Начало » Новини » Коментари
16.02.2017 г.

До 2 май фермерите дават предложения по земеделската политика на ЕС след 2020 г.

Анкета
До 2 май фермерите дават предложения по земеделската политика на ЕС след 2020 г.

sinor.bg

Земеделските производители имат само два месеца и половина да дадат предложенията си по новата Обща селскостопанска политика ОСП на Европейския съюз след 2020 г. Това съобщиха от министерството на земеделието, което би трябвало да проведе и работни групи с браншовиците за обсъждане на своите предложения, така че България да излезе с единна позиция по ОСП.

Европейската комисия вече е подготвила въпросник до всички европейски производители, който е преведен на български и в електронен вариант може да се попълни от всеки фермер, съобщи Магърдич Хулиян, председател на Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

Първият въпрос е свързан с най-важните предизвикателства, пред които са изправени селското стопанство и селските райони. Възможните отговори са следните - приемлив стандарт на живот за земеделските производители, адаптиране към тенденциите при потребителските/обществените изисквания, натиск върху околната среда и природните ресурси, изменение на климата (смекчаване на последиците и адаптиране), липса на работни места и растеж в селските райони и нееднакво териториално развитие в целия ЕС. Фермерът може да посочи максимум по три от избраните от него възможни отговори.

Вторият въпрос е изключително важен и по него може да се дадат най-много пет отговора – На въпроса кои от настоящите инструменти на ОСП са най-подходящи за посрещане на посочените по-горе предизвикателства, са посочени следните възможности за отговор:

Необвързани с производството плащания за земеделските стопани;      

Обвързано с производството подпомагане;         

Подкрепа за действия, благоприятни за развитието на селските райони, в областта на климата и околната среда;    

Подкрепа за инвестиции за развитие на селските райони, насочени към физически и човешки капитал в селското стопанство и селските райони;

Търговски мерки;

Предпазни пазарни инструменти (напр. пазарна интервенция);

Схеми за управление на риска;

Подкрепа за включване в организации на производители;

Регулаторни подходи (като например стандарти и правила).

Сред останалите интересни въпроси е този за най-важния според фермерите принос, което те имат в нашето общество.

Изборът е между следните предложения:

Осигуряване на достатъчно храна;

Доставяне на здравословни, безопасни и разнообразни продукти (качество на храните);    

Опазване на околната среда (почви, вода, въздух, биологично разнообразие) и ландшафта; 

Предприемане на мерки срещу климатичните изменения — както смекчаващи, така и за адаптиране;          

Принос към енергията от възобновяеми източници;   

Запазване на икономическата дейност и заетостта в селските райони;          

Принос към търговските резултати на ЕС;       

Осигуряване на здраве и хуманно отношение към животните.

Тук максимално възможните отговори са 3.

Интересен е въпросът за приходите на земеделските стопани, където стопаните трябва да посочат дали според запитаните тези приходи все още са значително по-ниски от средните доходи в ЕС, дали земеделските стопани в ЕС са изправени пред по-строги изисквания от стопаните извън него, дали те получават малка част от средствата, които потребителите плащат и дали фермерите трябва да правят големи инвестиции, за да бъдат жизнеспособни техните предприятия.

На въпроса за най-важните екологични предизвикателства пред селското стопанство, се дават следните възможни отговори, от които трябва да изберете максимум 3:

Намаляване на деградацията на почвата;           

Опазване на биоразнообразието;      

Опазване на генетичното разнообразие като например традиционни /стари сортове и породи;           

Намаляване на замърсяването на водата;           

Рационално използване на водата;  

По-устойчиво използване на пестициди и торове;        

Намаляване на замърсяването на въздуха.

Рискове за околната среда като пожари, наводнения и др.

Поставен и важният въпрос какви са основните пречки за започване на дейност като земеделски стопанин.

Тук може да посочите максимум 5 отговора от следните възможности, които са представени в анкетата:

Ниска доходност;

Липса на налична земя;  

Високи цени на земята;

Регулиране на земята; 

Трудности при достъпа до кредитиране; 

Сложност на застрахователните схеми; 

Законодателство в областта на наследяването;       

Данъчно облагане;          

Административни изисквания;          

Достъп до актуални знания/технологии;  

Имидж на сектора.

Кои според вас са основните двигатели за иновации в земеделието, горското стопанство и икономиката на селските райони? На този въпрос може да дадете най-много 5 отговора, сред които :          

Достъп до професионално обучение и информация;     

Достъп до консултантски услуги, предоставящи подходящи за земеделието решения;      

Разпространение на знания;   

Финансови/инвестиционни стимули / подкрепа за иновативни проекти;  

Нови технологии и материали за земеделието;

Подкрепа за приспособяване към новите изисквания на обществото (т.е. насоки за хранене);           

Подкрепа за развитието на кръговата икономика;      

По-добро участие на производителите във веригите на стойността (до потребителя);  

Нови партньорства между различните участници (т.е. между земеделските стопани, гражданското общество, научните изследователи...);           

Изследвания и предоставяне на знания, насочени към потребностите на земеделските стопани.

От 2003 г. земеделските консултантски услуги имат за цел да помогнат на селскостопанските производители да разберат по-добре и да спазват правилата на ЕС и условията за добро селскостопанско и екологично състояние. Как бихте описали сегашното състояние на земеделските консултантски услуги на вашата територия по отношение на...Тук се изреждат различни възможни отговори, на които анкетьорът трябва да оцени като „задоволително”, „незадоволително”, „не знам” или „не мога да преценя”. Тези оценки се дават за следните отговори:

Наличност на консултантските услуги;                                      

Достъпност на консултантските услуги;                                              

Качество на предоставяната услуга;                                            

Независимост на консултантите;                                     

Трансфер на знания;                                          

Разпространение на нови знания.

В 11 въпрос анкетираният трябва да каже каква степен в неотдавнашните реформи на ОСП се обръща внимание на съгласуваността с политиките за развитие. Изреждат се следните политики - обща съгласуваност с политиката на ЕС за развитие и хуманитарна дейност, износ на ЕС за развиващите се страни, внос на ЕС от развиващите се страни, въздействие върху местното селскостопанско производство в развиващите се страни, включително промени в ползването на земята и наличие и достъпност на селскостопанска продукция в развиващите се страни. По всички тях се дават различни степени за оценка на тези политики.

По два отворени въпроса фермерите трябва сами да опишат мнението си в до 1 500 знака. Какви са основните проблеми/пречки, които възпрепятстват настоящата политика успешно да постига своите цели и кои елементи на настоящата ОСП са най-обременяващи или сложни и защо.

Сред останалите въпроси са тези с най-важните приоритети, по които според анкетираните трябва да се направи повече в рамките на ОСП 2014-2020. Тук отговорите са следните:

Стимулиране на инвестициите, растежа и заетостта;      

Подобряване на свързаността и цифровизацията на икономиката в селските райони;       

Смекчаване на въздействието и адаптиране към на изменението на климата и осигуряване на енергия от възобновяеми източници;         

Укрепване на единния пазар на ЕС;  

Участие в световната търговия.    

Помощ за справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията - кои от следните цели трябва да бъдат най-важни за ОСП? Отговорите, между които трябва да изберете 5, са:

Осигуряване на приемлив стандарт на живот за земеделските производители;

Справяне с несигурността на пазара;        

Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на иновациите в земеделието;  

Осигуряване на доставки на храни на разумни цени за потребителите; 

Насърчаване на доставки на здравословни и качествени продукти;          

Принос към високо равнище на защита на околната среда в ЕС;    

Смекчаване на въздействието и адаптиране към изменението на климата;    

Развитие на селските райони, като същевременно се полагат грижи за природната среда;           

Постигане на балансирано териториално развитие.

Следващият интересн въпрос е дали фермерите сасъгласни със следното твърдение: „Има смисъл от обща селскостопанска политика, защото се нуждаем от...“. Тук се изреждат следните отговори, за които обаче трябва да дадете оценка.

Изредени са следните отговори, от които би трябвало да се нуждаете:

Общи правила, като част от единния пазар (организация на пазара, търговия, правила за конкуренция, стандарти за безопасност на храните);                  

Общи цели за справяне с трансграничните предизвикателства (безопасност на храните, околна среда, изменение на климата, биологично разнообразие...);

Общ бюджет, тъй като той е по-ефективен;                        

Икономическо, социално и териториално сближаване и солидарност между държавите членки;                                                           

Общи позиции на международно равнище, които да превърнат ЕС в по-силен участник на световната сцена;                                   

Обща рамка за обмен на най-добри практики, резултати от научни изследвания, иновативни идеи, взаимно обучение.

На въпроса на какво равнище трябва основно да се работи по следните цели на ОСП, са дадени следните отговори, по които се дават различни степени на оценка:

Осигуряване на приемлив стандарт на живот за земеделските производители;

Справяне с несигурността на пазара;                                           

Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на иновациите в земеделието;                                     

Осигуряване на доставки на храни на разумни цени за потребителите; 

Насърчаване на доставки на здравословни и качествени продукти;                      

Принос към високо равнище на защита на околната среда в ЕС;                

Смекчаване на въздействието и адаптиране към изменението на климата;    

Развитие на селските райони като същевременно се полагат грижи за природната среда;                                              

Постигане на балансирано териториално развитие.

Сред останалите въпроси анкетираните трябва да дадат предложения как да бъдат насърчавани инвестициите в селското стопанство, по какъв начин ОСП може да помогне по-добре на младите земеделски производители или други млади предприемачи в селските райони и др.

Тук има още един важен въпрос, на който фермерите трябва да посочат в кои области ОСП следва да подобри приноса си за селските райони. Изредени са следните отговори, от които вие трябва да изберете максимум 5.

Насърчаване на иновациите чрез трансфер на знания, консултации и професионално обучение;           

Грижи за местно ноу-хау и продукти в съответствие с многообразието на ЕС, както и предоставяне на основа за качествени европейски продукти;         

Справяне с местните потребности чрез подкрепа за предоставянето на местна инфраструктура и услуги (напр. здравни грижи, грижи за децата, транспорт);

Укрепване на икономическата жизнеспособност на селското стопанство в ЕС, избягване на струпване на производство и хора в някои области;    

Подобряване на взаимодействието между местното производство и местните пазари;   

Подобряване на качеството на живот и социалното приобщаване на живеещите в селските райони;        

Укрепване на управлението и развитието на местно равнище чрез инициативи „отдолу нагоре“, напр. LEADER; 

Развитие на селския туризъм и развлечения, включително чрез подкрепа за ландшафта, културните ценности и традиционните местни храни;       

Създаване и поддържане на работни места в селските райони, включително в първичното селскостопанско производство;       

Осигуряване на свързаност и цифрови решения;

Принос към обществения и културен капитал, за да могат селските райони да останат привлекателна среда за живот и да се установят взаимноизгодни връзки между градските и селските райони;

Подпомагане на МСП при създаването на работни места в селските райони.

Синор.БГ ви представи почти всички основни въпроси от анкетата, на която вие бихте могли да отговорите онлайн.

До 2 май фермерите дават предложения по земеделската политика на ЕС след 2020 г.
7709

 От: кольо  09:40  пeтък, 17 февруари 2017 г.
Къде по точно се намира този въпросник, ако обичате да споделите, с радост бих го попълнил!
Последни материали
Виж
Повече от 200 доброволци се включиха в залесяване на територията на Кюстендил, Радомир и Сливница
Първата национална конференция „Българското вино в ХХI век“
Представяме новия комбайн на марката X9
John Deere разкрива следващото измерение в продуктивността и ефективността при жътва
Подходящи цветя за сенчестите места в градината
Собствениците на земя – с най-голямо доверие в „Агрион“
Всеки четвърти арендатор е взел земя на лизинг
Поне 25% икономии на вода трябва да се постигнат с проектите по подмярка 4,3, чийто старт се очаква скоро
Свързани материали
Виж
Общото тегло на малките рибки е 1200 килограма
Зарибиха язовир Доспат с шаран и бял амур
ЕК предлага осакатен бюджет за следващия период
В новия проектобюджет на ЕС до 2027 година агросубсидиите за България се орязват от 2,14 на 1,52% от брутния доход
Събитието ще се проведе на 18 ноември в Пловдив
Мястото на България в Общата селскостопанска политика след 2020 г. – във фокуса на Клуб Investor „Агробизнес“
Предстоящо
Комитетът по земеделие на ЕС решава за преходния период за прилагане на ОСП през 2021 г.
Важно за фермера
До 21 януари 2020 г. се приемат проекти за медийно отразяване на ОСП през следващата година
Форум
Дали иновациите ще навлязат активно в бъдещата ОСП
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам