Начало » Новини » Страната
31.05.2014 г.

Инструкция относно практическото приложение на схемата с ваучери за гориво

Предоставена от МЗХ
Инструкция относно практическото приложение на схемата с ваучери за гориво

Инструкция относно практическото приложение на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“. Схемата за държавна помощ е одобрена на 05.12.2011 г. от Европейската комисия със срок на действие до 31.12.2013 г., който впоследствие бе удължен с решение на ЕК до 31.12.2014 г.

Правна рамка на схемата за държавна помощ

Схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за

гориво“ е регламентирана в следните нормативни актове: Закон за подпомагане на земеделските производители - Глава четвърта “а”

„Ваучери за гориво”, чл. 47а - чл.47о; Закон за акцизите и данъчните складове – Раздел VІ „Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор”,чл. 45а - чл. 45г;

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – Раздел IIIа „Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор”,чл. 72в - чл. 72е.

Същност на схемата за държавна помощ

Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските производители, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и има за цел създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво. Помощта се предоставя под формата на ваучери за гориво с предварително фиксирани количество гориво и номинална стойност. При закупуване на гориво, необходимо за производство на първични селскостопански продукти, земеделският производител има право да приспадне размера на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера. 

Ваучерът за гориво може да бъде използван единствено за покупка на газьол. Номиналната стойност на ваучера е определена в лева. На всеки един от ваучерите, които ще получи един земеделски производител е упоменато общото количество газьол, за което съответният земеделски производител има право да получи отстъпка от акциза. Издател на ваучерите за гориво е Министерство на земеделието и храните. Ваучерът за гориво се предоставя от общинските служби към областните дирекции „Земеделие“ само на регистрирани лица по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Ваучерът за гориво е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза посочен в него (номиналната стойност на ваучера) само от регистриран земеделски производител и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.

Ваучерът за гориво съдържа следните реквизити:

- наименование на издателя;

- серия и номер;

- баркод, съдържащ серия, номер и година на емисията;

- баркод, съдържащ индивидуализиращи данни за земеделския производител –

получател на ваучера за гориво;

- литри газьол, за които земеделския производител има право да ползва отстъпка за акциз по ваучера за гориво;

- номинална стойност на ваучера за гориво (изразена цифром и словом), определена в левове;

- година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера;

- код, идентифициращ етапа, за който се предоставя ваучера;

- изричен текст, че ваучера за гориво е предназначен само за закупуване на газьол;

- най-малко седем способа за защита.

Ваучерът за гориво се състои от три еднообразни части (А, Б и В). Част А и Б се предоставят на земеделския производител, а част В остава и се съхранява в Общинска служба „Земеделие“. От двете части на ваучера, предоставени на земеделския производител, едната се приема от лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, а другата се прикрепва трайно към фактурата и се съхранява от земеделския производител, съобразно законоустановените срокове (5 години). За закупеното с ваучери гориво се издава фискална касова бележка и фактура, в която се вписват серията и номера на ваучера.

Механизъм за предоставяне на помощта

Общата номинална стойност на ваучерите за гориво е в размер на 84 млн.лева и се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Общата номинална стойност представлява величината на държавната помощ и се равнява на отстъпката от акциза върху горивото, използвано при производството на първична селскостопанска продукция. Общата номинална стойност се разпределя между земеделските производители на база определени индивидуални годишни квоти за всеки производител. 

Индивидуалната годишна квота за всеки земеделски производител се разделя на:

- първоначална индивидуална квота;

- окончателна индивидуална квота.

Първоначалната индивидуална квота се определя въз основа на заявена от земеделския производител прогноза за годишното потребление на гориво, коригирана съобразно одобрена методика.

Окончателната индивидуална квота представлява действително изразходеното през годината гориво за производство на първична селскостопанска продукция.

Отстъпка от акциза за литър гориво се разделя на прогнозна и окончателна:

1. Прогнозна отстъпка от стойността на акциза за литър гориво:

ПОСА = ОНС/ΣПИКи

където:

ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза;

ОНС е общата номинална стойност;

ПИКи са първоначалните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година.

2. Окончателна отстъпка от стойността на акциза за литър гориво

ООСА = ОНС/ΣОИКи

където:

ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза;

ОНС е общата номинална стойност;

ОИКи са окончателните индивидуални квоти на земеделските производители за

съответната година.

 Отстъпка от акциза по първоначална и окончателна индивидуална квота:

1. Отстъпка от акциза по първоначална индивидуална квота

ОАПИК = ПИК х ПОСА

където:

ОАПИК е отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота;

ПИК е първоначалната индивидуална квота;

ПОСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво)

2. Отстъпка от акциза по окончателна индивидуална квота:

ОАОИК = ОИК х ООСА

където:

ОАОИК е отстъпката на акциза по окончателна индивидуална квота;

ОИК е окончателната индивидуална квота;

ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво)

Отстъпката от акциза е равна на номиналната стойност вписана във ваучера/ваучерите за гориво. На всеки земеделски производител се предоставят не повече от осем броя ваучери за гориво за съответната година.

Броят на ваучерите се определя, както следва:

- I-ва категория – до 370 литра – два броя ваучери;

- II-ра категория – от 371 до 740 литра – четири броя ваучери;

- III-та категория – от 741 до 3700 литра – шест броя ваучери;

- IV-та категория – над 3701 литра – осем броя ваучери.

Ваучерите за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа след подаване на декларациите за определяне на първоначална и окончателна индивидуална квота.

Срокове за подаване на декларациите

Срокът за прием на първоначалните декларация е от 2 януари – 3 февруари 2014 г. съгласно Заповед № РД 09-895/19.12.2013 г на министъра на земеделието и храните и удължен от 19.02.2014 г. – 28.02.2014 г. по силата на Заповед № РД 09-88/13.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните.

Срокът за предоставяне на ваучерите за първи етап от помощта е от 16 май до 20 юни 2014 г., определен със Заповед № РД 09-216/07.04.2014 г.на министъра на земеделието и храните.

Срокът за прием на окончателните декларации е до 15 януари 2015 г. Началната дата за прием се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.

Срокът за предоставяне на ваучерите на втори етап е до 15 март 2015 г.

Етапи на предоставяне на ваучерите

1. Ваучерите се предоставят на два етапа, както следва:

Първи етап - съгласно Заповед № РД 09-216/07.04.2014 г на министъра на земеделието и храните от 16 май до 20 юни 2014 г., ваучерите се предоставят в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ и са в размер на 60 на сто от отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота на земеделския производител.

Втори етап (в началото на 2015 г.) – предоставя се остатъка от полагащият се за финансовата 2014 г. брой ваучери т.е. разликата между отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота на земеделския производител и стойността на ваучерите, предоставени на първия етап..В случай, че разликата е отрицателна величина земеделският производител възстановява сумата до размера на отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота.

Декларации за определяне на квотите

Декларацията за определяне на първоначалната индивидуална квота трябва да съдържа вид на първичната селскостопанска продукция, която ще бъде произведена; обработваеми площи и отглеждани животни; вид и обем на дейностите, които ще бъдат извършени по производството на първична селскостопанска продукция и прогнозно годишно потребление на гориво.

Декларацията за определяне на окончателната индивидуална квота трябва да съдържа действителния обем изразходено гориво за съответната година, използвано за производство на първична селскостопанска продукция въз основа на данните от водения от земеделския производител дневник и фактурите за покупката на гориво. Декларациите се подават в компетентната областна дирекция “Земеделие”.

Използване на ваучерите за гориво като непарично платежно средство

Земеделските производители могат да закупуват с ваучери за гориво, газьол от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива. От стойността на закупеното гориво се приспада стойността на акциза, посочена във ваучера за гориво. Лицата, приемащи ваучери за гориво като непарично платежно средство, имат право да използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол от други лица извършващи доставки/продажби на течни горива. При приемане на ваучери за гориво, лицата извършващи продажбата на газьол на земеделски производител вписват на гърба на ваучера своето наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, дата на приемане на ваучера и печат. Това е условие за последваща употреба на ваучера за гориво като непарично платежно средство. Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват като платежно средство. Земеделските производители трябва да водят дневник от началото на 2014 г., в който се отразяват данни за закупено количество гориво, видове и обем извършвани дейности, използвани машини и съоръжения, разходни норми на гориво, действително изразходено гориво. Дневникът е по образец и е публикуван на Интернет страницата на Министерство на земеделието и храните. За закупеното гориво в дневника се отразяват данните от първичните счетоводни документи (фактури).

Документиране и счетоводно отчитане на ваучерите за гориво

Счетоводното отчитане на ваучерите за гориво при земеделските производители следва да се извършва по следния начин:

Получените ваучери следва да се заприходят като „Други парични средства“, като за по-голяма яснота може да се открие аналитична подсметка „Ваучери за гориво“.

Стойността на получените ваучери следва да се отчете по сметка „Финансиране“.

За отчитане на приходи от финансиране следва да се приложат разпоредбите на Счетоводни стандарти № 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ и № 41 – Селско стопанство, т. 4.2 от Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия като се дебитира сметка „Финансиране“ и се кредитира сметка „Приходи от финансиране“. Закупеното гориво, независимо от това, дали е закупено от бензиностанция, данъчен склад или посредник, се отчита по стандартния начин за отчитане на закупени материали - по сметка „Материали“, към която също може да се открие аналитична подсметка „Газьол“. Дължимата сума за закупения газьол се отчита по сметка „Доставчици“. За отчитане на плащането на закупения газьол, сметка „Доставчици“ се закрива частично със сумата, която се заплаща с пари и частично със стойността на ваучера, с който е платен закупения газьол.

Пример:

1. Регистриран земеделски производител е получил 4 бр. ваучери с номинална стойност всеки 2 200 лв. или общо на стойност 8 800 лв.

За получените ваучери се съставя следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Други парични средства“ 8 800 лв.

Кредит сметка „Финансиране“ 8 800 лв.

2. Производителят купува 2 тона газьол на стойност 5 184 лв. от доставчик, където получава фактура за покупката.

За закупената нафта се съставят следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Материали“

Подсметка „Газьол“ 2000 л 4 320 лв.

Дебит сметка „Начислен ДДС за покупки“ 864 лв.

Кредит сметка „Доставчици“ 5 184 лв.

3. Фактурата, издадена от доставчика е платена с 2 бр. ваучери на обща стойност 4 400 лв. и 784 лв. в брой.

За плащането по фактурата се съставят следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Доставчици“ 5 184 лв.

Кредит сметка „Други парични средства“ 4 400 лв.

Кредит сметка „Каса“ 784 лв.

4. Отчитане на приходи от финансиране.

Когато правителствено дарение, свързано със живи животни или растения, или придобити от тях полезни продукти (селскостопанска продукция), е предоставено с определени условия (в случая, вид на първичната селскостопанска продукция, която ще бъде произведена; обработваеми площи и отглеждани животни; вид и обем на дейностите, които ще бъдат извършени по производството на първична селскостопанска продукция и годишно потребление на гориво), приход се признава в периода на изпълнение на условията.

За отчитането на приходи от финансиране се съставя следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Финансиране“ 4 400 лв.

Кредит сметка „Приходи от финансиране“ 4 400 лв.

5. Отчитане на изразходваното гориво. Да предположим, че от закупените 2 000 л. газьол, производителят е изразходвал 500 л.

Дебит сметка „Разходи за материали“

Подсметка „Газьол“ 500 л 1 080 лв.

Кредит сметка „Материали“

Подсметка „Газьол“ 500 л 1 080 лв.

Счетоводното отчитане на ваучерите за гориво при лицата посредници (бензиностанции), извършващи доставки на горива следва да се извършва по следния начин:

При продажба на газьол на земеделски производител се издава фактура, както при всяка друга продажба. Фактурата се отразява в счетоводството като вземане от клиенти с цялата сума, която представлява стойност на газьола и ДДС. Полученото плащане по фактурата за гориво се отчита по стандартния начин за отчитане на продажбите с единствената разлика, че сметка „Клиенти“ се закрива частично с парични средства, частично със стойността на ваучера, който представлява „непарично платежно средство“ и се отчита по счетоводна сметка „Други парични средства“.

Посредникът (например, бензиностанция или друг продавач на горива) има право да заплаща закупеният газьол от производители или вносители с ваучери, които е получил като плащане от земеделските производители. В този случай, получената фактура за покупка също се осчетоводява по стандартния начин с тази разлика, че сметка „Доставчици“ се закрива частично с пари и частично с ваучери.

Пример:

1. Посредникът издава фактури за продажба на газьол на земеделски производители, които заплащат с ваучери. Счетоводните статии са както следва:

Дебит сметка „Клиенти“

Подсметка „Газьол“ 2000 л 5 184 лв.

Кредит сметка „Начислен ДДС за продажби“ 864 лв.

Кредит сметка „Приходи от продажби“ 4 320 лв.

2. Фактурата е платена с 2 бр. ваучери на обща стойност 4 400 лв. и 784 лв. в брой.

За плащането по фактурата се съставят следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Други парични средства“ 4 400 лв.

Кредит сметка „Каса“ 784 лв.

Кредит сметка „Клиенти“ 5 184 лв.

3. Посредникът (бензиностанцията) закупува газьол от вносител на горива и плаща частично закупеното гориво със събраните от производителите ваучери. При покупката получава фактура. Счетоводните статии са:

Дебит сметка „Стоки“

Подсметка „Газьол“ 10000 л 21 600 лв.

Дебит сметка „Начислен ДДС за покупки“ 4 320 лв.

Кредит сметка „Доставчици“ 25 920 лв.

Отразяване на плащането на фактурата:

Дебит сметка „Доставчици“ 25 920 лв.

Кредит сметка „Други парични средства“ 4 400 лв.

Кредит сметка „Банка“ 21520 лв.

Счетоводното отчитане на ваучерите за гориво при данъчнозадължените по ЗАДС лица следва да се извършва по следния начин:

1. Продажба на газьол на посредник или земеделски производител, които плащат частично с ваучери за гориво:

Дебит сметка „Клиенти“

Подсметка „Газьол“ 2000 л 5 184 лв.

Кредит сметка „Начислен ДДС за продажби“ 864 лв.

Кредит сметка „Приходи от продажби“ 4 320 лв.

Дебит сметка „Клиенти“

Подсметка „Газьол“ 10000 л 25 920 лв.

Кредит сметка „Начислен ДДС за продажби“ 4 320 лв.

Кредит сметка „Приходи от продажби“ 21 600 лв.

Отразяване на плащането по фактурите:

Дебит сметка „Други парични средства“ 4 400 лв.

Кредит сметка „Каса“ 784 лв.

Кредит сметка „Клиенти“ 5 184 лв.

Дебит сметка „Други парични средства“ 4 400 лв.

Дебит сметка „Банка“ 21 520 лв.

Кредит сметка „Клиенти“ 25 920 лв.

2. Разчитането с бюджета за дължимия акциз става в края на отчетния период по изготвена от лицето декларация, като от сумата на акциза за внасяне се приспада стойността на получените от земеделските производители ваучери за гориво. Начисленият в счетоводството дължим акциз се дебитира, като плащането към бюджета частично се извършва с парични средства и частично с ваучери, предадени на Агенция Митници, тоест кореспондиращите сметки за закриване на задължението за акциз към бюджета ще бъдат „Други парични средства“ (ваучери ) и за разликата „Парични средства в банка“ (с реално платената сума от банковата сметка). Резултат за внасяне по декларация за акциз за текущият месец е 15 000 лв. това задължение е отразено в счетоводството по кредита на сметка „Акциз за внасяне“. Лицето притежава приемателно-предавателен протокол от компетентното митническо учреждение за предадени ваучери с номинална стойност 8 800 лв. При внасяне на дължимият акциз по сметката на републиканския бюджет в размер на 6 200 лв. се съставя следната счетоводна статия:

Дебит „Акциз за внасяне“ 15 000 лв.

Кредит „Други парични средства“ 8 800 лв.

Кредит „Банка“ 6 200 лв.

Видове газьол, който може да се купува срещу ваучери за гориво

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) задължените по този закон лица, имат право да приемат ваучери за гориво, издадени по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, срещу продажба на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3. Тази разпоредба се отнася за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и с нея се определя акцизната ставка за съответното гориво, която е в размер на 645 лв. за 1000 литра.

9

С изменението на Комбинираната номенклатура (КН), направено с Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27.09.2011 г., посочените в чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС кодове по КН се трансформират в кодове по КН 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 и 2710 20 19. Следователно всички тези кодове се включват в обхвата на чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС.

Тоест с ваучери за гориво може да се купува дизелово гориво с биокомпонент от бензиностанции.

Лица, от които земеделският производител има право да закупува газьол с ваучери

1. Земеделските производители могат да закупуват с ваучери за гориво газьол

от:

1.1. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които не са

данъчнозадължени лица по ЗАДС (напр. дружества-дистрибутори на гориво,

бензиностанции, които търгуват с горива които са освободени за потребление);

1.2. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които са

данъчнозадължени лица по ЗАДС (лицензирани складодържатели, регистрирани

получатели или временно регистрирани получатели);

2. Лица, които не са данъчнозадължени по ЗАДС (т.е. дружества-дистрибутори и

бензиностанции) и приемат ваучери за гориво като платежно средство, имат право да

използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол от:

 други лица, които не са данъчнозадължени (т.е. дружества-дистрибутори,

бензиностанции) или от

 данъчнозадължени лица по ЗАДС, (т.е. от лицензирани складодържатели,

регистрирани получатели или временно регистрирани получатели).

3. При закупуване на газьол земеделският производител има право на

приспадане на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера за гориво за

съответните литри.

4. Всички лица (и тези, които не са данъчнозадължени по ЗАДС и

данъчнозадължените лица по ЗАДС) приспадат от стойността на горивото номиналната

стойност на акциза, посочена във ваучера за гориво.

5. Само данъчнозадължените лица по ЗАДС, които са приели ваучери за гориво,

издадени по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, срещу

продажба на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС имат право да приспаднат от

дължимия акциз по акцизната декларация номиналната стойност на ваучерите.

Ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво от

данъчнозадължените лица.

Данъчнозадължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС),

които са приели ваучери за гориво, издадени по реда на Закона за подпомагане на

земеделските производители (ЗПЗП), срещу продажба на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от

ЗАДС, имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл.

87, ал. 1 от ЗАДС номиналната стойност на ваучерите.

Събраните ваучери се предават в компетентното митническо учреждение по

местонахождение на данъчнозадължените лица не по-късно от 5 дни преди подаване на

акцизната декларация. В момента на предаване на ваучерите се съставя приемо-

предавателен протокол по образец Приложение 13а към чл. 72а, ал. 1 от Правилника за

прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС). С този протокол не

10

се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво. В Агенция

„Митници“ не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и с повредени защити.

С номиналната стойност на приетите ваучери за гориво се погасява изцяло или

частично дължимият акциз по акцизната декларация за съответния данъчен период. В

тази връзка общата сума на номиналната стойност на предадените (регистрираните)

ваучери за гориво не трябва да надвишава размера на дължимия акциз по акцизната

декларация. Към една акцизна декларация могат да се приложат повече от един

приемно-предавателен протокол, като сборът на номиналните стойности на ваучерите в

приемно-предавателните протоколи не трябва да надвишава размера на дължимия

акциз, начислен по акцизната декларация за данъчния период.

В акцизната декларация се вписва номерът/номерата на приемно-предавателния

протокол/приемно-предавателните протоколи. В таб „Приложения” се вписва: за „Тип

документ” се избира код 70 – протокол с ваучери, в поле „Номер на документ” се

вписва номерът на протокола, в поле „Дата” се попълва датата на приемно-

предавателния протокол.

В случай че в момента на предаването в компетентното митническо учреждение

се установят ваучери, които липсват в електронния регистър на МЗХ за предоставените

на земеделските производители ваучери за гориво, митническите органи извършват

проверка по отношение на тяхното издаване, включително чрез запитване до

областните дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните. Ваучери,

които липсват в електронния регистър на Министерството на земеделието и храните за

предоставените на земеделските производители ваучери за гориво, могат да се

използват за погасяване на задължение за акциз по акцизна декларация след

потвърждение от Министерство на земеделието и храните, че ваучерите са издадени, и

след заключение за тяхната автентичност.

Проверка за автентичност на ваучерите за гориво

1. За целите на акцизния контрол, Агенция "Митници" извършва проверка за

автентичност на получените ваучери. Възлагането и извършването на проверката за

автентичност се извършва по ред и начин, определени със заповед на директора на

Агенция „Митници“.

2. Митническите служители, извършили проверката за автентичност, изготвят

писмено заключение в двумесечен срок от съставяне на приемно-предавателния

протокол.

3. Данъчнозадълженото лице ще бъде уведомено за установени неистински или

подправени бандероли в 7-дневен срок от приключване на проверката.

4. След извършване на проверката за автентичност ваучерите за гориво се

съхраняват в Агенция "Митници" по ред и начин, определени със заповед на директора

на Агенция „Митници“.

Неистински или подправени ваучери

Съгласно чл.52 от Закона за подпомагане на земеделските производители,

земеделски производители, които в нарушение на закона са получили ваучери за

гориво или са ги използвали не по предназначение.се наказват с глоба за физическите

лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица с имуществена санкция в

размер от 5000 до 10 000 лв.

11

В случаите на установяване на неистински или подправени ваучери,

приспаднатият акциз по акцизната декларация от данъчнозадължените лица по

неистинските или подправените ваучери подлежи на внасяне ведно със законната лихва

от датата, на която акцизът е трябвало да бъде платен.

Контрол

Контролът върху използването на горивото по предназначение съгласно

утвърдената схема за държавна помощ от Европейската комисия е от компетентността

на Министерство на земеделието и храните, респективно Държавен фонд „Земеделие“.

Агенция „Митници“ осъществява контрола по отношение автентичността на ваучерите

за гориво.

Примери по прилагането на схемата за държавна помощ:

Пример 1 – Земеделски производител закупува газьол с ваучери за гориво

от бензиностанция

Земеделски производител закупува 1000 литра газьол от бензиностанция.

Стойността на горивото е в размер на 2 600 лева. Земеделският производител заплаща

частично газьола с ваучер/ваучери за гориво в размер на 310 лв. (номиналната стойност

на ваучера за 1000 литра гориво) и с карта. Бензиностанцията издава фискална касова

бележка и фактура за продаденото количество газьол, като във фактурата се вписва

серията/сериите и номера/номерата на ваучера/ваучерите за гориво. Част А от

ваучера/ваучерите за гориво остава/остават за бензиностанцията, а част Б на ваучера/

ваучерите се заверява/заверяват като на гърба на ваучера/ ваучерите се вписва/вписват

наименованието на бензиностанцията, ЕИК по БУЛСТАТ, дата на приемане на

ваучера/ваучерите и печат и се прикрепва/прикрепват към издадената фактура заедно с

фискалната касова бележка .

Земеделският производител отразява в дневника си данните от фактурата за

закупеното гориво и съхранява част Б от ваучера/ваучерите прикрепен/прикрепени

фактура съгласно законоустановения срок (5 години).

Търговецът на гориво (бензиностанцията) има възможност при покупка на

газьол от данъчен склад да заплати изцяло или частично съответното количество

газьол с ваучери за гориво (част А от ваучерите).

Лицензираният складодържател приел ваучери за гориво, предоставя част А от

всички събрани за периода ваучери с приемо-предавателен протокол в Агенция

„Митници“ 5 дни преди подаване на акцизната декларация.

Пример 2 – Земеделски производител закупува газьол с ваучери за гориво

от данъчен склад или регистриран получател/ временно регистриран получател.

Земеделски производител закупува 1000 литра газьол от данъчен склад/ обект на

регистриран получател/ обект на временно регистриран получател,. Стойността на

горивото е в размер на 2 600 лева. Земеделският производител заплаща частично

газьола с ваучер/ваучери за гориво в размер на 310 лв. (номиналната стойност на

ваучера за 1000 литра гориво) и с карта. Лицензираният складодържател/

регистрираният получател/ временно регистрираният получател издава фактура и

12

фискална касова бележка за продаденото количество газьол, като във фактурата се

вписва серията/сериите и номера/номерата на ваучера/ваучерите за гориво. Част А от

ваучера/ваучерите за гориво остава/остават за лицензирания складодържател/

регистрираният получател/ временно регистрираният получател, а част Б на ваучера/

ваучерите се заверява/заверяват от лицензирания складодържател/ регистрираният

получател/ временно регистрираният получател като на гърба на ваучера/ ваучерите се

вписва/вписват наименованието на лицензирания складодържател/ регистрираният

получател/ временно регистрираният получател, ЕИК по БУЛСТАТ, дата на приемане

на ваучера/ваучерите и печат и се прикрепва/прикрепват към издадената фактура

заедно с фискалната касова бележка .

Земеделският производител отразява в дневника си данните от фактурата за

закупеното гориво и съхранява част Б от ваучера/ваучерите прикрепен/прикрепени

фактура съгласно законоустановения срок (5 години).

Лицензираният складодържател/ регистрираният получател/ временно

регистрираният получател приел ваучери за гориво, предоставя част А от всички

събрани за периода ваучери с приемо-предавателен протокол в Агенция „Митници“ 5

дни преди подаване на акцизната декларация.

За допълнителна информация:

-Министерство на финансите;

-Министерство на земеделието и храните;

-Агенция „Митници”;

-Областните дирекции „Земеделие” и общинските служби към тях.

Инструкция относно практическото приложение на схемата с ваучери за гориво
29805

Последни материали
Виж
Помощта се отпуска на стопани без документи за достатъчно продадено мляко
Утвърдиха 776 000 лева по de minimis за овце и кози-майки под селекция
Ставката е до 75 лева на животно
Отпускат 90 000 лева по de minimis в помощ на източнобалканската свиня
Овцевъди и козевъди ще получат втори транш от 13 млн. лв. по ПНДЖ3
УС на ДФЗ
ДФЗ отпуска общо 7,1 млн. лева за родословна книга и генетични качества на животните
С решение на УС на ДФЗ
Бюджетът за зимните пръскания се увеличава със 71 000 лева
Основната част от средствата е за преработката на биомаса
ЕБВР отпуска над 50 милиона долара за развитие на биоенергетиката в Украйна
Свързани материали
Виж
В системата ще бъде включена продукцията само на местни фермери
В Литва стимулират покупката на основни продукти местно производство с ваучери с отстъпки
В рамките на кампанията „Великден за всеки” – „Дари празник на баба и дядо”
Горско предприятие ще подпомогне възрастните кюстендилци без надбавки за Великден
От 7 септември
Започва раздаването на втория комплект ваучери за газьола за 2014 г.
Вижда му се краят на забавянето
До началото на септември приключват проверките за ваучерите за гориво
МЗХ открива допълнителен прием по схема за ваучери за гориво
Пазар на труда
Танева и Калфин ще представят новата ваучерна система за сезонните работници в агросектора
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам