Начало » Новини » Страната
20.08.2018 г.

До края на септември фирми от Раковски ще получат финансиране за стартиращ бизнес или обучения за безработни

Европейско подпомагане
До края на септември фирми от Раковски ще получат финансиране за стартиращ бизнес или обучения за безработни

sinor

До 1 октомври организации от град Раковски имат право да кандидатстват с проекти за подпомагане при стартиращ бизнес, за наемане на безработни или за обучения на хора без работа, които искат да започнат реална стопанска дейност. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие и е насочена специално към консултирането на микро-, малки и средни предприятия, чията цел е да осигурят самостоятелна заетост или да инвестират в нови иновативни проекти и бизнес, поясниха експерти.

Територията на местната инициативна група (МИГ) Раковски се радва на голям брой микро-, малки и средни предприятия, множество земеделски стопанства, като индустриалната зона в града предлага отлични възможности за бизнес.

Общият бюджет, за който ще се кандидатства до 1 октомври е в размер на 195 хил. лева, като минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 9 700 лв., а максималният размер – 195 000 лв., но при спазване на условията на de minimis.

С предимство се ползват проектите, които ще осигурят най-голяма заетост в региона или ще подготвят обучения за безработни в посока за развитие на собствен бизнес.

Допустими за кандидатстване са центрове за развитие на предприемачеството, обучителни организации, социални партньори – (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ) и неправителствени организации.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство.

Приемат се проекти на кандидати със самостоятелна правосубектност, чието седалище и адрес на управление на територията на действие е на територията на МИГ Раковски и осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ Раковски.

Кандидатът е пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите и разпределението на средствата по бюджета на кандидата и на партньора).

Ето и дейностите, които се подпомагат.

Като допустими в дейността, могат да се включат инициативи за информиране и представяне на възможностите за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, в т.ч. провеждане на мотивационни срещи, групово професионално ориентиране към инициативи за предприемачество, други подобни с такава насоченост, по преценка на кандидатите.

Общият размер на разходите по тази дейност са в размер не повече от 10 % от общите допустими разходи по проекта.

Втората дейност е предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения (специализирани обучения).

Част от обученията могат да са профилирани и да изграждат умения за развитие на бизнес в конкретни сектори, като туризъм, социални услуги, зелена икономика и др.

Кандидатите представят програма за обучение по тази дейност, която подлежи на оценка при оценяването на проектните предложения и следва да включва минимум следните модули:

- Вие като предприемач;

- Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;

- Форми на търговска дейност;

- Персонал, правни отговорности и застраховка;

- Финансово планиране;

- Капитал и видове източници;

- Стартиране на бизнеса.

Програмата за обучение по дейност 2 се описва подробно в поле 11.1 на Формуляра за кандидатстване.

Важно!

Общата продължителност на обученията за всеки представител на целевата група не може да бъде по-малка от 40 лекторски часа.

Минималният брой лица формиращи една обучаема група е 5 представителя на целевата група.

Максималният брой лица формиращи една обучаема група е до 10 представителя на целевата група.

В проектното предложение следва подробно да бъде описано брой лица в обучаема група, брой групи, продължителност на обучението в лекторски часове, описание съдържанието на обучителните модули, документ при завършено обучение.

Третата дейност е свързана с предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса  и според конкретните нужди, в т.ч.:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;

- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;

- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти;

- подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др., и подготовка на бизнес планове от лицата;

- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;

- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ;

-           счетоводни практики;

-           управление на човешките ресурси.

Гореизброените дейности могат да бъдат индивидуални спрямо желаещото да започне самостоятелна стопанска дейност лице, или да се провеждат в група. Индивидуалните и/или груповите консултации не могат да бъдат по-малко от 40 часа за всяко едно лице и се предоставят в период до 6 месеца от стартиране на подкрепата по тази дейност за всяко от лицата.

Допустимите дейности трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи по ОП и да не се допуска дублиране на финансиране на едни и същи дейности от различни източници.

Важно!

Всеки кандидат следва да опише конкретно с каква продължителност (като брой лекторски часове) ще бъдат обученията за всеки представител на целевата група в рамките на Дейност 2, както и минимален и максимален брой лица формиращи една обучаема група.

Всеки кандидат следва да опише конкретно с каква продължителност (като месеци) ще бъдат индивидуалните и/или групови консултации в рамките на Дейност 3, както и в какъв период от стартиране на подкрепата по тази дейност ще се предоставят те.

Важно!

На участниците, които ще бъдат включени във втора и трета дейности, се съставя индивидуален план с необходимата за лицето подкрепа, който се актуализира в хода на участието в дейностите, ако настъпват промени, които налагат такава актуализация. Планът задължително включва и насочване към конкретна финансираща програма, към която лицето може да кандидатства за получаване на финансов ресурс за своята дейност или предприятие (в т.ч. и финансовите инструменти, реализирани със средства от ОП РЧР, които се посочват задължително, ако са подходящи за типа дейност).

Важно!

Не са допустими за финансиране дейности, които са стартирали, физически приключени или изцяло изпълнени преди подаване на проектното предложение по настоящата процедура.

Разходи за оборудване и обзавеждане за осъществяването на дейности 2 и 3 - до 20% от общата стойност на преките разходи по проекта.

Разходите за оборудване и обзавеждане следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и описани и обосновани в дейностите по проектното предложение.

ВАЖНО!

„Непреки разходи“ са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и добро финансово изпълнение. Непреки разходи са разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.).

Разходите за командировки на екипа (пътни, дневни, квартирни), са допустими съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и в съответствие с утвърдените нормативи в организацията - бенефициент, както и при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.

На етап кандидатстване всеки кандидат следва да планира само преките си разходи, които не могат да бъдат по-малко от 8 818,18 лв. и повече от 177 272,72 лв. Непреките разходи, който са в размер на точно 10 % от преките допустими разходи, ще бъдат служебно отразени в бюджета на всяко едно проектно предложение от оценителната комисия.

В случай, че кандидатите не желаят да им бъдат начислени служебно непреките разходи в размер на 10 % от преките допустими разходи, то същото следва да бъде декларирано в т. 11. 6 от Формуляра за кандидатстване. В този случай, кандидатите могат да планират преките си разходи в минимален размер от 9 700 лв. и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на  195 000лв.

При неспазване на минимално допустимия размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 9 700.00 лв. (8 818,18 лв. за преките допустими разходи плюс служебно отразените непреки разходи или 9 700.00 лв. – общо допустими разходи, когато кандидатът е декларирал, че не желае да му се начисляват служебно непреките разходи), на етап административно съответствие и допустимост проектното предложение ще бъде  отхвърлено.

При неспазване на максимално допустимия размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 195 000.00 лв. (177 272,72 лв. за преките допустими разходи плюс служебно отразените непреки разходи или 195 000.00 лв. – общо допустими разходи, когато кандидатът е декларирал, че не желае да му се начисляват служебно непреките разходи), на етап техническа и финансова оценка бюджетът на проектното предложение ще бъде редуциран до максимално допустимия размер.

По процедурата ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на УО на ОПРЧР 2014-2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за демаркация на ОПРЧР с останалите програми по ЕСИФ.

До края на септември фирми от Раковски ще получат финансиране за стартиращ бизнес или обучения за безработни
4740

Последни материали
Виж
С бюджета от 8 милиона евро по подмярката ще се покриват до 70 на сто от нивестициинните разходи
Организациите на дребни производители ще бъдат с предимство в проектите за къси вериги за доставки
Цените на агнешко в страната тръгнаха нагоре
Цветята в зеленчуковата градина могат да помогнат за увеличаване на добивите
През април пашата да се допълва със сухо вещество в дажбите
Сеем фасула през април
Тютюнопроизводителите получиха над 80 млн. лева за Кампания 2018
Свързани материали
Виж
Важно за фермера
Близо 25 хиляди души са останали без работа в земеделието в края на 2018 г.
Санкцията за неподаване на декларация Образец 7 е от 500 до 1000 лева
Безработните дължат месечно по 22,40 лв. за здравни вноски
Отчет
Над 75 800 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа през 2016 г.
Решения на Министерския съвет
С 2 милиона лева се осигурява заетост за 830 безработни в Северозападна България
Важно за кариерата
Фирми от Тракия икономическа зона привличат 180 безработни от Сливенско
Важно за кариерата
Фирми от „Тракия икономическа зона“ започват срещи с кандидати от региони с висока безработица
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам