

За всички предварителни разходи по т. 2, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване, когато е юридическо лице или едноличен търговец (ЕТ), регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите, най-малко две независими съпоставими оферти с цел определяне основателността на предложените разходи, както и подписан договор с избрания изпълнител с разбивка на разходите по дейности. Офертите трябва да са независими, съпоставими и конкурентни, да са предоставени от квалифицирани доставчици и следва да съдържат минимум името на оферента,  ЕИК/БУЛСТАТ, кратко описание на предложението/характеристика/функционалност, предложена цена, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат/електронен подпис на оферента. Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС. Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство. 

Оферентите следва да отговарят на следните две кумулативни условия:

- предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка и услуга. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите. Списъкът следва да е подписан от лицето представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение;

- годишният оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на поръчката или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента. Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или е започнал дейността си, и годишни финансови отчети. Ако годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.

Над 1,7 милиона лева се отпускат за нови пазари на рибните ни продукти
5479

Последни материали
Виж
Екологично
Анкета показва, че 87% от европейците настояват загубата на гори да спре
Спрямо 2013 г. тази година отчита най-ниските показатели
Поголовието от свине в Дания регистрира значим спад от началото на годината
Търговия
ЕС е увеличил вноса на зърно през сезона с 28 на сто
Подобно на състоянието в Европа
Лошото време в САЩ продължава да спъва пролетната сеитба
Национални празници
Да почетем делото на светите братя Кирил и Методий!
Фонд Земеделие
Платени са 3 млн. лева на овощарите за зимните пръскания
Свързани материали
Виж
Свръхуловът и климатичните промени заплашват да оставят без риба Южното полукълбо
На Никулден да помислим за рибарите на техния празник
ССА
Научни институти от България и Румъния с общи дейности по опазването на ресурсите в Черно море
Еколози дискутират по опазването на рибните ресурси
Решения на Министерския съвет
Държавно дружество продава имот в Созопол, за да погасява стари дългове
Екология
Рибните запаси на планетата са намалели драстично
Разделението по надморска височина остава
От днес е в сила заповедта за забрана на риболова
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам