Начало » Новини » Коментари
30.01.2018 г.

Максималният брой точки за оценка на проекти за мандри ще бъде 118

Проект за нормативи
Максималният брой точки за оценка на проекти за мандри ще бъде 118

sinor

Оценката на проектите по подмярка 4,2 за преработка на селскостопанска продукция включва три етапа, като за първи път ще има предварителна оценка, ако размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет за настоящата процедура. Това гласят насоките за кандидатстване, които са качени за обсъждане от бизнеса.

Оценката и класирането на проектните предложения по настоящата процедура се извършват от оценителна комисия, а в случаите на предварителна оценка – и от комисия, назначени с акт на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Вторият етап на оценката представлява административно съответствие и допустимостта, а третият етап е техническата и финансова оценка.

Предварителна оценка на проектните предложения:

При предварителната оценка назначената от министъра комисия изготвя списък на всички проектни предложения, където се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в 14-дневен срок от публикуването на списъка.

Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. назначава комисия за разглеждане на възражения и тя се произнася в срок от 60 дни от подаване на всяко възражение и уведомява комисията.

Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението по  т. 5, комисията по т. 2 изготвя и публикува на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ списък на:

а) проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в Условията за кандидатстване за настоящата процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки;

б) всички проектни предложения, извън посочените в б. „а“.

Разплащателната агенция извършва посещение на място за проекти, включващи строително-монтажни работи  в срок до един месец от приключване на приема по настоящата процедура. Целта на посещение на място е да установи фактическото съответствие с представените документи, като:

а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител;

б) след приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;

в) екземпляр от протокола по б. „б“ се предоставя на кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място;

г) в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, оценителната комисия уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН;

д) в едноседмичен срок от получаването на протокола по б. „г“ за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.

Оценка на административно съответствие и допустимост:

В тримесечен срок от публикуване на списъците по Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“ т. 6 се извършва процедура чрез подбор по реда на глава трета, раздел ІІ от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за проектните предложения по Раздел 21.1, т. 6, б. „а“ до достигане на 110 на сто от бюджета по настоящата процедура.

След оценяване на проектните предложения по т. 1 и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто, и преди класиране се извършва оценяване и на проектните предложения по Раздел 21.1, б. „а“ до 110 на сто от бюджета по настоящата процедура.

В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедурата, ще се извършват следните проверки:

 а) проектното предложение отнася ли се за обявената процедура за подбор на проекти; 

 б) формулярът за кандидатстване отговаря ли на всички изисквания и на одобрения образец в системата ИСУН 2020;  

 в) представени ли са всички документи, посочени в т. 24 от настоящите Условия за кандидатстване, и попълнени ли са съгласно изискванията;

 г) съответствие на кандидатите и проектните дейности с критериите за допустимост.

Само проектни предложения, преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка.

Като част от проверката за административно съответствие и допустимост оценителната комисия може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:

а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител;

б) след приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;

в) екземпляр от протокола по б. „б“ се предоставя на кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място;

г) в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, оценителната комисия уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН;

д) в едноседмичен срок от получаването на протокола по б. „г“ за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.

Когато при проверките се установи липса на документи или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН за установените липси/нередовности и определя 15-дневен срок за тяхното отстраняване.

Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.

След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта, на интернет страницата на Разплащателна агенция (www.dfz.bg) и в ИСУН се публикува списък с проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени основанията за това. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка по предходното изречение, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне могат да подадат възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в едноседмичен срок от съобщението в ИСУН.

Процедурата за разглеждане на възраженията протича по реда на чл. 18 от ПМС № 162/2016 г. Когато кандидатът не подаде възражение проектното предложение се включва в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения.

Кандидатът може по всяко време да оттегли изцяло или частично проектното предложение или приложените към него документи като подаде писмено искане до изпълнителния директор на РА на хартиен носител. Това обстоятелство се отбелязва в ИСУН от потребител на системата със съответните права. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях. В случай, че кандидат е подал повече от едно проектно предложение в рамките на една процедура, на оценка подлежи единствено последното подадено по време проектно предложение. С подаване на всяко следващо проектно предложение в срока на обявения прием, предходно подаденото проектно предложение по същата процедура се счита за оттеглено.

Когато кандидатът е уведомен от оценителната комисия за случаи на несъответствия и/или нередовности в документите в проектното предложение или когато кандидатът е уведомен за намерението на оценителната комисия да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередовност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередовността. В тези случаи оценителната комисия писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.

При оттегляне изцяло на проектно предложение, което не попада в обхвата на т. 13, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ прекратява образуваното пред нея административно производство, а кандидатът има право да подаде ново проектно предложение за същата инвестиция, в случай че е обявена нова процедура за подбор по подмярката.

Проектното предложение може да бъде поправяно по всяко време след подаването само в случай на очевидни грешки.

Поправката в проектното предложение се извършва от оценителната комисия до приключване на работата й, а след решение за предоставяне на безвъзмездна финансова - от определени от изпълнителния директор на РА служители. 

За очевидни грешки се признават тези, които могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите към проектното предложение при условие, че кандидата е действал добросъвестно.

Не се допуска поправяне на проектното предложение и представените от кандидата документи  към него извън хипотезата по т. 15.

Когато е допуснато частично оттегляне, новите обстоятелства не се вземат под внимание, ако водят или биха довели до увеличаване на определения от оценителната комисия брой точки по критериите за подбор, както и ако биха довели до определяне на по-голям размер на финансовата помощ.

Техническа и финансова оценка:

1. Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта.

2. Техническата и финансова оценка на проектните предложения по процедурата се извършва по критерии за подбор, обособени по приоритети както е указано в таблицата по-долу, т. 27 „Допълнителна информация“ и указанията, разписани подробно в Приложение № 13 към Условията за кандидатстване.

3. Когато при оценката се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН и определя срок за представяне на информацията.

4. Допълнителна информация може да бъде предоставена само по искане на оценителната комисия, като информацията не следва да съдържа елементи, водещи до подобряване на първоначалното проектно предложение.

5. При непредставяне на изисканата допълнителна информация или разяснения в срок проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание или съответно да получи по-малък брой точки.

6. Всяка информация, предоставена извън официално изисканата от Оценителната комисия, няма да бъде вземана под внимание. По изключение кандидатът може да  предостави информация с уведомителен характер (напр. промяна в адреса за кореспонденция, правноорганизационната форма, лицето, представляващо дружеството и други подобни обстоятелства), която не води до подобряване качеството на първоначалното проектно предложение.

Самото точкуване на проектите се различава от този при първия прием, като се дават нови възможности за оценка, които да подкрепят фирми с поне 3-годишна дейност като преработвателно предприятие, които до този момент не са получавали финансиране по ПРСР. За тези проекти кандидатите ще трупат 15 точки.

Най-много точки 30 ще се дават за проекти, преработващи суровини от чувствителни сектори – плодове, зеленчуци и животновъдство.

Ако проектът въвежда нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост, тогава ще се дават още 10 точки. Ако пък се намаляват емисиите при производство на енергия от биомаса, тогава се дават още 5 точки.

По 10 точки ще се дават, ако над 75 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, е биологично сертифицирана.

Цели 20 точки ще се дават, ако с изпълнението се осигури устойчива заетост на територията на селските райони.

По 13 точки ще се дават за кандидати, които имат експортен потенциал.

Важно е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Максималният брой точки за оценка на проекти за мандри ще бъде 118
6685

Последни материали
Виж
Повече от 200 доброволци се включиха в залесяване на територията на Кюстендил, Радомир и Сливница
Първата национална конференция „Българското вино в ХХI век“
Представяме новия комбайн на марката X9
John Deere разкрива следващото измерение в продуктивността и ефективността при жътва
Подходящи цветя за сенчестите места в градината
Собствениците на земя – с най-голямо доверие в „Агрион“
Всеки четвърти арендатор е взел земя на лизинг
Поне 25% икономии на вода трябва да се постигнат с проектите по подмярка 4,3, чийто старт се очаква скоро
Свързани материали
Виж
Машината се задейства
Грудев: До 30 август ще се одобрят проектите от втория прием по подмярка 4,2
Срокът за обжалване е до 25 март
Фонд „Земеделие“ отхвърли 22 проекта за преработка по подмярка 4,2 след последната оценка
Официално писмо
Браншовици искат спестените 14 млн. лева по мярка 4,2 да се прехвърлят към втория прием
Нормативни промени
Обявени са насоките за електронния прием на проектите по подмярка 4,2
Нормативни промени
Приемът по подмярка 4,2 още се бави заради насоките за кандидатстване
Заповед на министъра на земеделието
До 24 януари кандидатите по подмярка 4,2 трябва да намалят тавана на проектите си от три на два милиона евро
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам