Начало » Новини » Коментари
08.08.2015 г.

Няма такава администрация – с куп пречки за бизнеса и с вечните уверения как вдигала бюрократичните бариери

Когато държавността липсва
Няма такава администрация – с куп пречки за бизнеса и с вечните уверения как вдигала бюрократичните бариери

Farmer.bg

Мине се, не мине месец-два и българската администрация спретва поредната примка за бизнеса - коя от коя по-задушаваща, чудят се фермерите. След като цяла година те не можаха да се преборят с изискването за задължително монтиране на нивомери за горивата, сега идва ред за 15-то изменение (нотификация) на старата програма за развитие на селските райони. Промяната беше обявена в края на седмицата, но поради новите тежести, които предвижда за производителите, две от най-големите браншови организации в сектора излязоха с протестни декларации. Официалното си възмущение от промените изразиха ръководствата на Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Според браншовиците планираните изисквания за сеитбооборота, представени в 15-та нотификация по агроекологичната мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г., са неприложили за климатичните условия в България и не отговарят на европейските критерии за компенсаторно плащане.

Представяме пълния текст на предложението за 15-то изменение на ПРСР 2007-2013 г.

1. Предложение за изменение на текста на мярка 214 „Агроекологични плащания“ с включване на практики за управление с по-висок екологичен ефект по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от подмярка 4 „Опазване на почвите и водите“.           

Новите изисквания към кандидатите, в допълнение към изброените в чл.47 на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., са:

А. Осигуряване вземането на почвени проби за съдържанието на азот, фосфор и калий на всеки 5 ха в блока на земеделското стопанство, а в случай, че този блок е с размер под 5 ха, през четвъртата година на прилагане на направлението;

В. Осигуряване вземането на почвени проби и анализ за съдържание на натрий на всеки 5 ха в блока на земеделското стопанство, а в случай, че блокът е с размер под 5 ха за всеки блок, през третата година на прилагане на направлението. На база на резултатите от анализа на взетите почвени проби се разработва план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) с азот;

C. Поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, описана в плана за сеитбообращение;

Мотиви за предложеното изменение:

Предложените изменения целят постигането на по-добър екологичен ефект от прилагането на направлението. Осигуряването на зимна покривка на 100 % от площта, включена в сеитбооборотния план, е ефикасен метод за борба с ветровата и водната ерозия на почвата, като същевременно чрез задължителното заораване се повишава почвеното плодородие.

Въвеждането на допълнителни почвени анализи цели прецизното управление на азот в почвата. Пробовземането на всеки 5 ха ще покаже в пълна степен ефекта от прилагане на направлението и ще подобри процеса на управление на хранителния баланс в обработваните площи. Промените са в концепцията на мярката за устойчиво управление на природните ресурси.

2. Предложение за изменение на размера на годишното компенсаторно плащане по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от подмярка 4 „Опазване на почвите и водите“ и методологията за изчисление на ставките

Въвеждането на новите изисквания по управление налага и разработването на нова методология за изчисление на допълнителните разходи и пропуснати ползи, което обуславя промяна на нивото на годишното компенсаторно плащане по направлението. Разработената методология отчита възможността площите със зимна покривка да бъдат използвани за изпълнение на екологично насочени площи с междинни култури по Първи стълб на ОСП 2014-2020 и в тази връзка е предвидена диференциация на плащанията:

•          Общо компенсаторно плащане по направление „Сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ за кандидати, които изпълняват изискването за зимна покривка с междинни култури по Първи стълб – 83,83 евро/ха

•          Общо компенсаторно плащане по направление „Сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ за кандидати, които не изпълняват изискването за зимна покривка с междинни култури по Първи стълб – 90,88 евро/ха

Елементите на новата методология са:

•          Разходи за оран, дисковане и подготовка на почвата за засяване на предкултури

•          Разходи за семена за предкултури

•          Разходи по засяване на предкултури

•          Разходи по заораване на предкултури

•          Вземане на почвени проби и извършване на почвени анализи

•          Спестени разходи по почвообработка за редовната пролетна следкултура

•          Увеличаване на добива на пролетните следкултури

•          Задължения за ЕНП от І стълб

Мотиви за предложеното изменение:

Актуализацията на нивото на компенсаторното плащане цели както осъвременяване на изчисленията на елементите, които участват във формирането на ставката и отчитане на промените в новата ОСП, така и остойностяване на новите надграждащи изисквания, свързани с бъдещото прилагане на дейността за въвеждане на сеитбооборот за опазване на почвите и водите. В допълнение, с предложеното изменение се гарантира изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и заложените индикатори за постигане на агроекологичен ефект, като същевременно се гарантира балансирано и пропорционално усвояване на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Актуализираните изисквания по управление и нивото на компенсаторното плащане ще бъдат приложени за стопанската 2015-2016 година.

На основание Регламент 1974/2006, кандидатите, които не приемат адаптираните условия по направлението могат да прекратят участието си без да се налага да възстановяват получените до момента агроекологични плащания.

Позиция на Асоциацията на земеделските производители в българия по повод предложената 15-а нотификация

АЗПБ ПРЕДЛАГА:

1.  Министерството на земеделието съвместно с фонсФ „Земеделие“ при наближаване на крайния срок за изпълнение на проектите по ПРСР да анализира своевременно кои одобрени инвестиции по различните мерки на програмата няма да бъдат изпълнени от бенефициентите и ще останат нереализираните проекти, респективно няма да бъдат разплатени. След оформяне на прогноза за сумата, за която съществува риск да бъде загубена, да се пренасочат средства от съответните мерки/оси към мярка 214 за обезпечаване на установения недостиг за 2015г.

2. Изменението да предвижда пренасочване на установената сума по т.1 към мярка 214, както и коректна методика за пресмятане на ставките с оглед избягване на двойното финансиране за екологизиране по стълб 1 и стълб 2, като новата ставка да важи за 2015г.

3. Ако се въвеждат актуализирани изисквания по управление, да бъдат приложени от 1 януари 2016 г., да включват единствено предложението за предкултура и от тази дата да се създаде правна възможност за бенефициентите да прекратят ангажиментите си.

4. УО да стартира максимално бързо дори и неофициално съгласуване на предложенията ни с ЕК, за да може да се минимизира рискът от загуба на средства по ПРСР 2007-2013г., да бъде адаптирана своевременно и Наредба 11, а фермерите да имат предвидимост за приходите си в 2015г., съществено важни за устойчивото управление на бизнеса си и планиране на разходи, обезпечение на кредити и пр.

Аргументите на УО са неубедителни и непълни за предоставяне в подобен вид на ЕК, което е реална предпоставка за отхвърляне на предложеното 15-то изменение от ЕК и реална заплаха от загуба на ценно и оскъдно време за решаване на проблема в края на възможния срок, спазвайки правилото n+2.

АЗПБ приканва УО на ПРСР 2007-2013г. да се съобрази с гореизложените коментари и предложения, сериозно да преразгледа и да оттегли проекта на 15-то изменение, да отмени настоящата процедура на писмено съгласуване и да предприеме спешни и коректни действия за професионално и справедливо решаване на казуса с мярка 214.

Позиция на Националната асоциация на зърнопроизводителите по повод 15-та нотификация

НАЗ категорично не подкрепя така предложеното от УО на ПРСР 15-то изменение на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. НАЗ настоява да бъдат запазени сега действащите условия по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" до приключване на поетите от бенефициентите петгодишни агроекологични ангажименти.

Аргументите на НАЗ за несъгласие с предложеното 15-то изменение на ПРСР 2007-2013г. са следните:

1. Предложените нови изисквания по направлението сеитбооборот, и по-конкретно изискването за поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, описана в плана за сеитбообращение, е практически неприложимо при агро-климатичните условия на зърнопроизводителните региони в страната. Поддръжката на зимна покривка на площи, които са предвидени за сеитба с пролетни култури, води до пълно компрометиране на посевите със слънчоглед и царевица. Традиционна и утвърдена агротехническа практика е извършването на есенна оран на площите, които ще бъдат засети с пролетници. Тази практика не може да бъде спазена при изпълнение на изискването за поддържане на зимна покривка, при което последствията за земеделските производители ще са изключително негативни.

2. Така предложеното 15-то изменение на ПРСР 2007-2013г. е напълно лишено от икономическа логика. Би следвало при увеличаване на специфичните изисквания по направлението, при които има и повишаване на разходите за земеделските производители за постигането им, ставката на компенсаторното плащане да нараства. Противно на очакванията, предложението на УО на ПРСР е за двойно намаление на сега действащата ставка. 

3. Предложените драстични промени в условията и реда на прилагане, както и в нивата на компенсаторните плащания, касаещи направлението сеитбооборот, са в разрез с принципите на водената обща селскостопанска политика за осигуряване на сигурност, предвидимост и възможност за дългосрочно планиране що се отнася до усилната и рискова дейност на европейските земеделски производители.

В случай че бъдат приети промени в условията и ставките по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”, НАЗ настоява да се даде възможност на бенефициентите нормативно да прекратят участието си по агроекологичния ангажимент, без да търпят санкции и да възстановяват средства, преди стартирането на новата стопанска година 2015/16г. (тоест до 15-ти септември 2015г.).

Няма такава администрация – с куп пречки за бизнеса и с вечните уверения как вдигала бюрократичните бариери
6946

Последни материали
Виж
Днес министерството ще обяви списъка с нарушителите
Десет години след скандалните горски замени държавата ще си връща 80 милиона лева от далавераджиите
Предложение общините да ползват част от приходите от подоходния данък
Децентрализация в бюджета за 2020 г., предлагат икономисти
Решения на Министерския съвет
Кабинетът одобри още 28 млн. лв. за ДДС по общинските проекти от селската програма
Решения на Министерския съвет
Над 1,2 милиона души с пенсия до 363 лв. ще получат за Коледа надбавка от 40 лева
След дъждовете
Нови акции по залесяване в Югозападна България
За първи път - в Синор.бг
Агроведомството е готово с новите мерки за „зелената архитектура“, по която ще вървят субсидиите до 2027 г.
Свързани материали
Виж
Контрол
Земеделският министър слага край на празните обещания за премахване на административните пречки
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам