Начало » Новини » Коментари
22.05.2018 г.

От юни започва приемът на документи за групите производители

Насоки
От юни започва приемът на документи за групите производители

sinor

Месец преди началото на приема на документи по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. министерството на земеделието публикува насоките за кандидатстване. По данни от ведомството самият прием ще бъде отворен през юни.

Бюджетът на този прием е 14 793 043 лева, или 7 563 679 евро, от които европейското финансиране е 13 313 739  лв., останалите 1 479 304 лв. е националното съфинансиране.

През последните две години интересът към тази мярка леко нарасна, въпреки че българинът все още трудно намира общ език със съседа си, когато трябва да прави общ бизнес. Плюсовете обаче са големи, тъй като чрез създаването на групи производители малките фермери биха имали по-лесен достъп до пазарите чрез късите вериги на доставки. Това силно свива разходите им за транспорт, складиране и логистика. Младите фермери пък биха получили по-лесен достъп до иновации или разработване на нови методи за съхранение на производството, както и методи за използване на отпадъци и пречистване на водите, целящи опазване на околната среда.

За петте години, през които фермерите трябва да създадат групата или организацията и да се развиват, максималната помощ за един проект не може да превишава 200 хиляди лева, или 100 хил. евро. Размерът на финансовата помощ за групите и организациите на производители е под формата на фиксирано годишно плащане и се определя като процент от стойността на  годишно реализираната на пазара продукция от групата или организацията на производители.

През първата година след признаването те не могат да получат повече от 10 на сто, през втората - 9,5%, през третата година - 9 %. През четвъртата година след признаване - 8,5 % и за петата година - 8 %.

Финансовата помощ се изплаща за реализирана на пазара продукция от групата или организацията след сключване на административния договор. Група или организация на производителите, която е призната през годината на подаване на проектното предложение, може да получи помощ за същата и за следващите 4 (четири) години.

Групи или организации на производители, признати в годината на подаване на проектното предложение, могат да заявят финансово подпомагане за същата година изчислено на база средната годишна продадена продукция от нейните членове през трите години, предхождащи включването им в групата или организацията за продуктите, за които са получили признаване.  Стойността на реализираната на пазара продукция през всяка от следващите години е стойност на реализираната на пазара земеделска продукция от групата или организацията на производители, за продуктите, за които е призната.

Размерът на помощта за всеки член на организацията или групата се одобрява за всяка от петте години въз основа на земята, с която той участва, и от прогнозната продукция от нея, а също и от броя на притежаваните животни и прогнозната продукция от тях, включително естествения им прираст, както и прогнозните цени на реализация на продукцията, предвидени в бизнес плана.

Важно е да се знае, че стойността на реализираната на пазара продукция се намалява с данъка върху добавената стойност ДДС, когато лицата са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност и се доказва със счетоводни данни, съгласно Закона за счетоводството.

В насоките е записано още, че европомощта се дава за сдружаване на фермери от следните сектори - зърнено-житни култури, медицински и етерично-маслени култури, зърнено-бобови култури, технически култури, с изключение на тютюн, картофи, мляко, месо, с изключение на риба и аквакултури; мед; винено грозде; яйца; плодове и зеленчуци. Последните два сектора плодове и зеленчуци могат да се обединяват и заедно да подават проекти. Същото се отнася и за биологичните производители на плодове и зеленчуци.

Кои фермери могат да се обединяват

За да бъде допустима за признаване и подкрепа, групата или организацията на производители трябва да отговаря на следните условия: 

4.1. членове на групата или организацията са физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в ИСАК, и/или са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) като производители на такива земеделски продукти, за които групата или организацията е призната;

4.2. групата има минимум четири члена;

4.3. организацията има минимум шест члена;

4.4. членовете на групата на производители всяка година предлагат на пазара продукция произведена от членовете си на стойност не по-малко от 25 000 лева;

4.5. членовете на организацията на производители всяка година предлагат на пазара продукция произведена от членовете си на стойност не по-малко от 50 000 лева;

4. 6. помощта се отпуска на групите и на организациите на производителите въз основа на бизнес план.

4. 7. да е група или организация на производители, за постигане на една и/или повече от целите на мярката;

4. 8.  да е регистрирана в Търговския регистър съгласно Търговския закон или съгласно Закона за кооперациите на Република България;

4. 9. да има разработен бизнес план за период от 5 години;

4. 10. да имат учредителен акт (дружествен договор/устав), както и вътрешни правила за работа на групата или организацията на производители; 

4.11. за групите и организациите на производители, регистрирани по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 40 % от правото на глас. При определяне на процента на правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани предприятия и предприятия партньори, съгласно чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

4.12. членовете на групата или организацията на производители трябва да са производители на земеделски продукти, за които групата или организацията кандидатства за подпомагане.

Производител на селскостопански продукт може да участва с всеки отделен вид селскостопански продукт, който произвежда като член само на една група или организация на производители.

Производител на два или повече селскостопански продукти може да бъде член на различни групи или организации на производители за всеки от тях.

Обединяването на вече съществуващи групи и/или организации на производителите не е допустимо.

Не се подпомага група или организация на производители, в която участват членове, които са били членове на група или организация на производители от същата сфера, която вече е била финансирана;

В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата.

Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват по служебен ред.

Допустимите проекти по мярка 9 са само в следните случаи.

Ако групата или организацията се създава за адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството;

За съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;

При установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите;

Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси. Допускат се за подпомагане проекти, натрупали минимум 10 точки.

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който включва следните особености:

резюме на плана;

информация за групата или организация на производителите;

описание на началното състояние на групата или организацията включително

размер на обработваема земя, отглеждани земеделски култури и животни,  местоположение, настоящо състояние на материалните активи (оборудване, машини, помещения за отглеждане на животните, други производствени сгради и т.н.);

описание на концепцията за развитие на земеделската дейност на групата или организацията включително:

- специфичните резултати и цели за развитието на дейностите на групата/организацията;

- описание на планираните резултати към края на 5-та година.

Когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет за настоящата процедура, РА извършва предварителна оценка на проектните предложения по критериите, посочени в раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ и дефинициите, посочени в раздел 27 „Допълнителна информация“.

Критериите за подбор на проектни предложения

Проектите се оценяват при спазване на критериите за подбор, а именно при проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” или в сектор „Плодове и зеленчуци”, като те трупат по 30 точки. С 10 точки се оценяват проекти, в които 50% от членовете на групата или организацията на производителите са млади фермери. Също 10 точки носят проекти, при които 50% от членовете на групата или организацията на производителите са подпомогнати по Подпрограмата за малки стопанства.

Цели 20 точки са дават за проекти, в които е заложено обмяната на опит и обучения, допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, иновациите и климата.

Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в Раздел 22.2 „Методика за оценка на проектните предложения“ и се преценява към датата на подаване на проектното предложение, съобразно приложените към него документи и заявени данни.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

От юни започва приемът на документи за групите производители
25499

Последни материали
Виж
Само в Полша фермерите са успели да приключат с належащите дейности в оптималните срокове
Валежите пречат на жътвата на царевицата и сеитбата на есенниците в големите страни от ЕС
Наука за бизнеса
Новите сортове, селектирани от Института по земеделие в Кюстендил тази година
Мониторингов комитет на ПРСР
Близо 300 милиона лева, неусвоени по ПРСР, отиват към подмерките 4,1 и 6,1 и за биофермери
От асоциацията за защита на потребителите
Съвети как да не се излъжете при пазаруването на Черния петък - 29 ноември!
Собственичка на ферма „Мерата“ в ломското село Ковачица
Стефка Боева: Не е химера фермерите да се обединим в производството на качествено телешко месо за пазара
Юристи на компанията дават съвети от 12 до 21 ноември в офисите в цялата страна
Безплатни правни съвети за фермери и арендатори от „Агрион“
Свързани материали
Виж
Зам.-министър Лозана Василева: От днес бенефициенти могат да кандидатстват с проекти за иновации в земеделските стопанства
Нормативни промени
ЕК отпуска 720 лева за направа на електронна страница за местните инициативни групи
Европейски форум
Оперативни групи от цяла Европа се събраха на втора среща за иновациите
Нормативни промени
Организациите в сектор плодове и зеленчуци нямат право на заеми за инвестициите си
Предстоящо
Най-късно до 17 декември ще се обяви окончателната оценка по мярка 9
ПРСР 2014-2020 г.
По мярка 9 ще върви поредна оценка за проекти с не по-малко от 20 точки
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам