Начало » Важно за фермера » Пчеларство
05.12.2007 г.

Инструкция за кандидатстване по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010“ Прием за финансова 2007-2008 година

05-12-2007 г. Молби за кандидатстване по програмата се приемат до 15 май 2008 година в Областна разплащателна агенция (ОРА) по място на извършване на инвестицията. В ОРА се приемат молби по следните сектори: 1 Мярка 02  Сектор 0201: Профилактични прегледи на пчелните семейства от пчелари – проверители  Сектор 0202: Закупуване на препарати за борба срещу вароатозата 2 Мярка 03 Сектор 0301: Анализ на физико-химичните характеристики на пчелния мед 3 Мярка 04  сектор 0401: Кошери  сектор 0402: Пчелни семейства Ако кандидатът ще извършва инвестиции в повече от един пчелин, които се намират на територията на различни области, то пчеларят сам избира ОРА, в която да подаде молбата за кандидатстване. Кандидатът има право да подаде една молба в рамките на една година. С тази молба може да се кандидатства по един или по повече сектори. В случай че, кандидатът не е регистриран в ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол), той подава „Заявление за регистрация” по образец, заедно с лична карта и / или актуално състояние за юридическите лица. След регистрация в системата, кандидатите подават «Молба за кандидатстване» по програмата по пчеларство по образец, който е публикуван на интернет сайта на ДФ»Земеделие» и в ОРА. Молбите се подават лично от кандидата/упълномощеното лице, или се изпращат по пощата. Към молбата се прилагат изискуемите документи. В случай, че молбата се подава по пощата, документите трябва да са оригинал или нотариално заверено копие. Също така на местата в молбата, на които кандидатът се подписва, подписът следва да е нотариално заверен. При подаване на молбата, кандидатите имат право да подпишат проект на договор с ДФ «Земеделие». Ако в следствие на извършените проверки от служителите на РА, се установят недопустими разходи, клиентът подписва нов договор съдържащ одобрената инвестиция. Ако служителите одобрят всички инвестиции в размер, посочен в молбата, то проектът на договор не търпи корекции и се изпраща в ЦУ за подпис от изпълнителния директор на ДФ»Земеделие». След извършване на инвестицията / разходите, кандидатът подава лично или чрез упълномощено лице заявка за плащане в РРА по местонахождение на пчелина. Заявката за плащане се подава в РРА в срок до 1 месец след извършване на всички инвестиции / разходи, но не по-късно от 31 Август 2008 г. За дата на извършване на инвестицията се приема най-късната дата на изискуем документ. Приемането на заявки за плащане в Регионалните РА се извършва в срок от 15 декември 2007 г. до 31 август 2008 г. За да бъде одобрен и платен проектът, кандидатите следва да спазят всички изисквания. Браншовите организации са предложили следните пределни цени за видовете инвестиции/разходи както следва: Цена за кошер Дадан Блат с два магазина 110.00 лв Цена за кошер Лангстрот - Рут с три корпуса 110.00 лв Цена за отводка 90 лв Процент на финансиране за закупуване на отводка 60% Цена за гол рой 70 лв Процент на финансиране за закупуване на гол рой 50% Цена за две третирания на едно пчелно семейство срещу вароатоза 4 лв Одобрените пределни цени по видове инвестиции ще бъдат публикувани допълнително на интернет страницата на ДФ»Земеделие». Общи условия за кандидатстване: 1 Заявените за закупуване кошери да не са втора употреба. 2 Кошерите да са с произход от страните-членки на ЕС. 3 Кандидатът да няма просрочени задължения към ДФ”Земеделие”. 4 Кандидатът да няма просрочени задължения към общинския и държавния бюджет. 5 Кандидатът да няма просрочени задължения към търговски банки. 6 Кошерите да са маркирани по реда на Наредба 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства. 7 Кандидатът да декларира, че на пчелина ще бъде поставена табела, която указва че е получена финансова помощ от РА (за мярка 4 и мярка 02, сектор 0202). Общи документи: 1 Регистрация като земеделски производител. Кандидатите трябва да са регистрирани земеделски производители към 25 март 2007 г., като при кандидатстване подават и анкетна карта за 2007 година по реда на НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Чрез анкетната карта се контролира дали кандидатът е упражнявал пчеларство за 2007 година, което е задължително условие за допустимост. 2 Ако молбата се подава след 25.03.2008г. се изисква и актуална регистрация като земеделски производител. 3. Служебна бележка от кметството по местонахождение на пчелина за регистрация на пчелина, съдържаща информация по чл.8 от Закона за пчеларството. 4. Фотокопие от ветеринарния дневник, удостоверяващ броя пчелни семейства под ветеринарен контрол. 5. Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпомагане по съответната мярка. СЕКТОР 0201: ПЧЕЛАРИ – ПРОВЕРИТЕЛИ Изисквани документи: 1. Удостоверение за професионална квалификация “пчелар-проверител”. 2. Заповед на директора на РВМС, с която пчеларя проверител е определен да извършва прегледи /чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30 за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.). Към молбата за кандидатстване, пчеларите – проверителите попълват «Таблица за допустимите инвестиции», която съдържа информация за пчелините, които ще се проверяват и за броя семейства във всеки пчелин и общ брой семейтва за преглед. Допустими кандидати са проверители, заявили прегледи на не по-малко от 400 и не повече от 600 броя пчелни семейства. Документи към заявката за плащане: 1. Служебна бележка издадена от РВМС за извършените прегледи. Проверява се дали проверените пчелини са регистрирани. 2. Протоколи от извършените проверки, подписани от пчеларя, чийто семейства са прегледани и заверени от служителя на РВМС. Протоколите трябва да съдържат информация за броя пчелни семейства в пчелина, като актуалния брой семейства следва да е отразен и в регистъра на кметството. Субсидията се изплаща за прегледани пчелни семейства. Финансира се до 65% от стойността на прегледа по тарифа на НВМС - цена без ДДС. Сектор 0202: Закупуване на препарати за борба срещу вароатозата: Кандидатите могат да заявят закупуване на един или повече от следните одобрени от НВМС препарати в борбата срещу вароатоза: 1. ”Варостоп” - производител “Примавет“ ООД София; 2. ”Екостоп” - производител “Примавет “ ООД София; 3. “Перицин” - производител: ”Байер Хелткеър” - Германия; 4. “Чекмайт плюс” - производител: ”Байер Хелткеър” - Германия, вносител - “Ветерин България 97” ООД. В молбата се посочва вида на третиране на пчелните семейства - есенно и/или пролетно. Заявените количества препарати трябва да отговарят на броя пчелни семейства регистрирани в кметството. Кандидатът може да заяви есенно третиране на съществуващи семейства плюс новозакупени семейства (ако кандидатства и по сектор 0402). Изисква се проформа фактура за закупуване на горепосочените препарати. Цената за еднократно третиране на пчелно семейство не трябва да надвишава 2 лв. (условие въведено по искане на браншовите организации в съответствие с програмата по пчеларство). Заедно със заявката за плащане се представят: 1. Първичен счетоводен документ за извършено плащане (Фактура за закупуване на препарати). Финансира се до 60% от цената без ДДС. 2. Фотокопие от ветеринарния дневник на пчелина, в който третирането с препарати трябва да е отразено. Дневникът следва да е заверен от ветеринарен лекар. Сектор 0301: Анализ на физико-химичните характеристики на пчелния мед По тази мярка се извършва подкрепа на пчелари за извършване на физико-химичен лабораторен анализ на пчелен мед за следните показатели: 1. Хидроксиметилфурфурол /ХМФ/ 2. Диастазна активност /количествено/ 3. Редуциращи захари 4. Поленов анализ Пчеларят има право на две проби от партидите си пчелен мед по свой избор, веднъж годишно. В молбата кандидатът заявява името на акредитирана от НВМС лаборатория, в която ще извърши анализите и вида на анализите. Заедно със заявката за плащане се представят: 1. Протоколи от анализите – максимум по 2 протокола по един показател. 2. Фактура за платени анализи с описани цени по отделен показател. Финансира се до 80% от стойността на анализа без ДДС. Мярка: 04 Сектор 0401 Кошери Пчеларят може да бъде подпомаган, при условие че притежава до 100 пчелни семейства. Може да закупи не по-малко от 30 и не повече от 50 кошера. Допуска се подпомагане за пчелни кошери със следното оборудване: 1. Кошер Лангстрот - Рут комплект /3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки/; 2. Кошер Дадан Блат комплект /плодник, 2 магазина, покривна табла, рамки/. Пчеларите декларират, че ще практикуват пчеларство поне три години след изплащане на помощта. Mинимален размер на инвестицията 1500 евро. Mаксимален размер на инвестицията 3000 евро. Заедно с молбата се представят предварителни или окончателни договори за закупуване на пчелни кошери с цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси /договор по образец на РА/. В предварителните договори трябва да е описана конфигурацията на кошерите по програма: Лангстрот - Рут комплект /3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки/ и / или Дадан Блат комплект /плодник, 2 магазина, покривна табла, рамки/ с посочена цена без ДДС. Предмет на договора може да е и допълнително оборудване, но цената му се изписва отделно, тъй .като то не е предмет на финансиране. Заедно със заявката за плащане се представят: 1. Декларация за произход на кошерите от производител. 2. Декларация от пчеларя, че новозакупените кошери са маркирани по реда на наредба 27. 3. Първичен счетоводен документ за извършено плащане (Фактура за закупуване на кошери). Финансира се до 60% от цената на кошер без ДДС. Мярка: 04 Сектор 0402 Пчелни семейства Кандидатите имат право да закупят пакети /голи роеве/ и/или отводки. Максимален брой за закупуване – 50 голи роеве или 50 отводки. Заедно с молбата за кандидатстване се представят: 1. Предварителни или окончателни договори за закупуване на голи роеве и/или отводки от регистрирани в Областните дирекции “Земеделие и гори” пчелини, съгласно НАРЕДБА № 47, Чл. 2, т. 3 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) – обект на инвестицията, с цена в лева или евро, срок и начин на доставка / договор по образец на РА/. Mаксимален размер на инвестицията 3 000 евро. Заедно със заявката за плащане се представят: 1 Сертификат за произход на отводките / рояците, издаден от ИАСРЖ, съгласно Наредба 47. 2 Първичен счетоводен документ за извършено плащане (Фактура за закупуване на отводки / рояци). Финансира се до 80% от цената на отводка без ДДС и до 60% от цената на гол рой без ДДС. ПРОЦЕДУРА: След извършване на заложените в процедурата за прилагане на програмата контролни проверки, молбата на кандидата се одобрява или мотивирано се отхвърля. В случай на одобрение кандидатът подписва договор с ДФ „Земеделие”. В договора се уговарят максималните суми за финансиране на инвестициите/разходите, както и срока за изпълнението им. Заявката за плащане се подава в ОРА в срок до 1 месец след извършване на инвестицията. Общи условия при заявка за плащане са: 1. Проектът да не е финансиран от ЕС по други програми или инструменти 2. Всеки елемент на инвестицията/разхода да са детайлно описани в таблица на извършените инвестиции по групи разходи 3. Закупеното оборудване да не е втора употреба. 4. Да е поставена е табела на пчелина, която указва, че е получена финансова помощ от РА. Общи документи за всички сектори към заявка за плащане: 1. Попълнена таблица на извършените инвестиции по групи разходи 2. В случай че молбата за кандидатстване е подадена преди 25 март на съответната година, а заявката за плащане след тази дата се представя заверена регистрационната карта на земеделския производител за срок до 25 март на следващата година (съгласно НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители). 3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни задължения. 4. Удостоверение за липса на задължения към общинския бюджет. 5. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване. Проверки на място: Служителите на РА извършват проверка на място преди сключване на договор с кандидатите, подали молби по Мярка: 04, сектор 0401 Кошери и сектор 0402 Пчелни семейства. След подаване на заявка за плащане, проверка на място се извършва на кандидатите по  Мярка 02, Сектор 0202: Закупуване на препарати за борба срещу вароатозата.  Мярка 04, Сектор 0401: Кошери и сектор 0402: Пчелни семейства . Ако в процеса на обработка на молбата или заявката за плащане възникне необходимост от изясняване на факти и обстоятелства, касаещи проекта, служителите на РА могат да изискат допълнителна информация и документи да се предоставят с уведомително писмо за отстраняване на нередности. Ползвателят на помощта е длъжен:  да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;  да не продава или да не преотстъпва ползването върху придобитите въз основа на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност;  да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се изискват в оригинал при подаване на молбата за кандидатстване или заявката за плащане.
5766
Коментари (1)
Напиши коментар
 От: петър ахтаров  13:52  събота, 2 октомври 2010 г.
Аз не знам какво е това национално доплащане към
преките евросубсидии за пчеларите.Има ли такова живитно и къде живее за да можем да си получим преките евросубсидии?
Последни материали
Виж
Полезни съвети
Кога е наложителна зимната резитба в овощната градина
Предстоящо
За първи път България е страна-партньор на изложението „Зелена седмица“ в Берлин
Средната изкупна цена за ноември е 36,84 евроцента за килограм
Колко плащат за млякото водещите преработватели в ЕС
Предстоящо
Безцветен коняк и екзотични напитки са сред изненадите на предстоящата „Винария 2018“
Фонд Земеделие
Условия за кредитиране на одобрените проекти по пчеларската програма
Щамът на вируса представлява слаба опасност за човешкото здраве
Първи случаи на птичи грип за сезона във Великобритания
Свързани материали
Виж
Полезни съвети
Кога е наложителна зимната резитба в овощната градина
Предстоящо
За първи път България е страна-партньор на изложението „Зелена седмица“ в Берлин
Средната изкупна цена за ноември е 36,84 евроцента за килограм
Колко плащат за млякото водещите преработватели в ЕС
Предстоящо
Безцветен коняк и екзотични напитки са сред изненадите на предстоящата „Винария 2018“
Фонд Земеделие
Условия за кредитиране на одобрените проекти по пчеларската програма
Щамът на вируса представлява слаба опасност за човешкото здраве
Първи случаи на птичи грип за сезона във Великобритания
Приятели на SINOR.bg: Стоматолог, София/    Професионална техника /    Градинска техника /    Книжарница /    АГРОВЕСТНИК /    
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2018

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам