Начало » Новини » Страната
11.06.2019 г.

Учредяват се безсрочни сервитути в горите

Заповед на министъра на земеделието
Учредяват се безсрочни сервитути в горите

sinor

Със заповед на министъра на земеделието са учредени безплатни сервитути в горите, необходими за прокарване на електродалекопроводи и друга инфраструктура, съобщиха от агроведомството. Заповедта е подписана на 31 май на основание чл. 61, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 2, буква „а“, чл. 62, ал. 6, т. 1, чл. 63 от Закона за горите и заявления, постъпили в Министерство на земеделието, храните и горите с рег. индекс 70-1565/18.03.2019 г. и рег. индекс 70-1566/18.03.2019 г. и в Изпълнителна агенция по горите с рег. индекс ИАГ-6330/21.03.2019 г. и рег. индекс ИАГ-6308/21.03.2019 г.,

            1. Учредявам безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, с обща площ на сервитутната зона 888,440 дка (осемстотин осемдесет и осем декара четиристотин и четиридесет квадратни метра), за изграждане и обслужване на въздушен електропровод 400 kV, включително на прилежащите към него стъпки на стълбове с площ до 100 кв. м за обект: Нова въздушна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Варна“ - п/ст „Бургас”, определен с Решение № 185/06.04.2017 г. на Министерския съвет за национален обект, в полза на юридическо лице. Засягат се горски територии в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Айтос“ и Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Несебър“ към ДП „Югоизточно държавно предприятие” – Сливен и Териториално поделение „Държавно горско стопанство Суворово“, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Шерба“, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Цонево“ и Териториално поделение „Държавно горско стопанство Провадия“ към ДП „Североизточно държавно предприятие” – Шумен, представляващи служещи поземлени имоти с идентификатори, както следва:

1.1. С номер 000311 в землището на с. Дрянковец с ЕКАТТЕ 23889, община Айтос, област Бургас, с площ на имота 266,532 дка, в местността: „Текме тарла”, при граници и съседи: 000312, 096007, 091007, 091006, 091012, 091011, 091012, 091015, 091014, 091013, 091003, 091002, 091001, 000251, 000308, 000252, 092001, 092017, 092016, 092025, 092024, 092004, 092005, 092006, 092007, 092008, 092009, 092010, 092011, 092019, 092018, 092023, 092022, 092014, 092015, землищна граница, 000174, 000168, 000152, съгласно скица № K00747/15.04.2019г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Айтос.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение с изх. № 1236-2/03.12.2018 г., издадено от Общинска служба по земеделие – гр. Айтос.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,335 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000311 в с. Дрянковец с ЕКАТТЕ 23889, община Айтос, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000311 в с. Дрянковец с ЕКАТТЕ 23889, община Айтос, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 391, подотдел 4, по Горскостопански план от 2010 г. на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Айтос”.

1.2. С номер 000312 в землището на с. Дрянковец с ЕКАТТЕ 23889, община Айтос, област Бургас, с площ на имота 910,384 дка, в местността: „Текме тарла”, при граници и съседи: 000152, 000311, 096007, 000186, 000317, 000187, 000352, 000139, 000321, 000133, 050001, 000130, 000129, 000319, 000131, 000149, 000148, 000140, 000168, съгласно скица № K00749/15.04.2019г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Айтос.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение с изх. № 1236-1/03.12.2018 г., издадено от Общинска служба по земеделие – гр. Айтос.

Площта на сервитутната зона е в размер на 9,488 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000312 в с. Дрянковец с ЕКАТТЕ 23889, община Айтос, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000312 в с. Дрянковец с ЕКАТТЕ 23889, община Айтос, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 391, подотдели в, г, 4, 10, по Горскостопански план от 2010 г. на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Айтос”.

1.3. С номер 000001 в землището на с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, област Бургас, с площ на имота 733,328 дка, в местността "Кара Али чешме", при граници и съседи: 044002, 044020, 000010, 044048, 044014, 044036, 044050, 044038, 044017, 044045, 046001, 046002, 046003, 046005, 000312, 046010.  046004, 046011, 046047, 046048, 000312, 046014, 000312, 046021, 046022, 046013, землищна граница, 045014, 045017, 045018, 045027, 045026, 045025, 045020, 045021, 045022, 000009, 045036, 045035, 045012, 045030, 045029, 045028, 045013, 045006, 045005, 045015, 045031, 045032, 045033, 045034, 045033, 045016, съгласно скица № К03974/11.02.2019г., издадена от Общинска служба по земеделие – Руен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение с изх. № ЧР 09-30/02.05.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Руен.

Площта на сервитутната зона е в размер на 5,085 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000001 в с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000001 в с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 645, подотдели б, м, с, по Лесоустройствен проект от 2010 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Айтос".

1.4. С номер 000079 в землището на с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, област Бургас, с площ на имота 3454,709 дка, в местността "Ески баалък", при граници и съседи: 000080, 000309, 000307, 000098, 000099, 000307, 061037, 060014, 059028, 058038, 057045, 056023, 048009, 000194, 000200, 029095, 029097, 029013, 029015, 000046, 000047, 029100, 000204, 030053, 030047, 030045, 030037, 030031, 030024, 000280, 030024, 030023, 000270, 000204, 030017, 030016, 030013, 030009, 030001, 000050, 030003, 000054, 030002, 000055, 000223, 000056, 000057, 000218, съгласно скица № К03966/30.01.2019г., издадена от Общинска служба по земеделие – Руен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение с изх. № ЧР 09-30-2/02.05.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Руен.

Площта на сервитутната зона е в размер на 25,283 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000079 в с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000079 в с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 678, подотдел б, отдел 679, подотдели и, д, е, ж, по Лесоустройствен проект от 2010 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Айтос".

1.5. С номер 000309 в землището на с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, област Бургас, с площ на имота 1054,058 дка, в местността "Ташлъ тарла", при граници и съседи: 055001, 047012, 000313, 047019, 047020, 047008, 000311, 047018, 047017, 047016, 047015, 047014, 047009, землищна граница, 000079, 000307, 000308, 047012, съгласно скица № К03967/30.01.2019г., издадена от Общинска служба по земеделие – Руен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение с изх. № ЧР 09-30-1/02.05.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Руен.

Площта на сервитутната зона е в размер на 30,695 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000309 в с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000309 в с. Просеник с ЕКАТТЕ 58640, община Руен, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 679, подотдели д, 1, 5, отдел 680, подотдели в, г, 1, 2, по Лесоустройствен проект от 2010 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Айтос".

1.6. С номер 000002 в землището на с. Рожден с ЕКАТТЕ 62904, община Руен, област Бургас, с площ на имота 8583,659 дка, в местността "Кърченлъ", при граници и съседи: 000014, землищна граница, 000146, 000101, 000149, 014058, 000149, 014038, 000150, 014038, 000149, 014062, 014105, 014027, 014026, 014024, 014023, 014025, 000090, 000087, 000089, 014041, 014040, 000167, 014007, 000167, 000101, 000151, 014117, 014005, 014006, 000083, 000082, 014008, 014003, 014009, 014010, 014011, 014012, 000086, 014110, 014109, 014120, 014020, 014019, 000112, 014001, 014015, 014065, 000101, 000152, 014094, 000152, 014100, 014080, 014075, 014074, 014073, 014017, 000001, 012050, 012049, 012048, 000001, 012057, 012105, 012134, 000116, 000068, 000117, 012045, 012104, 012042, 000070, 012139, 012140, 000165, 012040, 012030, 012031, 000051, 012006, 012095, 000052, 000111, 012011, 000047, 012099, 012098, 012097, 000154, 000045, 012065, 000026, 012117, 012116, 012138, 012137, 012091, 012110, 000050, 012118, 012119, 000084, 012126, 012125, 000026, 012109, 012082, 012081, 012080, 012079, 000049, 012075, 000046, 012129, 012128, 012071, 000045, 012122, 012121, 012067, 000154, 011009, 011013, 011014, 010006, 010110, 010008, 010011, 010013, 010015, 000024, 010070, 010071, 010099, 010100, 010073, 010107, 010108, 010094, 010075, 000025, 010095, 000128, 000025, 000121, 010068, 000156, 000158, 000157, 010082, 000018, 000102, 000018, 000159, 000160, 000018, 010097, 010113, 010112, 010030, 000019, 000018, 010024, 010118, 010119, 010121, 010083, 010079, 010003, 010002, 010101, 010102, 010101, 000025, 011248, 011249, 011248, 011017, 000037, 011193, 011191, 000108, 011037, 011036, 011039, 011214, 011043, 011216, 011217, 011189, 000115, землищна граница, 000073, 000074, 000085, 000091, 000098, 000099, 000105, 000120, 000125, 000133, 000139, 000144, 000145, 000147, 000148, 000161, 014042, 014043, 014044, 014045, 014047, 014048, 014049, 014050, 014051, 014052, 014053, 014055, 014056, 014057, 014059, 014060, 014061, 014063, 014066, 014067, 014068, 014071, 014076, 014077, 014079, 014084, 014086, 014088, 014089, 014090, 014091, 014096, 014097, 014098, 014099, 014101, 014102, 014103, 014106, 014107, 014111, 014112, 014115, 014116, 014121, 014122, 024001, 024002, съгласно скица № К00146/10.12.2018г., издадена от Общинска служба по земеделие – Руен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно Акт № 8101/18.08.2017 г. за частна държавна собственост, издаден от областния управител Бургас на област Бургас, вписан в Службата по вписвания гр. Айтос с вх. рег. № 3017/24.08.2017 г., Акт

№ 63, том 11.

Площта на сервитутната зона е в размер на 17,145 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000002 в с. Рожден с ЕКАТТЕ 62904, община Руен, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000002 в с. Рожден с ЕКАТТЕ 62904, община Руен, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 12, подотдел д, отдел 14, подотдели а, 1, по Лесоустройствен проект от 2009 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Несебър".

1.7. С номер 000003 в землището на с. Рожден с ЕКАТТЕ 62904, община Руен, област Бургас, с площ на имота 7,976 дка, в местността "Асарлък", при граници и съседи: 000160, 000159, 000018, съгласно скица № К00150/30.01.2019г., издадена от Общинска служба по земеделие – Руен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно Акт № 8088/15.08.2015 г. за частна държавна собственост, издаден от областния управител Бургас на област Бургас, вписан в Службата по вписвания гр. Айтос с вх. рег. № 2985/23.08.2017 г., Акт № 34, том 11.

Площта на сервитутната зона е в размер на 1,384 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000003 в с. Рожден с ЕКАТТЕ 62904, община Руен, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000003 в с. Рожден с ЕКАТТЕ 62904, община Руен, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 13, подотдел б, по Лесоустройствен проект от 2009 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Несебър".

1.8. С номер 000011 в землището на с. Рожден с ЕКАТТЕ 62904, община Руен, област Бургас, с площ на имота 626,221 дка, в местността "Ялшлар", при граници и съседи: 000153, 011070, 000028, 011205, 011075, 011206, 011076, 000032, 011202, 011203, 000029, 011108, 011267, 000106, 000055, 011223, 000114, 011223, 011111, 011112, 000055, 000056, 011239, 011238, 000113, 000062, 011134, 011135, 011136, 011132, 011146, 011150, 011151, 011224, 011152, 011250, 011251, 011252, 000064, 000001, 011176, 000065, 011163, 000164, 011274, 011240, 000066, 011229, 011179, 011277, 011276, 000101, 000054, 000136, 013164, 013078, 000135, 013071, 000134, 013112, 013062, 000122, 000054, 000123, 013109, 000124, 013127, 000126, 013113, 000078, 000127, 013048, 013107, 013159, 013158, 013155, 000119, 013155, 013045, 000129, 000077, 000130, 013042, 013136, 013135, 013040, 013177, 013038, 013184, 013185, 000077, 013152, 013028, 013134, 013186. 013187, 013024, 000131, 000075, 013162, 013161, 013023, 000080, 000132, 013086, 013087, 013142, 000096, 013111, 000096, 013088, 013089, 013090, 013091, 013093, 000138, 000092, 000094, 000143, 000094, 000142, 013168, 013167, 013144, 013145, 013179, 013178, 013108, 013119, 000092, 000140, 000097, 000141, землищна граница, 000163, съгласно скица № К00151/30.01.2019г., издадена от Общинска служба по земеделие – Руен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно Акт № 8095/17.08.2017 г. за частна държавна собственост, издаден от областния управител на област Бургас, вписан в Службата по вписвания гр. Айтос с вх. рег. № 3020/24.08.2017 г., Акт № 66, том 11.

Площта на сервитутната зона е в размер на 30,105 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000011 в с. Рожден с ЕКАТТЕ 62904, община Руен, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000011 в с. Рожден, община Руен с ЕКАТТЕ 62904, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 9, подотдели в, з, и, отдел 13, подотдели п, т, у, по Лесоустройствен проект от 2009 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Несебър".

1.9. С номер 000003 в землището на с. Рудина с ЕКАТТЕ 63166, община Руен, област Бургас, с площ на имота 191,955 дка, в местността "Преляада", при граници и съседи: 010044, 010043, 010042, 010041, 010040, 010038, 000094, 010038, 000073, 010036, 010033, 000093, 010033, 010056, 010055, 010054, 010031, 010053, 000103, 000102, 010050, 000098, 010067, 000006, съгласно скица № К00287/30.01.2019г., издадена от Общинска служба по земеделие – Руен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно Акт № 8007/08.08.2017 г. за частна държавна собственост, издаден от областния управител на област Бургас, вписан в Службата по вписвания гр. Айтос с вх. рег. № 2943/21.08.2017 г., Акт № 1, том 11.

Площта на сервитутната зона е в размер на 2,261 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с номер 000003 в с. Рудина с ЕКАТТЕ 63166, община Руен, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ с номер 000003 в с. Рудина с ЕКАТТЕ 63166, община Руен, област Бургас, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 9, подотдел к, по Лесоустройствен проект от 2009 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Несебър".

            1.10. С идентификатор 20482.210.17 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/ 17.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Чакмака, с площ на имота 71280 кв.м, номер по предходен план: 210017, съседи: 20482.210.15, 20482.210.16, 20482.210.18, 20482.210.744, 20482.210.751, 20482.210.776, 20482.210.777, 20482.210.778, 20482.210.779, съгласно скица на поземлен имот № 15-714741/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-2/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,748 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.17 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.17 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 164, подотдел н, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.11. С идентификатор 20482.210.18 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/ 17.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Чакмака, с площ на имота 116973 кв.м, номер по предходен план: 210018, съседи: 20482.210.16, 20482.210.17, 20482.210.677, 20482.210.751, 20482.210.77, 20482.210.78, 20482.218.10, 20482.218.11, 20482.218.12, 20482.218.14, 20482.218.9, съгласно скица на поземлен имот № 15-714834/04.10.2018 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-3/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 14,708 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.18 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.18 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 164, подотдели б, н, о, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.12. С идентификатор 20482.210.74 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/ 17.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 47466 кв.м, номер по предходен план: 210074, съседи: 20482.210.34, 20482.210.73, 20482.210.75, 20482.210.76, 20482.210.79, 20482.210.80, съгласно скица на поземлен имот № 15-714848/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-4/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 2,390 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.74 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.74 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 167, подотдел в, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.13. С идентификатор 20482.210.75 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 30541 кв.м, номер по предходен план: 210075, съседи: 20482.210.677, 20482.210.74, 20482.210.76, 20482.210.79, 20482.210.80, съгласно скица на поземлен имот № 15-714879/04.10.2018 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-5/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 4,842 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.75 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.75 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 167, подотдели а, б, в, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

1.14. С идентификатор 20482.210.76 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 40697 кв.м, номер по предходен план: 210076, съседи: 20482.210.33, 20482.210.34, 20482.210.677, 20482.210.73, 20482.210.74, 20482.210.75, 20482.210.79, съгласно скица на поземлен имот № 15-714903/04.10.2018 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-6/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 3,592 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.76 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.76 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 167, подотдели а, б, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.15. С идентификатор 20482.210.77 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 17645 кв.м, номер по предходен план: 210077, съседи: 20482.210.33, 20482.210.34, 20482.210.677, 20482.210.73, 20482.210.74, 20482.210.75, 20482.210.79, съгласно скица на поземлен имот № 15-714923/04.10.2018 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-7/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 3,787 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.77 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.77 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 164, подотдел п, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.16. С идентификатор 20482.210.78 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 126804 кв.м, номер по предходен план: 210078, съседи: 20482.210.15, 20482.210.16, 20482.210.18, 20482.218.1, 20482.218.13, 20482.218.14, 20482.218.2, 20482.218.3, 20482.218.4, 20482.218.5, 20482.218.6, 20482.218.7, 20482.219.1, 20482.219.2, 20482.219.3, 20482.219.4, 20482.219.5, 20482.219.6, 20482.219.7, съгласно скица на поземлен имот № 15-714933/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-8/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 7,162 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.78 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.78 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 164, подотдели б, з, н, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.17. С идентификатор 20482.210.80 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 103265 кв.м, номер по предходен план: 210080, съседи: 20482.210.15, 20482.210.16, 20482.210.18, 20482.218.1, 20482.218.13, 20482.218.14, 20482.218.2, 20482.218.3, 20482.218.4, 20482.218.5, 20482.218.6, 20482.218.7, 20482.219.1,  20482.219.2, 20482.219.3, 20482.219.4, 20482.219.5, 20482.219.6, 20482.219.7, съгласно скица на поземлен имот № 15-714948/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-9/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 5,448 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.80 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.80 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 168, подотдел п, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.18. С идентификатор 20482.210.81 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 7033 кв.м, номер по предходен план: 210081, съседи: 20482.210.80, съгласно скица на поземлен имот № 15-714964/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-10/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 1,879 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.81 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.81 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 168, подотдели п, р, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.19. С идентификатор 20482.210.84 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 3512 кв.м, номер по предходен план: 210084, съседи: 20482.210.88, съгласно скица на поземлен имот № 15-714977/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-11/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,801 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.84 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.84 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 168, подотдели о, 6, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.20. С идентификатор 20482.210.88 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 45388 кв.м, номер по предходен план: 210088, съседи: 20482.210.676, 20482.210.79, 20482.210.80, 20482.210.82, 20482.210.83, 20482.210.84, 20482.210.86, 20482.210.87, 20482.210.89, 20482.210.99, 20482.46.9, съгласно скица на поземлен имот № 15-715000/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-12/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 9,762 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.88 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.88 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 168, подотдели н, о, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.21. С идентификатор 20482.210.89 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 130504 кв.м, номер по предходен план: 210089, съседи: 20482.210.73, 20482.210.80, 20482.210.88, 20482.210.90, 20482.210.91, 20482.210.96, 20482.210.99, 46975.17.321, 46975.17.322, съгласно скица на поземлен имот № 15-715011/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-13/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 11,673 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.89 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.89 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 169, подотдел а, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.22. С идентификатор 20482.210.96 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 86136 кв.м, номер по предходен план: 210096, съседи: 20482.210.89, 20482.210.90, 20482.210.91, 20482.210.92, 20482.210.93, 20482.210.94, 20482.210.95, 20482.210.97, 20482.210.99, 46975.17.322, 46975.17.957, съгласно скица на поземлен имот № 15-715023/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-14/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,889 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.96 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.96 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 169, подотдел а, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.23. С идентификатор 20482.210.98 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 38227 кв.м, номер по предходен план: 210098, съседи: 20482.210.97, 20482.210.99, 20482.46.15, 20482.46.16, 46975.17.957, 46975.20.2, 46975.20.94, съгласно скица на поземлен имот № 15-715043/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-15/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,344 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.98 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.98 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 169, подотдел ж, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.24. С идентификатор 20482.210.99 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Глиган чешма, с площ на имота 62176 кв.м, номер по предходен план: 210099, съседи: 20482.210.88, 20482.210.89, 20482.210.96, 20482.210.97, 20482.210.98, 20482.46.14, 20482.46.15, 20482.46.9, съгласно скица на поземлен имот № 15-715064/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-16/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 6,438 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.99 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.99 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 169, подотдели а, 1, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.25. С идентификатор 20482.210.677 в гр. Девня, община Девня, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Чакмака, с площ на имота 2479 кв.м, номер по предходен план: 211677, съседи: 20482.210.18, 20482.210.33, 20482.210.75, 20482.210.751, 20482.210.76, 20482.210.77, 20482.210.79, 20482.215.19, 20482.215.21, 20482.215.22, 20482.217.12, 20482.218.12, съгласно скица на поземлен имот № 15-715076/04.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № РД-05-672-17/11.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Суворово.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,165 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20482.210.677 в гр. Девня, община Девня, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20482.210.677 в гр. Девня, община Девня, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 164, подотдел 1, по Горскостопански план от 2015 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Суворово".

            1.26. С идентификатор 07034.10.120 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Булаир, местност Чиликлия, с площ на имота 10872 кв.м, номер по предходен план: 000120, съседи: 07034.10.130, съгласно скица на поземлен имот № 15-171787/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-1/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,158 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.10.120 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.10.120 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 236, подотдел и, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.27. С идентификатор 07034.10.129 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Булаир, местност Чиликлия, с площ на имота 43208 кв.м, номер по предходен план: 000129, съседи: 07034.10.130, 07034.10.162, 07034.10.628, съгласно скица на поземлен имот № 15-171792/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-2/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,568 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.10.129 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.10.129 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 236, подотдел и, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.28. С идентификатор 07034.10.130 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Булаир, местност Кашла тарла, с площ на имота 381033 кв.м, номер по предходен план: 000130, съседи: 07034.10.1, 07034.10.112, 07034.10.115, 07034.10.116, 07034.10.117, 07034.10.118, 07034.10.119, 07034.10.12, 07034.10.120, 07034.10.121, 07034.10.127, 07034.10.128, 07034.10.129, 07034.10.131, 07034.10.132, 07034.10.133, 07034.10.134, 07034.10.135, 07034.10.136, 07034.10.137, 07034.10.138, 07034.10.139, 07034.10.141, 07034.10.144, 07034.10.147, 07034.10.148, 07034.10.149, 07034.10.150, 07034.10.151, 07034.10.153, 07034.10.159, 07034.10.160, 07034.10.161, 07034.10.162, 07034.10.163, 07034.10.165, 07034.10.177, 07034.10.605, 07034.10.607, 07034.10.608, 07034.10.610, 07034.10.611, 07034.10.628, 20599.100.919, 20599.100.946, 20599.100.947, 20599.100.948, 20599.100.972, съгласно скица на поземлен имот № 15-171793/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-3/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 16,190 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.10.130 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.10.130 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 236, подотдели б, и, о, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.29. С идентификатор 07034.10.139 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота 4167 кв.м, номер по предходен план: 000139, съседи: 07034.10.130, 20599.100.947, съгласно скица на поземлен имот № 15-171794/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-4/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 1,107 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.10.139 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.10.139 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 236, подотдел в, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.30. С идентификатор 07034.13.236 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Булаир, местност "Чиликлия", с площ на имота 13797 кв.м, номер по предходен план: 000236, съседи: 07034.13.900, 07034.13.91, 07034.15.225, 07034.15.91, съгласно скица на поземлен имот № 15-171821/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-8/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 3,715 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.13.236 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.13.236 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 234, подотдел р, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.31. С идентификатор 07034.10.581 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота 135850 кв.м, номер по предходен план: 000581, съседи: 07034.10.194, 07034.10.197, 07034.10.198, 07034.10.199, 07034.10.200, 07034.10.201, 07034.10.232, 07034.10.235, 07034.10.239, 07034.10.628, 07034.14.240, 07034.14.8, съгласно скица на поземлен имот № 15-171803/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-7/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 7,359 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.10.581 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.10.581 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 237, подотдели ж, 2, 3, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.32. С идентификатор 07034.18.600 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота 894670 кв.м, номер по предходен план: 000600, съседи: 07034.16.362, 07034.16.365, 07034.16.366, 07034.16.367, 07034.16.368, 07034.16.369, 07034.16.634, 07034.18.300, 07034.18.31, 07034.18.312, 07034.18.315, 07034.18.318, 07034.18.32, 07034.18.320, 07034.18.334, 07034.18.336, 07034.18.34, 07034.18.348, 07034.18.349, 07034.18.352, 07034.18.354, 07034.18.355, 07034.18.359, 07034.18.360, 07034.18.361, 07034.18.45, 07034.18.46, 07034.18.602, 07034.37.593, 07034.37.595, 07034.37.700, 07034.39.438, 07034.39.77, 07034.40.441, 07034.40.443, 07034.40.444, 07034.40.631, 07034.40.632, 07034.428.11, 07034.428.12, 07034.428.24, 07034.428.427, 07034.428.430, 07034.428.433, 07034.428.434, 07034.428.435, 07034.428.436, 07034.428.596, 07034.428.601, 07034.888.9901, съгласно скица на поземлен имот № 15-171852/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-9/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 17,966 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.18.600 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.18.600 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 234, подотдели р, с1, и1, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.33. С идентификатор 07034.10.628 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Булаир, местност Чиликлия, с площ на имота 136464 кв.м, номер по предходен план: 000628, съседи: 07034.10.112, 07034.10.129, 07034.10.130, 07034.10.159, 07034.10.160, 07034.10.161, 07034.10.162, 07034.10.163, 07034.10.164, 07034.10.165, 07034.10.194, 07034.10.239, 07034.10.581, 07034.10.614, 07034.11.110, 07034.13.1, 07034.13.309, 07034.14.15, 07034.14.240, 07034.14.251, 07034.14.8, съгласно скица на поземлен имот № 15-171809/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-6/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 11,875 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.10.628 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.10.628 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 236, подотдел з, отдел 237, подотдел а, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.34. С идентификатор 07034.18.633 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Булаир, местност Корията, с площ на имота 9017 кв.м, номер по предходен план: 000633, съседи: 07034.16.634, 07034.18.38, съгласно скица на поземлен имот № 15-171863/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-10/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 3,447 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.18.633 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.18.633 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 234, подотдели к1, м1, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.35. С идентификатор 07034.16.634 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота 337118 кв.м, номер по предходен план: 000634, съседи: 07034.13.900, 07034.15.19, 07034.15.21, 07034.16.10, 07034.16.362, 07034.16.366, 07034.16.368, 07034.16.369, 07034.16.8, 07034.16.9, 07034.17.272, 07034.18.1, 07034.18.15, 07034.18.23, 07034.18.24, 07034.18.25, 07034.18.28, 07034.18.29, 07034.18.3, 07034.18.30, 07034.18.311, 07034.18.322, 07034.18.325, 07034.18.326, 07034.18.329, 07034.18.331, 07034.18.332, 07034.18.333, 07034.18.342, 07034.18.344, 07034.18.35, 07034.18.354, 07034.18.36, 07034.18.37, 07034.18.38, 07034.18.600, 07034.18.633, съгласно скица на поземлен имот № 15-171838/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-11/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 18,484 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.16.634 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.16.634 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 234, подотдели б1, и1, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.36. С идентификатор 07034.13.900 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1506/16.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота 235480 кв.м, номер по предходен план: 000900, съседи: 07034.11.91, 07034.12.100, 07034.12.18, 07034.12.3, 07034.12.4, 07034.12.5, 07034.12.6, 07034.12.7, 07034.12.8, 07034.12.92, 07034.12.97, 07034.12.98, 07034.13.10, 07034.13.12, 07034.13.236, 07034.13.250, 07034.13.266, 07034.13.279, 07034.13.280, 07034.13.282, 07034.13.284, 07034.13.6, 07034.13.7, 07034.13.8, 07034.13.91, 07034.15.19, 07034.15.2, 07034.15.21, 07034.15.222, 07034.15.225, 07034.15.228, 07034.15.3, 07034.15.8, 07034.16.634, съгласно скица на поземлен имот № 15-171830/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-12/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 3,618 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 07034.13.900 в с. Булаир, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 07034.13.900 в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 234, подотдели к, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.37. С идентификатор 51963.130.130 в с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1532/24.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота 3436866 кв.м, номер по предходен план: 000130, съседи: 05102.174.292, 07507.25.96, 10495.39.14, 10495.500.14, 10495.500.5, 51963.10.99, 51963.130.107, 51963.130.131, 51963.130.2, 51963.130.3, 51963.130.77, 51963.130.78, 51963.130.79, 51963.130.80, 51963.130.81, 51963.130.96, 51963.85.88, 51963.86.32, 51963.86.35, 51963.86.36, 51963.86.82, 51963.86.87, съгласно скица на поземлен имот № 15-171886/26.02.2019г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-42-288-5/10.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.

Площта на сервитутната зона е в размер на 29,771 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 51963.130.130 в с. Нова Шипка, община Долни чифлик, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 51963.130.130 в с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 238, подотдели а, б, в, г, е, 1, по Лесоустройствен проект от 2011 г. на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Шерба".

            1.38. С идентификатор 78519.600.109 в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-528/22.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Боаза, с площ на имота 1236942 кв.м, номер по предходен план: 600109, съседи: 20599.100.2, 20599.101.697, 20599.10.36, 20599.10.38, 20599.11.132, 20599.11.150, 20599.11.36, 20599.11.40, 20599.116.134, 20599.116.136, 20599.116.137, 20599.116.328, 20599.13.47, 78519.38.1, 78519.38.10, 78519.38.11, 78519.38.117, 78519.38.12, 78519.38.15, 78519.38.16, 78519.38.17, 78519.38.18, 78519.38.19, 78519.38.2, 78519.38.3, 78519.38.4, 78519.38.7, 78519.38.8, 78519.38.9, 78519.40.26, 78519.600.263, 78519.600.265, 78519.600.278, 78519.600.279, 78519.600.355, 78519.600.358, 78519.600.360, 78519.600.362, 78519.600.363, съгласно скица на поземлен имот № 15-717924/05.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-09-109/22.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Дългопол.

Площта на сервитутната зона е в размер на 9,143 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 78519.600.109 в с. Цонево, община Дългопол, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 78519.600.109 в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 1, подотдел а, отдел 2, подотдел о, по Горскостопански план от 2018 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Цонево".

            1.39. С идентификатор 20599.100.699 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/28.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Свински връх, с площ на имота 95511 кв.м, номер по предходен план: 100699, съседи: 20599.100.703, 20599.100.704, 20599.100.705, 20599.100.706, 20599.100.719, 20599.100.723, 20599.100.8, съгласно скица на поземлен имот № 15-720878/08.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-09-56/18.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Дългопол.

Площта на сервитутната зона е в размер на 3,399 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20599.100.699 в с. Дебелец, община Дългопол, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20599.100.699 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 66, подотдел а, в, по Горскостопански план от 2018 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Цонево".

            1.40. С идентификатор 20599.100.704 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/28.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Свински връх, с площ на имота 144119 кв.м, номер по предходен план: 100704, съседи: 20599.100.699, 20599.100.702, 20599.100.703, 20599.100.705, 20599.100.706, 20599.100.707, 20599.100.708, 20599.100.719, 20599.100.723, съгласно скица на поземлен имот № 15-720893/08.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-09-57/18.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Дългопол.

Площта на сервитутната зона е в размер на 18,907 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20599.100.704 в с. Дебелец, община Дългопол, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20599.100.704 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 66, подотдел в, по Горскостопански план от 2018 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Цонево".

            1.41. С идентификатор 20599.100.708 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/28.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Свински връх, с площ на имота 182817 кв.м, номер по предходен план: 100708, съседи: 20599.100.696, 20599.100.702, 20599.100.704, 20599.100.707, 20599.100.709, 20599.100.723, 20599.100.726, 20599.100.734, съгласно скица на поземлен имот № 15-720916/08.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-09-58/18.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Дългопол.

Площта на сервитутната зона е в размер на 20,551 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20599.100.708 в с. Дебелец, община Дългопол, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20599.100.708 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 66, подотдел з, по Горскостопански план от 2018 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Цонево".

            1.42. С идентификатор 20599.100.723 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/28.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Свински връх, с площ на имота 119790 кв.м, номер по предходен план: 100723, съседи: 20599.100.699, 20599.100.704, 20599.100.708, 20599.100.717, 20599.100.719, 20599.100.722, 20599.100.725, 20599.100.726, 20599.100.8, съгласно скица на поземлен имот № 15-720934/08.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-09-59/18.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Дългопол.

Площта на сервитутната зона е в размер на 7,460 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20599.100.723 в с. Дебелец, община Дългопол, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20599.100.723 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 67, подотдел г, по Горскостопански план от 2018 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Цонево".

            1.43. С идентификатор 20599.100.725 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/28.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Свински връх, с площ на имота 31928 кв.м, номер по предходен план: 100725, съседи: 20599.100.722, 20599.100.723, 20599.100.726, 20599.100.733, 20599.100.734, съгласно скица на поземлен имот № 15-720950/08.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-09-60/18.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Дългопол.

Площта на сервитутната зона е в размер на 7,157 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20599.100.725 в с. Дебелец, община Дългопол, съгласно комбинирана скица на сервитута в ПИ 20599.100.725 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейностите по геодезия, картография и кадастър. Определената площ попада в отдел 67, подотдел е, по Горскостопански план от 2018 г. на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Цонево".

            1.44. С идентификатор 20599.100.726 в с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/28.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност Свински връх, с площ на имота 26571 кв.м, номер по предходен план: 100726, съседи: 20599.100.696, 20599.100.708, 20599.100.723, 20599.100.725, 20599.100.734, съгласно скица на поземлен имот № 15-720963/08.10.2018г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение № АУ-09-61/18.04.2019 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Дългопол.

Площта на сервитутната зона е в размер на 0,028 дка и е определена с координатите на граничните точки в поземлен имот с идентификатор 20599.100

Учредяват се безсрочни сервитути в горите
4212

Последни материали
Виж
Български борш
Рекордно поскъпване на слънчогледовото масло на международните пазари
На база на ветеринарномедицинските клиники към Тракийския университет
Първата в България ветеринарна болница започна работа в Стара Загора
Ръстът спрямо миналата година достига близо 20 на сто
Турция е изнесла цветя за 8 милиона долара само за 8 март
БАБХ проверява масово заведенията във връзка с противоепидемичните мерки
Предотвратиха вноса на почти 1000 тона селскостопански продукти с опасни вещества
Сечта е извършена под прикритието на почистване на земеделска земя в съседство
Задържаха ремарке с 25 кубика незаконно отсечен благун в Търговищко
Свързани материали
Виж
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам