Начало » Новини » Страната
19.05.2022 г.

До 17 юни давате мнения по Закона за браншовите организации

Въпросник до фермерите
До 17 юни давате мнения по Закона за браншовите организации

Един от протестите, провеждан досега от реалните браншови организации Снимка:sinor.bg

До 17 юни Министерството на земеделието (МЗм) ще проведе широка обществена дискусия по дългоочаквания Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти (ЗПБОППСП), като преди това фермерите ще отговорят и на въпроси как точно да изглежда този закон.

Освен проект за консултации с бизнеса на страницата на агроминистерството е качена и анкета с много важни за бизнеса въпроси като например дали действително те смятат, че има нужда от подобен закон, дали регистрирането на браншовите организации и членовете им в публичен регистър би гарантирало прозрачност на представляващите и представляваните земеделски производители, каквито са предложенията на някои организации.

Фермерите ще отговарят и на въпроса дали тези организации трябва да предоставят информация в агроведомството за дейността си и за членската си маса, тъй като сега подобно изискване не съществува.

В анкетата е записан още един важният въпрос - дали фермерите смятат за правилно субсидии и помощи от държавния бюджет да се дават само на обединения, регистрирани по реда на национални нормативни актове в земеделския сектор.  

Сред другите въпроси е и този дали във всеки бранш може да има само една представителна организация, дали е подходящо предложеният обхват от дейности и правомощия да бъдат разделени по представителност на национално, регионално и областно ниво от съответните организации, дали членуването в регионални, областни и национални организации трябва да бъде задължително и др.

В проекта за консултации по бъдещия закон е записано още, че областно представителните браншови организации ще извършват следните дейности:

1. Съдействат на членовете си за постигане на целите и задачите на организацията;

2. Подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред териториални държавни органи и местната администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес на областно представителната организация и за областта/тите, за които е регистрирана организацията;

3. Участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш на областно ниво и съдействат за тяхното изпълнение;

4. Участват с представители и становища на областно ниво в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към териториални държавни органи и местната администрация;

5. Дават становища на областно ниво при изготвянето на проекти на нормативни актове в сектора;

6. Съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на услуги, подпомагане в установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;

7. Дават подкрепа на своите членове за преодоляване на административната тежест и дигитално базирани услуги съвети, обмена на информация и знания, както и пряко изпълнение от страна на организацията на изискващите се дигитални дейности (подготовка и подаване на документи свързани с подпомагане, очертаване на парцели, заявки за подпомагане и плащане, отговаряне на екологични изисквания и др.);

8. Набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност; 9. съдействат за спазването на етиката и морала на почтения търговец, правилата за лоялно пазарно поведение и информират компетентните органи за извършени нарушения в бранша и получават информация за предприетите действия;

10. Съдействат за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;

11. Оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си;

12. Сътрудничат със сродни организации в областта, региона, страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;

13. Участват в областни, регионални, национални и международни проекти и програми;

14. Предприемат и други действия, които не противоречат на тези правила, на закона и на устава си;

15. Извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност, за която са регистрирани, като използват прихода за постигане на определените в устава ѝ цели;

16. Изпълнява дейности, делегирани от страна на държавата.

Регионалните браншови организации от своя страна осъществяват дейността си като:

1. Подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред местната администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес;

2. Разработват и/или участват в разработването на регионални: стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш и съдействат за тяхното изпълнение;

3. Изготвят годишни доклади за състоянието на сектора за региона, от които имат членове и подготвят стратегии за развитието му;

4. Съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;

5. Набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност и/или за дейността на компетентните институции;

6. Организират и провеждат професионално обучение, квалификация и преквалификация и да издават документи за професионална правоспособност съобразно действащите нормативни актове;

7. Разработват собствени стандарти, ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики и дават предписания за добра производствена практика на своите членове;

8. Оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си;

9. Сътрудничат със сродни организации в страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;

10. Участват в местни, регионални, национални и международни проекти и програми;

11. Могат да регистрират търговски марки или други обекти на защита на интелектуална собственост;

12. Предприемат и други действия, които не противоречат на закона и на устава си;

13. Извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност и бранш, за която са регистрирани;

14. Разработват типови проекти и иновации и технологии или придобиват такива, които се ползват от всички членове на организацията;

15. Изпълняват дейности, делегирани от страна на държавата. Национално представителните браншови организации осъществяват дейността си като:

1. Подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред държавни органи и местната администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес;

2. Участват с представители и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни органи и местната администрация;

3. Разработват и/или участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш и съдействат за тяхното изпълнение и внасят в държавните органи изготвените от тях предложения, които са в интерес на развитието на съответния сектор;

4. Изготвят годишни доклади за състоянието на сектора и подготвят стратегии за развитието му, които предоставят на компетентните държавни органи;

5. Дават подкрепа на своите членове за преодоляване на административната тежест и дигитално базирани услуги съвети, обмена на информация и знания, както и пряко изпълнение от страна на организацията на изискващите се дигитални дейности (подготовка и подаване на документи свързани с подпомагане, очертаване на парцели, заявки за подпомагане и плащане, отговаряне на екологични изисквания и др.);

6. Разработват и дават становища при изготвянето на проекти на нормативни актове в сектора, изготвят становища и препоръки по действащи такива и предоставят информация при разработването на проекти на рамкови позиции и по въпроси, в интерес на развитието на съответния сектор, поставени или обсъждани от европейските и националните институции;

7. Съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;

8. Набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност и/или за дейността на държавните институции;

9. Съдействат за спазването на етиката и морала на почтения търговец, правилата за лоялно пазарно поведение и информират компетентните органи за извършени нарушения в бранша и получават информация за предприетите действия;

10. Съдействат за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;

11. Организират и провеждат професионално обучение, квалификация и преквалификация и да издават документи за професионална правоспособност съобразно действащите нормативни актове;

12. Участват в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в бранша, който е от тяхната компетентност;

13. Разработват браншови стандарти, ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики и дават предписания в бранша за добра производствена практика;

14. Оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си;

15. Сътрудничат със сродни организации в страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;

16. Участват в национални и международни проекти и програми;

17. Могат да регистрират търговски марки;

18. Предприемат и други действия, които не противоречат на закона и на устава на организацията;

19. Извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност, за която са регистрирани, като използват прихода за постигане на определените в устава си цели;

20. Разработват типови проекти и иновации и технологии или придобиват такива, които се ползват от всички членове на организацията;

21. Изпълнява дейности, делегирани от страна на държавата.

До 17 юни давате мнения по Закона за браншовите организации
2386

Последни материали
Виж
Копър през юли – нежна свежест в градината и защита за растенията
При близък процентен спад и в броя на свинефермите
Поголовието от свине в Германия е намаляло с над 6 на сто за половин година
Оценката за износа обаче е запазена на рекордните 38 милиона тона
ЕК понижи рязко прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС през сезона
Първата партида ръкави вече плава към страната
Украйна се готви за съхранение на зърното под открито небе
С разрешително за почистване на земеделски имот се секат държавни и общински гори
Задържаха незаконна дървесина и автомобил в Дряновско
Уловените 35 килограма риба са освободени и върнати във водата
Извадиха нови 3 километра бракониерски мрежи от бургаски язовир
Свързани материали
Виж
Проектозаконодателството ще бъде внесено в ЕП
ЕК дава 5 години гратисен период за ограничаване на употребата на химия в земеделието
С призив за съвместни действия на бизнеса, НПО и селскостопанската наука
Собствениците на земеделски земи искат нови закони за поземлените отношения
ЮЗДП
Всеки ден горските се натъкват на камиони с незаконна дървесина
Проверка на ЮЗДП
Конфискувана незаконна дървесина в Самоковско
Законодателство
Европарламентът и Съветът на ЕС се споразумяха по докладването на пестицидите
Позицията на бранша
Държавата ще отмени текстове от закона за земята – по искане на браншовиците
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам