Начало » Новини » Коментари
15.01.2019 г.

Електронна пререгистрация на фермерите няма да има и през 2019 г., категоричен отказ от агроведомството

Предложения по промени в Наредба 3
Електронна пререгистрация на фермерите няма да има и през 2019 г., категоричен отказ от агроведомството

sinor

До края на 2018 година земеделските производители дадоха своите предложения по поправките в наредба 3 за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани, въз основа на които администрацията се очаква да направи съответните корекции. Значителна част от предложенията не се приемат от чиновниците с мотива, че ще бъдат включени при бъдещи изменения на наредбата.

Най-големият проблем обаче е, че въпреки обещанията за въвеждане на електронните услуги и тази година електронната пререгистрация няма да се прилага поради липса на готовност от страна на ведомството.  

Това се разбира от въпроса на земеделски производител с никнейм nenchosp, който припомня, че единственото реално административно облекчение при регистрацията и пререгистрацията на земеделските стопани би било електронното подаване на документи по целия цикъл, описан в наредбата. „Всичко останало е повърхностно и бяга от същността на проблема с опашките, с безумното тичане между областните дирекции по земеделие и общинските земеделски служби (ОДЗ-та и ОСЗ-та), за да се подаде информация, която съответните служби така или иначе вече имат“.

По този повод той задава въпроса кога фермерите ще могат да се подават тези документи с персонален идентификационен код на НАП (ПИК) или с квалифицирания електронен подпис (КЕП). Отговорът от страна на земеделското министерство е, че „към момента не е налице възможност за подаване на съответните документи по електронен път“.

Земеделците включват и редица други предложения към наредба 3, част от които са приети и ще бъдат включени в проекта. По отношение на член 5 от наредбата, който гласи, че „всеки земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ“, фермерите предлагат текстът за юридическите лица и едноличните търговци да се промени на тези, които се вписват с ЕИК по Търговски регистър. Това предложение е прието от министерството.

Администрацията отхвърля обаче искането физическите лица да се вписват с ЕИК по регистър БУЛСТАТ вместо с ЕГН. Мотивът за отказа е, че „всеки земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН) с цел не допускане дублиране.

В алинея 7, който гласи, че „регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОДЗ копия на анкетни карти с анкетни формуляри и издадената справка, генерирана от регистъра, за декларираната дейност като неразделна част от регистрационната карта служи за легитимиране на земеделските стопани пред контролните органи и финансиращите институции“, фермери предлагат да отпадане текстът „заверени от ОДЗ копия” във връзка с намаляване на административната тежест, като копия се правят от и за целите на администрацията. От министерството обаче не приемат това предложение с мотива, че „съгласно чл. 8, ал. 1 от наредбата анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от общинска служба по земеделие. Длъжностните лица издават на земеделските стопани три еднообразни екземпляра на анкетните карти с анкетните формуляри.

Ето още едно предложение няма да бъде включено в тазгодишните промени, а в някакво далечно бъдеще. Става въпрос за член 8, алинея 2, която гласи следното „Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП. При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им, или заверка от кмета/кметския наместник на населеното място по местонахождение на имота. Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на магнитен носител“.

В тази алинея животновъди предлагат да отпадне текстът „Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект”, като мотивът е, че така ще се намали административната тежест и във връзка със задължително прилагане на чл. 7, ал. 2 от Наредбата по отношение на описаната информация.

Предложението се прием по принцип в следващи промени в наредба 3, съобщават от агроведомството.

В приложение 2 на наредбата има три предложения, които се приемат от чиновниците. Става въпрос за следните предложения:

1. Да се прецизира текстът за юридически лица и едноличните търговци, които се вписват с ЕИК по Търговски регистър и да се промени страница 1 на образеца.

2. Да се прецизира текстът за физическите лица, които се вписват с ЕИК по регистър БУЛСТАТ и да се промени страница 1 на образеца.

3. Да се прецизира текстът за юридическите лица с нестопанска цел, които се вписват  с ЕИК по регистърът на юридическите лица с нестопанска цел и да се промени страница 1 на образеца.

Отхвърля се обаче предложение 4, което гласи „ да отпадне задължението за записване на община и област за всяко местонахождение на имоти, защото се посочва ЕКАТТЕ, което еднозначно идентифицира тази информация“. Мотивът за отказа е, че “изискуемата информация е полезна и необходима с оглед липсата на яснота кое ЕКАТТЕ на кое землище и област отговаря“.

За следващата година се отлага и предложението за промени в Таблица 1, според което трябва да се добави нова колонка за маркиране на имоти в регулация, за заверката на които носи отговорност Кмет/Кметски наместник.

Приема се в таблица 1, колонка „НОМЕР НА ИМОТА от КВС” да остане само „НОМЕР НА ИМОТА”, защото по чл. 7, ал. 1, т. 4 номерът не е задължително да е само по КВС.

Фермерите предлагат още една промяна в Таблица 2, която обаче не се приема. Те искат текстът „Производство на семена и посадъчен материал по отношение на производството на подложки за посадъчен материал(лози, овошки)“ да се добави към текста или да се отдели с отделен код и ред. Администрацията отказва, защото „в код 3201 „Разсадници за трайни насаждения се включват площите за производство и размножаване на посадъчен материал от лозя, фиданки, резници от дървесни видове и т.н.

При следващи поправки в наредба 3 обаче ще бъдат приети следните предложения на стопаните. Предлага се да отпадне таблица 4 „във връзка с предоставен достъп до системите на БАБХ по условието на чл. 7, ал. 2 и възможността за ползване на информацията по служебен път“.

В тази връзка се предлага да отпадне и точка 2 „2. При повече животни се прилага допълнителен опис, заверен от официалния ветеринарен лекар” от „Забележки”.

При „регистрационен номер на обекта” се предлага при „действащия формат да има възможност да се запише повече от един номер на обект, като се ползва свободен, подчертан ред за това.

Със следващи изменения в наредбата ще отпадне и печатът като задължителен реквизит за юридическите лица поради неизискването на такъв при тяхната регистрация или замяната му с КЕП.

Производители на гъби предлагат промени по отношение на включването на нови кодове в таблица 2. Сега в нея е включен нов код за отглеждане на коноп като фураж, въпреки че тази култура и досега може да се заяви в категория "Други фуражни култури". В таблицата са предвидени кодове и за други неизброени култури, като например: "Други зеленчукови", "Други овощни", "Други технически" и пр.

„В същото време култивираните гъби се заявяват с един код 3094, което на пръв поглед не представлява проблем за земеделските производители, които отглеждат гъби, различни от печурка и кладница. Проблемът идва при изчисляване на СПО, където има само два кода: 30941 за култивирани печурки и 30942 за култивирани кладници. Код за други видове култивирани гъби няма. Парадоксално е да си регистриран земеделски производител, а стопанството, което си изградил, да има СПО = 0, тъй като е включило в производствената си програма други различни от традиционните за страната видове култивирани гъби. – самостоятелният код за други видове гъби щял да се създаде по принцип, сиреч в друг период“.

Това предложение обаче ще бъде прието не със сегашните, а в бъдещи поправки в наредба 31 посочват от агроминистерството.

Не се приема и предложението на дребните земеделци, които искат с отпадането на графата намерение в новия анкетен формуляр „ да се премахне и графата начин на трайно ползване на имота, понеже голяма част не отговаря на реалността и това води със себе си една безумна статистика която не отговаря на действителността и второ е в голяма тежест на дребните земеделски производители които няколко години отглеждат трайно насаждение после след амортизацията му трябва пак да променят начина на трайно ползвани“. Смятам, че най точната статистика за видовете култури които се обработват е в анкетния формуляр за дадена година, без да има начин на трайно ползване“, посочва фермерът. Мотивите за отказа на администрацията са, че „съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър основни кадастрални данни за поземлен имот са идентификатор; граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване, адрес“.

Електронна пререгистрация на фермерите няма да има и през 2019 г., категоричен отказ от агроведомството
13405

Последни материали
Виж
Арабско кюфте
В домашно стопанство в Търговище и при глигани във Враца, Русе и Търговище
България пламна от огнища на чума при прасетата
Възнаграждението за отстрел на дива свиня се увеличава на 150 лв.
Само от Мегатрон
Всеки Agri телескопичен товарач Bobcat – с подарък ВАУЧЕР за 3000 лв. до края на 2019
Двама обвиняеми са задържани за срок до 72 часа
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност петима служители от фонд „Земеделие“
Решения на Министерския съвет
Томислав Дончев оглавява съвета за заразните болести по животните
Свързани материали
Виж
БАБХ
Започва работа по промените в наредбата за опазване на пчелите
Промени в наредбата за ветеринарномедицинските изисквания
Слагат тавани за броя животни, които да се гледат в семейните ферми
Решения на Министерския съвет
Изменя се наредбата за цените на тютюневите изделия
Поредната
Нова работна среща с бизнеса по наредбата за ползването на дървесина
Утре публикуват първите промени в наредбата за биопроизводството
Ще изследват източниците на недопустими вещества в биопродуктите преди налагане на санкции
Решения на Министерския съвет
Дава се ден повече за вземане на решение при кандидатстването през ИСУН
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам