Начало » Важно за фермера » Земеделска техника
14.10.2014 г.

Тракторист – професия благородна, но и опасна

Работа с необезопасени машини е най-често срещаното трудово нарушение в селското стопанство. Това показват данните от проверките на Главна инспекция по труда
Тракторист – професия благородна, но и опасна

Честа причина за злополуките в селското стопанство е, че се използва подвижна земеделска техника, като трактори, ремаркета и комбайни, която е с лиспващи или неизправни системи за контрол и сигнализация, което е в нарушение с нормите за безопасност при работа. Не се вземат и мерки за обезопасяване на изпозлваните електрожени, подвижни ел. съоражения и инструменти, коментират от Инспекцията по труда. Освен това, не се осигурява електротехнически пероснал с необходимата квалификационна група по електробезопасност, като се допускат механизатори без съответната правоспособност.
Какви са правилата, които трябва задължително да се спазват?
Селското стопанство винаги е бил един от най-рисковите отрасли от гледна точка на безопасността. Извършваните дейности включват и работа с или около селскостопански трактори. В наши дни тези машини са много по-безопасни, отколкото в миналото, но някои рискове никога не могат да бъдат премахнати изцяло, особено когато не се спазват правилата и мерките за безопасност. Селскостопанските трактори са безопасни, когато при използването им по предназначение не представляват опасност за хората, домашните животни, околната среда и вещите. При спряно положение и при работни условия устойчивостта им трябва да бъде гарантирана. След спиране на работа тракторите следва да запазват устойчивото си положение и да осигуряват безопасността на оператора в случай на самопроизволно разединяване на отделни възли и детайли. Всички точки за смазване, регулиране и контрол, обслужвани ежедневно, трябва да са лесно достъпни. Привеждането на тракторите от работно в транспортно положение и обратно не трябва да бъде източник на опасност и да изисква физически усилия по-големи от 200N. Всички рискове, свързани с тракторите, трябва да бъдат идентифицирани, управлявани и отстранявани или свеждани до възможно най-ниско ниво.
Преди пускане в експлоатация селскостопанските трактори се проверяват за безопасност при движение и работа като операторите и обслужващите технически лица трябва да се запознаят с инструкциите за експлоатация, включващи и всички необходими данни за безопасно използване. Не се позволява промяна в конструкцията на тракторите без разрешение на производителя, а ако се наложи такава, машината се подлага на изпитване от оторизирана изпитвателна лаборатория. Не е разрешено извършването на заварки, огъвания, изправяния и всякакви други промени и ремонти по защитната конструкция на кабината. Селскостопанските трактори трябва да отговарят на изискванията на специализираните нормативни актове за безопасно движение по пътищата. Те трябва да бъдат съоръжени с подходящи светлини, както и със звуков и светлинен предупредителен сигнал. Всички органи за управление или регулиране е необходимо да бъдат обозначени по подходящ начин, който да съдържа необходимата информация за неизвършване на погрешни действия. Твърдите и гъвкавите тръбопроводи, пренасящи течности, трябва да бъдат здраво закрепени и защитени от външни въздействия. Тракторите следва да работят така, че газовете, прахa, изпаренията и други отпадъчни продукти, създавани от тях, както и излъчваният шум и генерираните вибрации, да бъдат намалени до минимум. Димоотводните тръби на двигателите на тракторите трябва да са снабдени с искрогасители и шумозаглушители.
Рискове, свързани със селскостопанските трактори
Селскостопанските трактори пораждат многобройни и значителни рискове. Ще разгледаме най-сериозните от тях. Възможно е да възникне странично преобръщане, ако тракторът се управлява по стръмен хълмист терен или е много близо до крайпътна канавка или насип, особено ако предната кофа на машината е вдигната твърде високо. Това може да се случи и когато се правят резки завои при движение с несъобразена скорост. Тракторът може да се преобърне назад, ако е затънал в кал или сняг, което възпрепятства въртенето на задните колела, или когато съединителят се отпусне твърде бързо при ниска предавка на трансмисията и същевременно високи обороти на двигателя, или когато товарът е твърде тежък. Падане от трактора може да стане в резултат на неправилни монтажни или демонтажни работи или ако се возят хора в или върху трактори, които не са предназначени за такава употреба. Друг риск е този от прегазване на оператора или други хора, които се возят и могат да паднат от степенките, кабината или теглителния прът. Такива злополуки могат да се случат и при движение на трактора назад за прикачване на друга селскостопанска техника или при стартиране на двигателя от оператора, когато той не е седнал на седалката и се намира извън кабината. При движение назад е възможно и заклещване на хора между трактора и друг обект, например прикачно оборудване.
Задължения и изисквания на механизаторите
Трактористите трябва да притежават валидно свидетелство за управление на трактори, да бъдат обучени и да са запознати с потенциалните рискове и с действията за предотвратяване на трудови злополуки и начините за оказване на долекарска помощ. Те са длъжни да се грижат както за своята безопасност, така и за безопасността на околните. Преди първоначално започване на работа операторите трябва да са се запознали с Наръчника за оператора от производителя на трактора, и с инструкциите за безопасна работа. Също така, механизаторите трябва да извършват съответните проверки на машината и да прегледат маршрута на трактора за препятствия, дупки, наклони, канавки и др. и да отстранят предметите, пречещи на движението. Операторите трябва да работят само с изправна техника, съоръжения и инструменти, а при неизправност да информират незабавно прекия си ръководител. Също така, те трябва да ползват предоставените им лични предпазни средства и работно облекло, съгласно тяхното предназначение.
Технически проверки и обслужване
Селскостопанските трактори трябва да се експлоатират и обслужват в съответствие с инструкциите на производителя. Задължително е извършване на ежедневни проверки и попълване на съответните чек листи. Най-важните проверки са няколко вида. Една от тях е проверка на защитната конструкция срещу преобръщане (ROPS) за сигурно закрепване и липса на дефекти, които могат да повлияят неблагоприятно на нейната здравина, като вдлъбнатини, корозия, липсващи части, неодобрени модификации и др. Сгъваемите ROPS трябва да бъдат заключени на обозначеното място. Седалката трябва да е оборудвана с предпазен колан, ако на трактора е монтирана ROPS. Предпазният колан се проверява за правилно закопчаване, задействане и откопчаване, както и за липса на разкъсвания, продупчвания и др. Друг вид проверки са за нивото на работните течности като двигателно масло, гориво и охладителна течност. Обикновено те се извършват при студен двигател. Проверката на нивото на охладителната течност при топъл двигател не се препоръчва поради опасност от изгаряния. Ако все пак тя трябва да се извърши, това трябва да стане много внимателно и с използване на лични предпазни средства. Необходимо е и да се направи оглед за натрупани нечистотии, кал или торове върху движещите се части, които могат да доведат до риск от задръстване, а ако попаднат върху горещи части, могат да предизвикат прегряване или пожар. Проверяват се и стълбите и пътеките за повреди, които могат да доведат до инцидентни падания, както и всички предпазни устройства и капаци на движещите се части, особено на силоотводните валове. Необходимо е особено внимание и взимане на нужните мерки при поява на необичайни миризми, шумове, пропуски на работни течности и особено "поведение" на трактора. Филтърът на кабината трябва да е на място и да не се модифицира. Проверява се и за повредени улътнения на кабината и наличие на отвори в нея, които могат да позволят навлизането на замърсители, например отработили газове и пестициди. Оборудването за амоняк или пестициди също трябва да бъде проверявано за пропуски, издути маркучи, замърсени съединения и др. Наличието на пожарогасител и аптечка е задължително. Ако се използва амоняк, необходимо е и достатъчно количество чиста вода. Зареждането на гориво трябва винаги да се извършва на открито при изключен двигател, тъй като то може да се възпламени от статично електричество, искра от запалителната система или от горещите отработили газове. За да се намали рискът от възникване на статично електричество, тракторът се заземява чрез заземителен кабел.
Трудови злополуки от преобръщане
Най-често срещаните случаи за възникване на тежки трудови злополуки със селскостопански трактори, включително с фатален край, са свързани с прегазване на оператора, който може да падне от седалката на земята, при преобръщане на трактора настрани или назад. Почти всички от тези злополуки могат да бъдат избегнати, ако се спазват няколко прости правила. Ако тракторът има одобрена защитна конструкция при преобръщане (ROPS), операторът винаги трябва да поставя предпазния колан, веднага щом седне на седалката в кабината преди да включи двигателя. Ако тракторът няма одобрена ROPS, предпазният колан не трябва да се поставя. Където е възможно, трябва да се избягва движението на трактора близо до пътни канавки, насипи и дупки. Скоростта трябва да се намалява при завиване, при движение по хълмисти терени и по неравни, хлъзгави или кални повърхности. Установено е, че удвояването на скоростта на селскостопанските трактори учетворява риска от възникване на злополуки. Центърът на тежестта на трактора трябва да бъде възможно най-ниско. Повдигането на центъра на тежестта прави трактора по-малко стабилен и вероятността за преобръщане се увеличава. Когато се използва кофа за товаро-разтоварни дейности, тя трябва да се държи възможно най-ниско. Ако кофата или друго прикачно оборудване все пак трябва да се повдигне на високо, това трябва да се прави за възможно най-кратко време. В случай, че тракторът затъне в кал или сняг, трябва да се изтегли с помощта на друг трактор като се внимава да не затъне и той. Колелата на трактора следва да бъдат раздалечени, когато е възможно, тъй като, ако са близо, тракторът може да се преобърне по-лесно. Когато колелата трябва да бъдат приближени за работа в тесни редове на селскостопански масиви, необходимо е повишено внимание, особено при движение с по-високи скорости по пътищата, в края на редовете и около дървета. Трябва да се избягва преминаването по много стръмни участъци. Операторите следва да управляват тракторите без да тръгват и спират внезапно и без да правят резки завои. Ако тракторът има сгъваема защитна конструкция (ROPS), операторът трябва да я сгъва само когато е абсолютно необходимо и след това да я разгъва и заключва възможно най-бързо. Предпазният колан не се поставя, щом ROPS е сгъната.
Силоотводни валове и други движещи се части
Друга често срещана причина за трудови злополуки при работа с трактори е случайният контакт с движещи се части, особено със силоотводни валове. Винаги трябва да се проверява дали ВОМ и другите движещи части са правилно обезопасени.
Тракторът не трябва да се използва по никакъв повод, ако силоотводният вал не е обезопасен или ако предпазното устройство е повредено. Не трябва да се носят бижута, широко и незакопчано облекло и дълга коса, тъй като те могат да бъдат захванати от вала, карданните съединения, ремъците или други въртящи или движещи се устройства, и това да доведе до сериозни увреждания. Тракторът и всички движещи се части трябва да бъдат чисти и върху тях да не се натрупват остатъци от кал или торове. Двигателят трябва да се изключи, да се включи спирачката и да се изчака тракторът и прикачното оборудване да спрат напълно преди извършване на каквито и да е демонтажни работи. Техниката, която е в работен режим, никога не трябва да се оставя без надзор. Забранено е облягането, прескачането и минаването под силоотводния вал, както и разкачането или регулирането на прикачно оборудване, докато то работи.
Падане от трактори и прегазване на хора
Земеделските работници, операторите или външни лица могат да бъдат наранени или убити, ако бъдат прегазени от селскостопански трактори. Никога не трябва да се позволява превозването на хора с трактори, освен ако те не са специално конструирани и одобрени за такава употреба. Хората и домашните животни трябва да бъдат на безопасно разстояние от тракторите. Операторите не трябва да се разсейват и да използват мобилни телефони, докато управляват машините. Преди започване на монтажни или демонтажни работи, тракторът трябва не трябва да се движи. Забранено е скачането върху или от него. Когато се изкачват стълби, това трябва да става с лице към трактора.
Форсирането на нормалното запалване на двигателя на трактора от оператора, когато той не е седнал на седалката и е извън кабината, е друга причина за такива злополуки. Нарушавайки мерките за безопасност, операторът или друго лице, стоящо на земята, може да докосне с отвертка, кабел или друг метален предмет стартерните клеми и по този начин може да запали двигателя. Друг неправилен начин за стартиране е, когато някой натисне бутона за запалване от земята. Всеки начин за форсиране на запалителната система на трактора е изключително опасен. Ако тракторът е "на скорост", той може да прегази оператора или други лица, намиращи се в непосредствена близост. Това е още по-вероятно, ако тракторът има хидравличен съединител, и поради повишеното хидравлично налягане машината може да потегли внезапно.
Движение на трактори по пътищата
Задължително е да се спазват правилата за движение по пътищата. Тракторите трябва да се движат с включени светлини и да имат изправни стоп-светлини и пътепоказатели. Винаги трябва да се спазва необходимата дистанция от движещото се отпред моторно превозно средство, за да може при нужда да се спре безопасно. Скоростта на движение трябва да е съобразена с пътните и климатичните условия. Тракторите трябва да се обозначават с опознавателен знак за бавнодвижещи се МПС и е препоръчително да пропускат образувалата се зад тях колона от МПС на обозначените отбивки на пътя. Операторите на трактори трябва да се движат с повишено внимание в завои и когато наближават кръстовища. Силоотводният вал трябва да е в неутрална позиция, а прикачното оборудване трябва да е в позиция за транспортиране и не трябва да се включва по време на движение. За да се избегне преобръщане, тракторите не трябва да се движат по опасни пътни банкети с недостатъчна товароустойчивост, както и в близост до канавки или насипи. Особено внимание следва да се обърне и на факта, че много пътнотранспортни произшествия могат да възникнат поради това, че водачите на трактори могат да не забележат, именно поради липсата на видимост, присъствието на други участници в движението в непосредствена близост.
Опасност от въглероден оксид
Движението на тракторите трябва да се извършва много внимателно на места, където концентрацията на отработилите газове, включително въглероден окис (CO), може да достигне до опасни стойности.Това може да стане в хамбари, навеси или дори на открито в някои случаи. Ако тракторът е с кабина, отработилите газове не трябва да проникват в нея. Никога не трябва да се извършват модификации или промени в системата за отработилите газове, филтрите или уплътненията на тракторите. Важно е да се знае, че филтърът за кабината не защитава срещу CO.
Прикачно оборудване
За да се избегнат трудови злополуки, не трябва да се влиза между трактора и прикачното оборудване, докато тракторът не е спрял и не е поставен в неутрална позиция и докато не е задействана спирачката и силоотводният вал не е спрял напълно. Прикачното оборудване не трябва да се закача към задния мост на трактора, а само към теглителния прът, като се внимава с кабелите и веригите. Отчупените части от една верига могат да причинят сериозни наранявания, подобни на тези от шрапнели, а кабелите могат да отрежат краката на човек. Съхранената енергия в найлоновите въжета на прикачното оборудване може да ги изстреля като от катапулт, ако те се скъсат, и да доведат дори до фатален край за оператора на трактора или за хората, които са наоколо.
Тракторите могат да се преобърнат назад, когато използват предна кофа за товарене или когато прикачното оборудване се закачва към предния край на машината чрез вериги или кабели, които преминават под задния мост. Мястото на закачване трябва да бъде разположено възможно най-ниско./fermera.bg

Тракторист – професия благородна, но и опасна
8005

Последни материали
Виж
Фонд Земеделие
Изплатени са още 9 милиона лева на биопроизводителите по мярка 11
Тодор Новаков, търговски представител на ФМС Агро България:
С продуктите на ФМС получавате високи и качествени добиви
Успешната жътва зависи и от ремаркетата на полето
Форум
Европейската асоциация на биофермерите с конгрес в Румъния
Становища
Популизъм ли е искането за по-ниско ДДС
Иновации
Мария Габриел: Цифровите технологии променят начина за работа в интернет
Свързани материали
Виж
Фонд Земеделие
Изплатени са още 9 милиона лева на биопроизводителите по мярка 11
Тодор Новаков, търговски представител на ФМС Агро България:
С продуктите на ФМС получавате високи и качествени добиви
Успешната жътва зависи и от ремаркетата на полето
Форум
Европейската асоциация на биофермерите с конгрес в Румъния
Становища
Популизъм ли е искането за по-ниско ДДС
Иновации
Мария Габриел: Цифровите технологии променят начина за работа в интернет
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам