Начало » Важно за фермера » Земеделска техника
26.05.2014 г.

Орно или безорно земеделие?

Нулева обработка на почвата
Орно или безорно земеделие?

От редакцията:
Да бъдеш или да не бъдеш?
Отговорът на този въпрос измъчва Шекспировия герой Хамлет. В тази роля днес са и не само българските, но и земеделците от целия свят. Истина е, че нашият фермер, каквото и да прави, в крайна сметка опира до плуга, закърмен още със спомените за Сивчо и оралото.
Трудно е да скъсаш с една традиция, но пък и новите технологии чукат на вратата, а въпросът за печалбата и оцеляването в днешния свят е все по-остър. Лошото в случая е, че предимствата на новата технология не могат да се проявят за една или две години.
Според специалистите затова е необходимо технологията да се прилага поне пет. А колко са българските фермери, които могат да проявят такова търпение?  
Не сме ние, които ще вземем категорична позиция в полза на едното или другото земеделие. Единственото, което си позволяваме, е да предоставим на вашето внимание доста актуалната статия, написана от двама учени от Националния университет за биоресурси в Украйна Сергей Карабинеш и Роман Крикун. А за да не сме съвсем голословни, ще ви представим терзанията и съображенията на един украински фермер, който от години вече прилага технологията No-Till.

В съвременното земеделие за основна почвообработка се препоръчват множество методи и технологии:
- дълбоко разрохкване с култиватор;
- оран с плуг;
- дълбоко разрохкване без обръщане на пласта с плуг;
- оран с обръщане на орния хоризонт.
Най-важната и трудоемка операция при основната обработка на почвата е оранта. Тя е
ОСНОВНИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН МЕТОД ЗА ПОЧВООБРАБОТКА
Оранта е предназначена за разрохкване и обръщане на почвения пласт. Разрохкването облекчава циркулирането на въздуха, водата и хранителните елементи към корените на растенията, способства за натрупването и запазването на влагата в орния хоризонт, помага на кореновата система да се развива по-добре, засилва жизнедеятелността на полезните микроорганизми. Основните видове оран са показани на графиката: пълно обръщане на пласта на 180 градуса, оран с повдигане на пласта и култивиране.
Изборът зависи в голяма степен от почвено-климатичните условия. При различни климатични условия един и същи метод дава различни резултати.
ПЪЛНО ОБРЪЩАНЕ НА ПЛАСТА
се прилага при усвояването на нови площи и такива, които са обрасли с ниска растителност. При тази оран затревената част на пласта се обръща напълно  и се поставя на дъното на браздата.
ОРАН С ПОДМЕТКА НА ПЛАСТА
означава непълно обръщане на почвата и поставянето му на 135 градуса на една страна. Тази оран се провежда с конвенционални плугове.
ОРАН С ПРЕДПЛУЖНИК
отговаря в най-голяма степен на изискванията на агротехниката. То е и най-разпространеният метод на основна обработка на почвата. Провежда се с плуг с предплужно тяло. При култивирането в горния слой на почвата предплужникът първо изрязва тънък слой от пласта на 2/3 от ширината на основния и го хвърля в браздата, а след това се отрязва останалата част, която при това се обръща на 130 - 150 градуса и покрива изрязаната преди това тънка част от пласта.
При обръщането на пласта, горният, загубил структурата си слой, се поставя на дъното на браздата, а долният се повдига нагоре. В почвата се заорават тревата, растителните остатъци, плевелите и техните семена, вредителите, както и торът. Най-високи резултати се получават при провеждане на култивирането на дълбочина 27 - 30 см или на цялата дълбочина, ако орният хоризонт на почвата е малък. Но трябва да се внимава - оранта на дълбочина, по-голяма от орния хоризонт, може да доведе до премесване на хумусния слой и да повиши неговата киселинност, което се отразява зле върху добивите от някои култури. В този случай е по-добре да се проведе дълбока обработка без обръщане на пласта на почвата на 30 - 35 см, която не отстъпва по ефективност на обикновената оран на дълбочината на орния хоризонт.
АГРОНОМИЯТА Е ИЗРАБОТИЛА СТРОГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРАНТА
При провеждане на работната операция трябва да се спазва зададената дълбочина на обработката, отклонение се допуска в рамките на 1 см при равни терени и 2 см при неравни. Размерите на напречните сечения на пластовете трябва да са еднакви, а обръщането им - пълно и с качествено заораване на плевелната растителност, растителните остатъци и внесения на повърхността тор. Повърхността трябва да е слята или с леки гребени.
Необходимо е плугът да се движи строго по права линия и да не оставя недообработени участъци. Височината на браздите е не повече от 70 мм. При големи неравности на релефа площите се орат напреки на склона.
В условията на разширяване на площите, заети с царевица, използването на плуг отново придобива голямо значение.
Намаляване на заболяванията, механично унищожаване на плевелите поради увеличената им резистентност към определени хербициди, борба с гризачите и останалите вредители са основните задачи на оранта, при решаването на които днес
НЯМА ДОСТОЙНА АЛТЕРНАТИВА НА ПЛУГА
Най-новите изследвания показват, че използването на плуг за разрохкване и насищане с въздух на почвения слой, където се образува кореновата система, например за оптималното развитие на рапицата, няма алтернатива и създава прекрасна основа за високи добиви.
Популярните днес ресурсоспестяващи минимална и нулева обработки на почвата са невъзможни без масирано използване на химически средства за растителна защита и минерални торове. Но умението да се ориентират в широката гама от пестициди с оглед на тясната избирателност на действието им и много други фактори на резултатното им приложение е проблем за огромното мнозинство агрономи-практици, а повърхностното внасяне и заравянето в повърхностния пласт на почвата на основните дози минерални торове често не се отплащат с получените добиви.
Поради това днес периодичното обръщане на почвата няма алтернатива по отношение на подобряването на фитосанитарното й състояние, заораването на минералните и органичните торове, особено по отношение на екологичната безопасност при използване на органичния тор, представляваща голям проблем в страните с развито животновъдство.
Промяната на икономическите и екологичните условия определя развитието на механичната почвообработка, насочено към конкретно диференцирано решаване на широк кръг агротехнически задачи в зависимост от почвено-климатичните фактори, биологичните особености на отглежданите култури и предшествениците, замърсеността на почвата с плевели, вредители и болести по растенията, системите на внасяне на хранителни вещества и другите елементи, съставящи системата на земеделие.
Трансформирането на задачите на основната почвообработка в съвременните условия обуславя съответната адаптация към тях в конструкцията на предлаганите от производителите почвообработващи машини, където
ЯСНО СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ НЯКОЛКО ТЕНДЕНЦИИ
Например, задачата за подобряване на качеството на обръщането на пласта в широк диапазон на дълбочината на почвата за заораване на горния слой със семената на плевелите и вредителите, причинителите на заболявания и торовете се решава посредством присъединяването на спомагателно оборудване към традиционните корпуси на плуга - разнообразни предплужници и режещи тела. При това диапазонът на дълбочината на обработката на почвата с изразено обръщане на пласта е от 6 до 10 см.
Проблемът за уплътняването на почвата от ходовите апарати на тежките земеделски машини и образуването на плужна пета се решават с помощта на машини за периодично разрохкване без обръщане на пласта, увеличавайки дълбочината до 50 - 80 см, както и с разширяването на технологичните възможности на плуговете в посока на комбиниране на технологиите с обръщане на пласта с разрохкване на долните пластове с допълнителни приспособления.
Не е трудно да се отговори на въпроса: Защо фермерите орат?. Оранта е повсеместна. Фермерите обичат да орат. Ако те не получаваха удоволствие, виждайки как почвата се обръща, и знаейки, че при това отстраняват целия боклук, който след това ще им пречи при сеитбата и обработките, биха орали по-малко. Но фермерите биват поощрявани да орат.
ПОВСЕМЕСТНО СЕ ПООЩРЯВА ДЪЛБОКАТА ОРАН
или вместо нея на фермерите се препоръчва дълбоко да се разрохква почвата в дълбочина във всяка бразда. Трябва да съществуват някакви ясни научни основания, за да се оправдае практика, толкова радушно одобрявана и препоръчвана.
Но освен значителните разходи на време, работа и ресурси, механичната оран води до ерозия, а и до деградиране на почвата. Системата на нулева обработка на почвата е основана на отказа от оран. Рязкото покачване на цените на енергийните източници в края на миналия век принуди земеделските производители в много страни стремително да преминат към технологията No-Till. При това бяха постигнати значителни резултати, които позволиха на технологията да заеме лидерски позиции в световен мащаб.
В световното земеделие площите с нулеви технологии заемат над 940 млн. дка, предимно в страните лидери в областта на селскостопанското производство - Канада, САЩ, Бразилия, Аржентина, Нова Зеландия, Австралия. Основните задържащи фактори са високите цени на горивно-смазочните материали и консерватизмът, както и негативното отношение от страна на много представители на аграрната наука. Но въпреки всичко това,
НУЛЕВАТА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
все по-широко се прилага от земеделските производители.
За разлика от традиционното полевъдство, стърнищата не се изгарят и не се закопават в земята, сламата не се прибира от полето. Растителните остатъци след прибирането на реколтата се наситняват до определен размер, а след това равномерно се разпределят по повърхността на полето. Така се формира защитаващо почвата покритие, което се противопоставя на почвената и ветрената ерозия, осигурява запазването на влагата, пречи на растежа на плевелите, съдейства за активизирането на микрофлората на почвата и представлява база за възпроизводството на плодородния слой на почвата и повишаването на добивите. За правилно земеделие по тази технология е необходим колкото е възможно повече мулч. Така че при отглеждането на културите се взема под внимание не само очакваните добиви от зърно, но и получаването на максимално количество биомаса. Например, желателно е отглеждането на високи сортове пшеница, въвеждането в сеитбооборота на култури с голямо количество биомаса като царевицата и т.н.
Системата на нулевата обработка на почвата има редица предимства в сравнение с традиционната: икономия на ресурси - гориво, торове, работна ръка, време, намаляване на амортизациите. Намаляването на разходите превишава незначителното намаляване в добивите и съответно - повишава рентабилността. Запазва се и се възстановява плодородният слой на почвата. Намалява се и дори напълно се предотвратява ерозията на почвите. В тях се натрупва влага и по този начин се намалява зависимостта на добивите от климатичните условия.
НЕДОСТАТЪЦИ
Относителен недостатък на системата на нулевата обработка на почвата е нейната сложност и необходимостта от строго спазване на сеитбооборота. Сеитбооборотите, видовете и нормите на използваните химични вещества и т.н. трябва да бъдат подбрани специално за конкретното стопанство с оглед на климата, почвите, обичайните за местността плевели и вредители, както и много други фактори.
Неравните участъци на повърхността трябва да се изравняват, за да могат сеялките да разпределят семената равномерно. Нулевата обработка на почвата води до натрупването в горните пластове на патогени и вредители и изисква активни химични обработки.
Основната краткосрочна разлика между орната и безорната почвообработка е използването на хербицидите, както и количеството на култивиранията.
Култивираните почви, от които се изпаряват 15 - 20 мм влага, губят органичния въглерод, стимулира се появата на плевели в зърнените култури, почвите става трудно проходими, подложени са на значителни физически повреди, образуват твърда кора на повърхността, имат по-малко количество активни хербициди.
Така че изборът на една или друга система на почвообработка трябва да бъде индивидуален и комплексен и да отчита недостатъците на всяка от тях./fermera.bg

Орно или безорно земеделие?
12659

Последни материали
Виж
Днес министерството ще обяви списъка с нарушителите
Десет години след скандалните горски замени държавата ще си връща 80 милиона лева от далавераджиите
Предложение общините да ползват част от приходите от подоходния данък
Децентрализация в бюджета за 2020 г., предлагат икономисти
Решения на Министерския съвет
Кабинетът одобри още 28 млн. лв. за ДДС по общинските проекти от селската програма
Решения на Министерския съвет
Над 1,2 милиона души с пенсия до 363 лв. ще получат за Коледа надбавка от 40 лева
След дъждовете
Нови акции по залесяване в Югозападна България
За първи път - в Синор.бг
Агроведомството е готово с новите мерки за „зелената архитектура“, по която ще вървят субсидиите до 2027 г.
Свързани материали
Виж
Днес министерството ще обяви списъка с нарушителите
Десет години след скандалните горски замени държавата ще си връща 80 милиона лева от далавераджиите
Предложение общините да ползват част от приходите от подоходния данък
Децентрализация в бюджета за 2020 г., предлагат икономисти
Решения на Министерския съвет
Кабинетът одобри още 28 млн. лв. за ДДС по общинските проекти от селската програма
Решения на Министерския съвет
Над 1,2 милиона души с пенсия до 363 лв. ще получат за Коледа надбавка от 40 лева
След дъждовете
Нови акции по залесяване в Югозападна България
За първи път - в Синор.бг
Агроведомството е готово с новите мерки за „зелената архитектура“, по която ще вървят субсидиите до 2027 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам