Начало » Новини » Страната
07.01.2016 г.

През 2016 година се отпускат субсидии по 25 схеми от директните плащания и ПРСР в кампания 2015

Важно
През 2016 година се отпускат субсидии по 25 схеми от директните плащания и ПРСР в кампания 2015

Sinor.bg

Фонд „Земеделие” оповести 25-те схеми, по които земеделските производители получават подпомагане в Кампанията за директни плащания 2015 г. Актуализираният индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015, които ще бъдат извършени през 2016 година, отчита  вече направените плащания в периода октомври – декември 2015 г.

Важна промяна има в „Селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда - Зелени директни плащания“  (ЗДП). Според новия график те са изтеглени за плащане в края на април, а не както бе планирано в периода май – юни 2016 г.

Графикът е съобразен с възможностите на националния бюджет и с    различните етапи на обработка, през които преминават заявленията за подпомагане. Той е публикуван на следния адрес: https://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/

Освен 20-те схеми по първия стълб те ще ползват и петте възможности за агорекологично субсидиране от програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) И тази година са в сила схемите са единно плащане на площ (СЕПП), за преразпределителното плащане (СПП), зелени плащания (ЗДП), за млади земеделски стопани (СМЗС) и за дребни земеделски стопани (СДЗС), за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП), за преходната национална помощ за тютюн (ПНДПТ), схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1), схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки (ПНДЖ3), за обвързана подкрепа на млечни крави (СМК), за обвързано подпомагане на месодайни крави или юници (СКЮ), за обвързано подпомагане на млечни и месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК), за обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки (ДПЖ), схема за обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК), за обвързано подпомагане на биволи, за обвързано подпомагане на плодове (СП), за обвързано подпомагане на зеленчуци (СЗ), за обвързано подпомагане на оранжерийни зеленчуци (СЗО), за обвързано подпомагане на протеинови култури (СПК) и за специалон плащане на памук.

Останалите пет схеми са по ПРСР – мярка 10 «Агроекология и климат», мярка 11 «Биологично земеделие», мярка 214 от старата ПРСР «Агроекологични плащания», мярка 12 «Натура и рамковата конвенция за водите» и мярка 13 «Плащания в райони, изправени пред природни и други органичения».

В този текст накратко ще представим изискавинята по част от първите схеми.

При схемите са единно плащане на площ (СЕПП) целта еда се постигне последователност в прилаганата политика и отчитането в максимална степен на националната специфика.

В България тази схема ще се прилага до 31 декември 2020 г. За да достигне подпомагането до по-широк кръг от земеделски стопани, минималният размер на стопанствата, които могат да получават директни плащания е намален на 0.5 ха за всички видове стопанства.

Прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с производството, т.е. размерът на подпомагане не зависи от вида култура, която се отглежда.

Допустимите за отпускане на помощи земи са:

♦ обработваема земя;

♦ постоянно затревени площи (ПЗП) – пасища за косене или пасища за паша при спазване на гъстота от 0,15 животински единици на хектар;

♦ трайни насаждения.

Допустими бенефициенти по СЕПП са всички земеделски стопани, в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на страната. Земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата, когато са регистрирани като земеделски производители и ползват на правно основание площите, които заявяват за подпомагане.

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта е земите, с които се кандидатства, да отговарят на изискванията за кръстосано съответствие и върху тях да се извършва земеделска дейност. С цел по-балансирано разпределение на средствата за директни плащания между земеделските стопани ще се прилага намаление на плащането по СЕПП, след приспадане на разходите за заплати, осигуровки и данъци, реално платени и декларирани от земеделския стопанин, които са свързани със земеделската му дейност. Прилагането на този инструмент предвижда намаление за сумите над 150 000 евро в размер на 5%, а за суми над 300 000 евро - 100%.

 

Схемата за преразпределителното плащане (СПП)

Прилагането на Схемата за преразпределително плащане (СПП) е с цел подпомагане на по-уязвимите икономически малки и средни стопанства. С прилагане на схемата се предоставя възможност на земеделските стопани да получат по-високо единно плащане на хектар за първите 30 хектари, допустими за подпомагане по СЕПП.

Плащането се определя на хектар и не е обвързано с производство.

Допустими за подпомагане площи по Схемата за преразпределително плащане (СПП) са допустимите за подпомагане площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на страната. Схемата за преразпределително плащане (СПП) е обвързана със Схема за единно плащане на площ (СЕПП) и в тази връзка не е допустимо заявяването единствено на СПП. Не се отпускат плащания по схемата на кандидати, които след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си с цел облагодетелстване от схемата за преразпределително плащане.

Схема за зелени директни плащания (ЗДП)

Земеделските стопани, които имат право да получат плащане по СЕПП, трябва да спазват за всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.

 За зелените директни плащания се прилагат различни селскостопански практики в зависимост от структурата на земеделското стопанство, неговия размер и отглежданите култури.

 ♦ диверсификация на културите;

 ♦ запазване на постоянно затревените площи;

 ♦ поддържане на екологично насочените площи.

Диверсификация на културите - включва изискване за отглеждане на няколко различни култури в стопанството с цел избягване на монокултурното производство. Прилага се при стопанства с размер на обработваемата земя над 10 хектара.

  ♦ Стопанства с обработваема земя между 10 ха и 30 ха трябва да отглеждат поне 2 култури, като основната култура да не заема повече от 75% от общата обработваема площ;

  ♦ Стопанства с обработваема земя над 30 ха следва да имат поне 3 култури. Основната култура да не заема повече от 75% от обработваемата площ. Двете основни култури не трябва да заемат повече от 95% от обработваемата земя.

 Изключения от изискването за диверсификация на културите:

  ♦ Когато повече от 75 % от обработваемата земя е оставена под угар и/или се използва за производство на трева и тревни фуражи, при условие, че оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара;

  ♦ Когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ или ориз, при условие че оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара;

  ♦ Установения праг за основна култура не се прилага, когато повече от 75% от обработваемата е под угар или е заета с треви или тревни фуражи, в този случай оставащата обработваема земя не заема повече от 75% от нея.

Изчисляване на дяловете на различните култури за целите на диверсификацията:

 Съобразно националната специфика и традиционните практики при отглеждането на различните видове култури и с оглед на спазване на изискването за наличието на всички заявени култури, за целите на диверсификацията е определен период на проверка – от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване.

Поддържане на съществуващи постоянно затревени площи

Ако фермерът стопанисва екологично чувствителни постоянно затревени площи, те ще бъдат включени като част от слой „Постоянно затревени площи“, поддържан от Министерство на земеделието и храните. Екологично чувствителните постоянно затревени площи са тези, които попадат в защитени зони по Натура 2000, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Изискването за зелени плащания е свързано със забрана за разораване на тези площи, както и превръщането им в обработваеми земи.

 Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за подпомагане на земеделските производители и въвежда забрана за преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слоя.

 Екологично насочени площи (ЕНП)

 Поддържането на екологично насочени площи ще се прилага от 2015 г. при стопанства с обработваема земя над 15 ха. Най-малко 5% от декларираната обработваема земя следва да е заета от екологично насочени площи.

 На електронна страница на ДФЗ е разработен електронен калкулатор, който има за цел да помага на кандидатите при заявяване на екологично насочени площи.

 За стопанства с обработваема земя под 10 ха не се прилагат изискванията за Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания)

В следващи текстове ще представим подробности по останалите схеми

През 2016 година се отпускат субсидии по 25 схеми от директните плащания и ПРСР в кампания 2015
49454

Последни материали
Виж
Негодни за консумация
Нова опасна болест по картофите се разпознава по миризмата на хвойна
Напредък
ЕК даде „зелена светлина” за изграждане на ж.п. и автомагирстрали между България и съседните страни
ОСП
Местните инициативни групи ще разчитат на 560 млн. лева до 2027 г.
Окончателните данни на НСИ
Изцяло пустеещи са 199 от общо 5-те хиляди села в страната
Месомания, Булпек, Светът на млякото и Салон на виното
Традиционните изложения за храни ще се проведат от 5 до 8 октомври
Поне с 1,5 градуса по-топли ще са годините спрямо края на 19-и век
Световните метеоролози предричат нови температурни аномалии до 2026 г.
Свързани материали
Виж
ДФЗ приключи кампанията по схемите на директните плащания за миналата година
Преведоха 2,4 милиона лева на 2248 дребни земеделски стопани за 2021 година
Площите по НАТУРА 2000 са се увеличили с близо 20 на сто
Под 100 000 заявления за директни плащания са подадени през Кампания 2022
С променен размер на компенсаторните плащания за Кампания 2021
Преведоха близо 54 милиона лева на стопаните със земи в Натура 2000
Фонд „Земеделие”
Още 1 350 фермери получават средства за агроекология
Важно
Публикувани са уведомителните писма за директните плащания в Кампания 2020
Онлайн
Агроведомството стартира Кампания 2022 за директните плащания с ден закъснение
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам