Начало » Новини » Страната
22.11.2022 г.

Имате 10 работни да кандидатствате за обезщетенията за Украйна

Нормативни промени
Имате 10 работни да кандидатствате за обезщетенията за Украйна

Освен традиционните производства тази есен се отпуска помощ и за производителите на рози Снивка: sinor.bg

От днес до 5 декември земеделските производители могат да подават документи за компенсаторните плащания, заложени в мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малките и средни предприятия, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014 – 2020 г.", съобщиха от фонд Земеделие. Помощта за един стопанин не може да превишава левовата равностойност на 15 хиляди евро. Като при определянето на максималния размер на обезщетенията фонд „Земеделие“ взема предвид подпомагането, предоставено към началната дата на срока на прием по нотифицираната държавна помощ, четем в наредбата, която може да проследите на следния линк.

Размерът на подпомаганите площи и животни се определя по следния начин:

1. по-малкият размер измежду размера на установената допустима площ по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба 3 от 2015 г. за кампания 2021 г., но не повече от по-малкия размер измежду размера на заявените площи по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба 3 от 2022 г. Площите по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за  климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите от Наредба 3 от 2015 г. трябва да са заети със съответната земеделска култура от приложението към чл. 6, ал. 1; или с броят на установените допустими животни от съответния вид за кампания 2021 г. по обвързаното подпомагане.

3. размерът на установената допустима площ по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), заета с маслодайна роза и/или с винени лозя, и/или със слънчоглед през кампания 2021 г., но не повече от размера на заявените площи с маслодайна роза и/или с винени лозя, и/или със слънчоглед през кампания 2022 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания); и/или

4. установените при проверка на място площи в квадратни метри, заети с култивирани гъби;

и/или

5. броят на наличните в стопанството към 30.06.2022 г. телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, отглеждани в животновъдния обект и регистрирани в БАБХ – ВетИс; и/или

6. броят на наличните в стопанството към 30.06.2022 г. телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи и регистрирани в БАБХ - ВетИс.

Чл. 12. Подпомагането по тази наредба представлява еднократно платима сума в размер на:

1. за площ с плодове:

а) до 4,99 ха – 450 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 2000 лв.;

в) от 10 ха до 19,99 ха – 4000 лв.;

г) от 20 ха до 29,99 ха – 7000 лв.;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 11 000 лв.;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 25 000 лв.;

2. за площ със зеленчуци полски:

а) до 4,99 ха – 400 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 2300 лв.;

в) от 10 ха до 19,99 ха – 4500 лв.;

г) от 20 ха до 29,99 ха – 8000 лв.;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 12 500 лв.;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 29 000 лв.;

3. за площ със зеленчуци оранжерийно производство:

а) отглеждани в отопляеми оранжерии – 29 000 лв.;

б) отглеждани в неотопляеми оранжерии – 1500 лв.;

4. за площ с маслодайна роза:

а) до 4,99 ха – 200 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 900 лв.;

в) от 10 ха до 19,99 ха – 1800 лв.;

г) от 20 ха до 29,99 ха – 3200 лв.;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 4800 лв.;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 11 000 лв.;

5. за площ с винени лозя:

а) до 4,99 ха – 300 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 1300 лв.;

в) от 10 ха до 19,99 ха – 2500 лв.;

г) от 20 ха до 29,99 ха – 4500 лв.;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 7000 лв.;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 20 000 лв.;

6. за площ със слънчоглед:

а) от 0,5 ха до 4,99 ха – 150 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 350 лв.;

в) от 10 ха до 29,99 ха – 850 лв.;

г) от 30 ха до 99,99 ха – 2800 лв.;

д) от 100 до 149,99 ха – 6000 лв.;

7. за площ с гъби:

а) до 499,9 кв. м – 2000 лв.;

б) от 500 кв. м до 999,99 кв. м – 6600 лв.;

в) от 1000 кв. м до 1499,99 кв. м – 11 600 лв.;

г) от 1500 кв. м до 1999,99 кв. м – 16 400 лв.;

д) равна на 2000 кв. м или над 2000 кв. м – 29 000 лв.;

8. за брой овце и кози:

а) от 10 бр. до 49 бр. – 650 лв.;

б) от 50 бр. до 199 бр. – 2150 лв.;

в) от 200 бр. до 499 бр. – 5150 лв.;

г) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 17 000 лв.;

9. за брой биволи:

а) от 10 бр. до 49 бр. – 2000 лв.;

б) от 50 бр. до 199 бр. – 7000 лв.;

в) от 200 бр. до 499 бр. – 24 000 лв.;

10. за брой млечни крави:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;

в) от 50 бр. до 199 бр. – 4500 лв.;

г) от 200 бр. до 499 бр. – 15 000 лв.;

д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лв.;

11. за брой месодайни крави и/или юници:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 400 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 1000 лв.;

в) от 50 бр. до 199 бр. – 3700 лв.;

г) от 200 бр. до 499 бр. – 12 500 лв.;

д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лв.;

12. за брой телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 1000 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 3000 лв.;

в) от 50 бр. до 99 бр. – 10 500 лв.;

г) от 100 до 149 бр. – 20 000 лв.;

д) равен на 150 бр. или над 150 бр. – 29 000 лв.;

13. за брой телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 2000 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 6300 лв.;

в) от 50 бр. до 99 бр. – 20 500 лв.;

г) равен на 100 бр. или над 100 бр. – 29 000 лв.

Когато плащанията по подадените заявления за подпомагане превишат бюджета съгласно заповедта на министъра, фондът намалява одобреното подпомагане пропорционално чрез прилагане на коефициент за намаление на всички подадени заявления за подпомагане.

Ако има кандидати, които не отговарят на условията, чрез системата за електронни услуги на земеделските стопани Разплащателната агенция уведомява земеделските стопани за изплатеното им подпомагане или за отказа за подпомагане. Ето и случаите, при които има отказ от изплащане на средствата:

1. земеделските стопани не отговарят на изискванията по чл. 3;

2. площите и/или животните не отговарят на изискванията по чл. 6, 7 и 11;

3. земеделският стопанин или негов представител откажат или възпрепятстват извършването на проверка на място;

4. при проверките се установи неспазване изискванията на тази наредба.

Допустими за подпомагане по чл. 3 от Наредба 3 са земеделски стопани, осъществяващи дейност на територията на България, които са регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и са кандидатствали по схемите за обвързано с производството подпомагане по директните плащания през последните две кампании 2021 г- и 2022 г.. Допустими са също кандидатствалите по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. през кампания 2021 и кампания 2022 г. Допустими за подпомагане са и регистрираните стопани, кандидатствали за подпомагане по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и са осъществявали дейност в направление „розопроизводство“ и/или „винени лозя“, и/или са отглеждали „слънчоглед“ през кампания 2021 и кампания 2022 г.; или за стопанската година 2021 – 2022 г. с площи с култивирани гъби; или са собственици на телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, и/или на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи.

В наредбата се припомня, че всяка година до 30 юни ДФЗ е длъжна да представи списък с фермерите, получили субсидиране за предходната година. Изискването е наложено от ЕС във връзка с прозрачността, която държавата трябва да осигури при разходването на средствата от еврофондовете. 

Имате 10 работни да кандидатствате за обезщетенията за Украйна
5428

Последни материали
Виж
От местна пчеларска асоциация се извиниха на обществеността за неволната заблуда
Сърбия не е внасяла евтин мед от Украйна
След минимален спад през миналата седмица
Цените на храните на едро отново поеха нагоре
Незаконно отсечената дървесина е близо 3 пъти повече спрямо 2021 година
Нарасналият контрол в горите през 2022 година увеличи разкритите нарушения
В Старозагорско заловиха 7 любители с наднормен дневен улов
Извадиха над 200 метра бракониерски мрежи от язовири в страната
Поголовието през 2022 година е нараснало с под един процент
С ръст на производството на свинско под 5 на сто Китай сви вноса наполовина
Слабата реколта и свитият внос от централна Азия държат цените високо
Кромидът продължава да поскъпва в Украйна
Свързани материали
Виж
От местна пчеларска асоциация се извиниха на обществеността за неволната заблуда
Сърбия не е внасяла евтин мед от Украйна
Слабата реколта и свитият внос от централна Азия държат цените високо
Кромидът продължава да поскъпва в Украйна
Съвет на ЕС по земеделие и рибарство
На 30 януари министрите в ЕС ще обсъждат срива в цените на пазара на зърно
Отново въпреки нападението на Русия
Украйна подобри рекорда си в износа на замразени малини
С безвъзмездна помощ от USAID и Датския съвет по въпросите на бежанците
Украински пчелар възстановява пчелина извън окупираните територии
Въпреки нападението на Русия
Украйна увеличи износа на ябълки за Малайзия и Близкия изток
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам